21.04.2024

Sejm za współpracą Polski i Serbii w zwalczaniu przestępczości

opublikowano: 2015-02-20 przez:

Współpracę Polski i Serbii w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, w tym także współpracę operacyjną, zakłada umowa, na której ratyfikację wyraził w piątek zgodę Sejm.

Ustawę ratyfikującą uchwalono jednogłośnie, głosowało za nią 434 posłów.

Dotyczy ona umowy podpisanej 7 listopada 2011 roku. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, współpraca jest istotna między innymi dlatego, że w przestępczość zorganizowaną "są uwikłani zarówno obywatele polscy, jak i serbscy, którzy poprzez swoje powiązania, na szlaku północ - południe Europy współpracują z grupami przestępczymi z obszaru Włoch, Albanii i państw byłej Jugosławii".

Regulacja dotyczy więc m.in. przestępczości narkotykowej, przemytniczej, migracyjnej, nielegalnego obrotu gospodarczego, oszustw finansowych, przestępstw bankowych i legalizowania dochodów pochodzących z przestępstwa. Uregulowane zostają w niej także kwestie związane z współpracą w zwalczaniu terroryzmu oraz wymianę informacji w tym zakresie.

Umowa wskazuje m.in. sposoby i metody współpracy operacyjnej w odniesieniu do szczególnych kategorii przestępstw będących przedmiotem zwalczania. Określono w niej także zakres współpracy, przy czym katalog przestępstw, przy których zwalczaniu mają współpracować służby nie jest zamknięty.

Zapisy umowy umożliwiają również wymianę oficerów łącznikowych służb obu krajów, oraz zawieranie porozumień wykonawczych, określających szczegółowe kierunki, zakres i formy współpracy. Służby będą mogły też odbywać konsultacje.

Regulacja określa zasady przekazywania informacji, w tym również niejawnych. Ich ochroną mają zajmować się właściwe organy obu państw. Określone są też zasady postępowania w przypadku ujawnienia lub narażenia na ujawnienie przekazywanych informacji niejawnych.

Zgodnie z umową przekazywanie i wykorzystywanie danych osobowych ma następować wyłącznie w celu i na warunkach określonych przez właściwe organy, strony mają się również informować, na wniosek którejkolwiek z nich, o sposobie wykorzystania przekazanych danych osobowych, a także o wyniku sprawy, oraz zobowiązane są do uzyskania wzajemnej zgody na udostępnianie przekazywanych danych osobowych innym podmiotom.

Oba państwa odpowiadać będą za prawdziwość przekazywanych danych osobowych; mają też usunąć je ze zbiorów informatycznych, kiedy przestaną służyć celowi, w jakim zostały przekazane. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy