23.06.2024

Orzeczenie z dnia 9 października 2020 r. Sygn. akt: D 92/19

opublikowano: 2021-04-23 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 9 października 2020 r. Sygn. akt: D 92/19
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Paulina Sibilska
CZŁONKOWIE: r. pr. Tomasz Iwańczuk
 r. pr. Gerard Madejski
PROTOKOLANT: Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu W. ([…]) obwinionej o to, że:
1) w dniu […] r. w S. skierowała do J. i J. pismo, w którym wniosła o wpłacenie przez nich kwoty […] zł na jej rachunek bankowy, tytułem zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym (sygn. akt […]) – w sytuacji braku między W. a J. i J. stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez J. i J. wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W., tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego W. ([…]) winną zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego W. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z […] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Rzecznik Dyscyplinarny”) wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Okręgowy Sąd Dyscyplinarny”) o ukaranie radcy prawnego W., wpisanej na listę radców prawnych pod numerem […] (dalej „Obwiniona”) zarzucając jej to, że:
 
  1. w dniu […] r. w S. skierowała do  J. i J. pismo, w którym wniosła o wpłacenie przez nich kwoty […] zł na jej rachunek bankowy, tytułem zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym (sygn. akt […]) – w sytuacji braku między W. a J. i J. stosunku prawnego, z którego wynikałby obowiązek zapłaty przez J. i J. wynagrodzenia lub kosztów zastępstwa procesowego na rzecz W.,
    tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, art. 8 i art. 36 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
Obwiniona nie wniosła odpowiedzi na wniosek o ukaranie.
 
W toku rozprawy głównej Obwiniona wniosła o wydanie orzeczenia skazującego i wymierzenie jej kary nagany za zarzucany czyn.
 
Powyższy wniosek Obwinionej został złożony w czasie właściwym, zakreślonym dyspozycją art. 387 § 1 k.p.k. J.i J. (razem zwani dalej „Pokrzywdzonymi”) oraz Rzecznik Dyscyplinarny przychylili się do wniosku Obwinionej.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:
 
Obwiniona współpracowała z P. w okresie co najmniej od […] r. do […] r. na podstawie umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego z […] r., a po wpisaniu na listę radców prawnych także na podstawie umowy o pracę z […] r.
 
P. od […] r. świadczy usługi polegające głównie na dochodzeniu na zlecenie należności pieniężnych. […] r. P. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. W zakresie świadczonych usług P. m.in. zapewniał swoim klientom reprezentację przez profesjonalnych pełnomocników w postępowaniach cywilnych oraz egzekucyjnych. W związku ze współpracą z P. Obwiniona na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez jego klientów reprezentowała ich w zleconych P. sprawach i posiadała dostęp do akt prowadzonych spraw. Do obowiązków Obwinionej należało świadczenie pomocy prawej na rzecz P., której zakres został określony w § 1 ust. 2 umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego.
dowód: umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego z […] r. - k. […], umowa o pracę z […] r. - k. […], informacja dotycząca działalności P. https://[...]
 
Dnia […] r.  J., prowadzący wraz z J. P. spółka cywilna w S., zawarł z P. umowę zlecenia windykacji należności nr […] od G. oraz udzielił P. pełnomocnictwa do dokonywania niezbędnych czynności związanych z windykacją należności od ww. dłużnika. W treści pełnomocnictwa został wskazany rachunek bankowy działalności P. o numerze […], na który miały być przekazywane należności pieniężne odzyskane od G. Pokrzywdzeni mieli zapłacić P. prowizję w wysokości […]% + VAT od każdej odzyskanej od dłużnika kwoty. 
dowód: zlecenie windykacji wierzytelności nr […]- k. [...], pełnomocnictwo z […] r. udzielone przez J. P. - k. […],
 
Pokrzywdzeni udzielili Obwinionej pełnomocnictwa procesowego w sprawie przeciwko G.
 
Obwiniona świadczyła pomoc prawną na rzecz Pokrzywdzonych w sprawie egzekucyjnej […] prowadzonej przez P. - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w S.
dowód: pełnomocnictwo procesowe udzielone Obwinionej przez Pokrzywdzonych - k. […],
 
Pokrzywdzeni nie zawierali z Obwinioną umowy o świadczenie pomocy prawnej, ani nie uzgadniali z nią, że zapłacą bezpośrednio na jej rzecz wynagrodzenie w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego przeciwko G.
dowód: protokół przesłuchania J. - k. […], protokół przesłuchania J. - k. […],
 
W dniu […] r. P. wypowiedział Obwinionej umowę z […] r. o świadczenie usług doradztwa prawnego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Następnie pismem z […] r. P. rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy Obwinionej.
dowód: wypowiedzenie umowy zlecenia z […] r. - k. […], rozwiązanie dyscyplinarne umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika z […] r. - k. […].
 
Pismem z […] r. Obwiniona poinformowała Pokrzywdzonych, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w S. P. umorzyła postępowanie egzekucyjne prowadzone w sprawie […] przeciwko G. i przyznała na rzecz Obwinionej koszty zastępstwa procesowego w wysokości […] zł. Obwiniona poinformowała także, że pełnomocnictwo procesowe udzielone przez Pokrzywdzonych jest jednocześnie zleceniem i na tej podstawie są zobowiązani do zapłaty ww. kosztów.
dowód: pismo Obwinionej z […] r. - k. […], postanowienie z […] r. o umorzeniu postępowania […].
 
Pokrzywdzeni wypowiedzieli Obwinionej pełnomocnictwo procesowe w sprawie prowadzonej przeciwko G. prosząc, aby Obwiniona poinformowała niezwłocznie o tym fakcie wszystkie instytucje, w których posłużyła się pełnomocnictwem oraz aby przekazała do P. m.in. wszelkie dokumenty zgromadzone w prowadzonej sprawie.
 
Pismem z […] r. Pokrzywdzeni poinformowali Obwinioną, że odmawiają zapłaty […] zł, gdyż na dochodzenie należności od G. podpisali umowę zlecenia windykacji z P. Ponadto wskazali, że koszty zastępstwa procesowego przyznane przez komornika zwracane są wierzycielowi i nie jest prawdą, że koszty te należne są Obwinionej. Pokrzywdzeni podnieśli także, że nigdy nie zawierali z Obwinioną umowy na świadczenie usług prawnych, na podstawie której Obwiniona mogłaby żądać zapłaty kosztów zastępstwa procesowego przyznanych przez organ egzekucyjny.
dowód: wypowiedzenie pełnomocnictwa z […] r. - k. […], pismo Pokrzywdzonych z […] r. k. […],
 
Pozostałe dokumenty potwierdzały powyższe fakty bądź nie miały znaczenia dla oceny okoliczności popełnienia deliktu oraz winy Obwinionej.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zgodził się z wnioskiem Obwinionej i wydał orzeczenie z nim zgodne, zważył także, co następuje:
 
Oceniając czyn Obwinionej i okoliczności jego popełnienia Sąd uznał, że Obwiniona dopuściła się w sposób świadomy i zawiniony naruszenia art. 6, 8 oraz art. 46 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej „KERP”), co stanowi podstawę jej odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Zgodnie z art. 6 i art. 8 KERP radca prawny ma obowiązek postępowania rzetelnego, uczciwego i lojalnego wobec klienta. Natomiast zgodnie z art. 36 ust. 1 KERP wynagrodzenie, którym radca prawny obciąża klienta powinno zostać uzgodnione z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.
 
Skierowanie do Pokrzywdzonych pisma, w którym Obwiniona wniosła o zapłatę na swoją rzecz […] zł za świadczoną pomoc prawną w sytuacji, gdy stosunek prawny dotyczący tej pomocy (w tym wynagrodzenie za nią) istniał pomiędzy Pokrzywdzonymi a P. – narusza wskazane powyżej zasady KERP. W ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Obwiniona dopuściła się zarzucanego czynu w sposób świadomy, przygotowany, a tym samym zawiniony, co oznacza, że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny doszedł do przekonania, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Uwzględnienie wniosku Obwinionej bez konieczności pełnego przeprowadzenia postępowania dowodowego spełnia cele postępowania, a zwłaszcza funkcję wychowawczą i prewencyjną w stosunku do Obwinionej, która zrozumiała naganność swojego zachowania i dobrowolnie poddała się karze. Obwiniona, dostrzegając nieprawidłowość czynu objętego wnioskiem o ukaranie, dążyła do zakończenia postępowania. Świadomość Obwinionej w powyższym zakresie oraz przyznanie się do popełnienia deliktu dyscyplinarnego pozwalają zakładać, że Obwiniona nie dopuści się podobnych przewinień w przyszłości.
 
Uwzględnienie wniosku Obwinionej w pełni korespondowało z interesami Pokrzywdzonych, którzy wyrazili zgodę na orzeczenie kary w wymiarze zaproponowanym przez Obwinioną. Powyższe okoliczności wskazują, że potrzeba zadośćuczynienia Pokrzywdzonym została zrealizowana w drodze zapadłego orzeczenia.
 
Z tych wszystkich względów, mając na uwadze dyrektywę wychowawczą i prewencyjną wymiaru kary, której realizację powinien zapewnić już sam fakt ukarania, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wymierzył Obwinionej karę nagany, zgodnie z jej wnioskiem. Sąd wymierzając karę uznał, że jest to kara sprawiedliwa i proporcjonalna do popełnionego czynu oraz będzie na przyszłość stanowić dostateczną wskazówkę dla Obwinionej do przestrzegania norm etyki zawodowej.
 
O kosztach postępowania Sąd postanowił na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawych oraz uchwały KRRP nr 86/IX/2015 KRRP z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, mając na uwadze czynności podjęte w postępowaniu. Uwzględnienie wniosku Obwinionej pozwoliło na skrócenie postępowania i jego zakończenie na pierwszym terminie.
 
E.R.
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy