21.04.2024

„Sąd w sprawach cywilnych – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” – 9 grudnia 2019

opublikowano: 2019-12-04 przez: Więckowska Milena

Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu postępowania cywilnego pt. Sąd w sprawach cywilnych – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda, która odbędzie się 9 grudnia 2019 r., na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

Głównym przedmiotem rozważań planowanej konferencji jest analiza roli oraz pozycji sądu w sprawach cywilnych. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w kontekście nie tylko aktualnych reform procedury cywilnej, ale i całego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dlatego też niezbędnym wydaje się przeprowadzenie debaty na powyższy temat, zarówno co do sytuacji aktualnej, jak i pożądanej.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym w Konferencji prosimy o przesłanie tematów wystąpień wraz z abstraktem do 8 listopada 2019 r. na adres: konferencja2019.kpc.uksw@gmail.com oraz rejestrację pod niniejszym linkiem.

Abstrakt powinien liczyć do 250 słów (czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF oraz umieszczenie w nazwie pliku swojego imienia i nazwiska. Przewidywany czas wystąpienia to 10 minut.
Informacja o zakwalifikowaniu abstraktu zostanie przesłana do 15 listopada 2019 r.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji lub e-publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji.

Opłata za uczestnictwo czynne w Konferencji wynosi 70 złotych. W jej ramach Prelegent otrzyma: certyfikat udziału czynnego w konferencji, materiały konferencyjne, zaproszenie do udziału w przerwie kawowej oraz obiedzie. W przypadku rezygnacji opłata nie będzie zwracana. Dane do dokonania przelewu zostaną podane po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych referatów.

Szczegółowy plan konferencji zostanie ogłoszony 20 listopada 2019 r. Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane Prelegentom w późniejszym terminie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie przewidujemy wypłaty honorarium za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii.

Osoby, które chciałyby uzyskać zaświadczenie o biernym udziale w konferencji uprzejmie prosimy o rejestrację pod niniejszym linkiem: https://forms.gle/gXnwCYJhGoMjrzcx6Fundacja Teneo oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zapraszają do udziału w I Kongresie Edukacji Prawnej, który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji. Wszelkie informacje dotyczące Kongresu, w tym formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://kongres.teneo.org.pl/ Konferencja Naukowa „Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki” – 2 grudnia 2019

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa w Warszawie zaprasza na konferencję naukową pt. „Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki”, która odbędzie się 2 grudnia 2019 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS, przy ul. Chodakowskiej 19/31.

Wśród prelegentów referaty wygłoszą goście honorowi, m.in.:

 • lek. med. Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
  temat wystąpienia: „Ewolucja definicji etyki lekarskiej na przestrzeni dziejów”
 • mec. Włodzimierz Chróścik – dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – minister sprawiedliwości, prokurator generalny w latach 2007-2009, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa prokuratorów”
 • prof. dr hab. Lech Gardocki – prawnik, wybitny specjalista w zakresie prawa karnego. Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1996-2011, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998-2010
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa sędziego”
 • dr hab. Zbigniew Banaszczyk – adwokat, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, ceniony specjalista z zakresu prawa cywilnego. Obok wykonywania praktyki adwokackiej, jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w Stałym Sądzie Polubownym przy Fundacji Adwokatury Polskiej i Ośrodku Badawczym Adwokatury im adw. W. Bayera w Warszawie
  temat wystąpienia: „Zasada poufności postępowań przed sądem polubownym i jej granice”
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w latach 2013-2015, sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego (2017-2020) oraz sekretarz Rady Doskonałości Naukowej (2019-2023)
  temat wystąpienia: „Tajemnica w działalności radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej”
 • lek. med. Piotr Artur Winciunas – członek Naczelnego Sądu Lekarskiego, biegły sądowy, przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu
  temat wystąpienia: „Współczesne łamanie etyki lekarskiej”
 • prof. dr hab. Marek Chmaj – prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego, radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Arbiter Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
  temat wystąpienia: „Czy w polityce istnieje tajemnica zawodowa?”
 • prof. UR dr hab. Renata Świgroń-Skok – specjalistka z zakresu prawa rzymskiego oraz cywilnego, kierownik zakładu prawa rzymskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest redaktorem naczelnym serii prawniczej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego”
 • prof. AEH dr hab. Małgorzata Szwejkowska – specjalistka z zakresu prawa karnego i kryminologii, dziekan studiów prawno-administracyjnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Pracowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  temat wystąpienia: „Tajemnica obrońcy na tle gwarancji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”
 • Tomasz Skory – ceniony polski dziennikarz, od 1993 roku związany ze stacją radiową RMF FM
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa w profesji dziennikarskiej”


Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do czynnego lub biernego udziału w konferencji. Osoby, które chcą wygłosić referaty, proszone są o przesłanie tematu i abstraktu wystąpienia na adres mailowy: knkp.swps@gmail.com do 24 listopada 2019 roku.

Opłaty związane z konferencją:

 • udział czynny dla studentów – 80 zł,
 • udział czynny dla pracowników naukowych i doktorantów – 160 zł

Po przesłaniu tematu wystąpienia wraz z abstraktem otrzymają Państwo dokładną instrukcję dotyczącą wniesienia opłaty konferencyjnej.

Strona wydarzenia

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy