27.05.2024

Orzeczenie z dnia 9 marca 2021 r., Sygn. akt: D 47/20

opublikowano: 2022-07-26 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 9 marca 2021 r., Sygn. akt: D 47/20
Orzeczenie nie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
CZŁONKOWIE:       r. pr. Anita Żołyniak - Piętka
r. pr. Paulina Sibilska
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu L. ([…]) obwinionemu o to, że:
począwszy od dnia […] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów nie podjął w W. współdziałania z organami samorządu zawodowego radców prawnych w ten sposób, że nie złożył wyjaśnień pomimo upływu 14-dniowego terminu do złożenia wyjaśnień wyznaczonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. w piśmie z dnia […] r. doręczonym w dniu […] r., tj. w sprawie czynu określonego w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych dniw związku z art. 62 ust. 3 KERP.
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego L. ([…]) winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, 12 ust. 1 i art. 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego L. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., radca prawny S., zwana dalej „Rzecznik Dyscyplinarny”, złożył do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosek o ukaranie i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu L., wpisanemu na listę radców prawnych pod numerem […], zwanego dalej „Obwinionym”, o to, że:
  1. nienależycie wykonywał w okresie począwszy od […] r. do […] r. zawód radcy prawnego na rzecz Państwa: S., K., P., M. oraz O. (dalej „Klienci”), w sprawie roszczeń do dewelopera w ten sposób, że pomimo podjętego zobowiązania i przyjęcia wynagrodzenia nie przygotował projektu pisma w przedmiocie usunięcia wad oraz projektu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ani wynagrodzenia nie zwrócił mimo zobowiązania w dniu […] r. do zwrotu części wynagrodzenia w wysokości […] ([…]) złotych, tj. w sprawie czynu określonego w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6, 12 ust. 1 i art. 8 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego zwana dalej „KERP”, oraz
  2. nienależycie wykonywał zawód radcy prawnego w ten sposób, że nie wydał Klientom w okresie […] r. pokwitowania ani paragonu fiskalnego z tytułu pobranego wynagrodzenia za usługi w łącznej wysokości […] ([…]) złotych, tj. w sprawie czynu określonego w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 oraz 12 ust. 1 KERP i art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz
  3. począwszy od […] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów nie podjął w W. współdziałania z organami samorządu zawodowego radców prawnych w ten sposób, że nie złożył wyjaśnień pomimo upływu 14-dniowego terminu do złożenia wyjaśnień wyznaczonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. w piśmie z dnia […] r. doręczonym w dniu […] r., tj. w sprawie czynu określonego w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 62 ust. 3 KERP.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. ustalił następujące istotne okoliczności faktyczne sprawy.
 
Pismem z dnia […] roku S., K., P., M. oraz O., zwani dalej „Poszkodowanymi”, złożyli zawiadomienie o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego przez Obwinionego.
 
Pokrzywdzeni wskazali, że Obwiniony spotkał się z nimi w kawiarni w J. i zobowiązał się przygotować pismo w przedmiocie wezwania do usunięcia wad oraz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dla dewelopera, który budował blok Pokrzywdzonych. Za poradę Obwiniony przyjął kwotę […] zł, nie wydając żadnego pokwitowania. W toku korespondencji e-mail ustalony został zakres i kwota, za jaką Obwiniony zobowiązał się napisać i wysłać wezwanie. Ustalono kwotę […] zł. W dniu […] roku została przelana ustalona kwota. Od momentu wpłaty pieniędzy kontakt z Obwinionym bardzo się utrudnił. Dopiero pod koniec […], po wielu próbach kontaktu, Pokrzywdzeni otrzymali pismo, które znacząco odbiegało od poczynionych ustaleń. Obwiniony zobowiązał się do poprawy pisma, czego w rzeczywistości nie uczynił.
 
W związku z powyższym Pokrzywdzeni zdecydowali o rezygnacji z usługi świadczonej przez Obwinionego, prosząc jednocześnie o zwrot pieniędzy. Zwrotu pieniędzy nie otrzymali pomimo, iż Obwiniony w korespondencji e-mail zobowiązał się zwrócić część wynagrodzenia w kwocie […] zł.
 
W dniu […] roku Rzecznik Dyscyplinarny wezwał radcę prawnego L. na adres wskazany w ewidencji radców prawnych, do złożenia pisemnych wyjaśnień, w terminie […] dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, które zostało odebrane przez adresata w dniu […] roku. (k. […]). Do akt sprawy nie wpłynęły pisemne wyjaśnienia Obwinionego.
 
W dniu […] roku Rzecznik Dyscyplinarny wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie. (k. […])
 
W toku dochodzenia Rzecznik Dyscyplinarny przesłuchał świadków, następnie w dniu […] roku Rzecznik Dyscyplinarny wydał postanowienie o przedstawieniu Obwinionemu ww. trzech zarzutów, w uzasadnieniu wskazując, że w toku dochodzenia potwierdziły się okoliczności przedstawione w zawiadomieniu. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności zeznań Pokrzywdzonego oraz korespondencji e-mail Obwinionego z Pokrzywdzoną […], wynika, że Obwiniony pomimo zobowiązania i przyjęcia wynagrodzenia nie wykonał zlecenia w postaci przygotowania pism do dewelopera. Ponadto z tytułu przyjętego wynagrodzenia nie wystawił pokwitowania ani paragonu fiskalnego. Pomimo zobowiązania do zwrotu części wynagrodzenia podjętego w mailu z dnia […] roku nie uczynił tego.
 
Postanowieniem z dnia […] roku Rzecznik Dyscyplinarny zamknął dochodzenie i skierował ww. wniosek o ukaranie Obwinionego do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W.
 
Za pośrednictwem korespondencji e-mail w dniu […] roku wpłynęła do Sądu, datowana na dzień […] roku, odpowiedź na wniosek o ukaranie. We wniosku Obwiniony wskazał, że zarzuty, o których mowa w pkt. 1 i 2 wniosku o ukaranie nie dotyczą jego osoby. Oświadczył, iż nie zna Pokrzywdzonych i nigdy nie świadczył na ich rzecz usług prawnych. Ponadto wskazał, że nigdy nie używał i nadal nie używa skrzynki pocztowej w […].pl, podał również właściciela domeny, przedkładając wydruk z portalu internetowego […].html. Obwiniony zauważył, że w spółce, do której należy wspomniana domena – to jest […] spółka z ograniczona odpowiedzialnością – prokurentem jest […], jednak jest to zupełnie inna osoba. Natomiast w zakresie pkt 3 wniosku o ukaranie obwiniony wskazał, iż dnia […] roku złożył wyjaśnienie w wersji elektronicznej na adres oirp@[...].pl.
 
W dniu […] roku za pośrednictwem korespondencji e-mail wpłynęło do Sądu pismo zatytułowane Wniosek ponowny o uniewinnienie, w którym przytoczono twierdzenia podobne jak w informacji z dnia […] roku, załączono również postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w L. o umorzeniu śledztwa z dnia […] roku wydane na skutek zawiadomienia w sprawie posłużenia się w nieustalonym miejscu i czasie danymi Obwinionego w celu podszywania się pod osobę niego jako radcy prawnego. Z treści postanowienia wynika, że w sprawie przesłuchano Pokrzywdzonych, którzy po okazaniu im wizerunku Obwinionego zeznali, że nie jest to wizerunek mężczyzny, który udzielał im porady prawnej. Ponadto wskazali, że osoba udzielająca im porady przedstawiła się jako […] jednak nie okazywała im legitymacji adwokackiej ani legitymacji radcowskiej. Ponadto w sprawie przesłuchano w charakterze świadka L., który wskazał, że z wykształcenia jest prawnikiem, ale aktualnie pracuje jako prokurent w spółce medycznej […] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Potwierdził współpracę z Pokrzywdzonymi oraz, że jest użytkownikiem podanego przez Pokrzywdzonych numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru rachunkowego. Świadek zeznał, że przyjął od Poszkodowanych pieniądze, a następnie spotkał się ze zmianą ich decyzji i zażądali zwrotu pieniędzy, co uznał za bezpodstawne. L. potwierdził, że nigdy nie występował przed sądem ani innymi instytucjami jako radca prawny czy adwokat, nie posiada również legitymacji adwokackiej czy radcowskiej, nie podpisywał również dokumentów jako osoba wykonująca jeden z tych zawodów.
 
Na rozprawie w dniu […] roku przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych Obwiniony nie stawił się, mimo prawidłowego powiadomienia. Rzecznik Dyscyplinarny cofnął wniosek o ukaranie w zakresie pkt 1 i 2, co do pkt 3 pozostawił wniosek o ukaranie do rozpoznania Sądu. Zważywszy na powyższe Sąd uznał przesłuchanie Pokrzywdzonych jako bezprzedmiotowe. Sąd dopuścił dowód z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy i postanowił uznać za ujawnione bez odczytania w trybie art. 394 § 2 k.p.k.
 
Sąd po rozpoznaniu na rozprawie sprawy przeciwko radcy prawnemu L. ([…]) wydał orzeczenie, w którym uznał radcę prawnego […], ([…]), winnym zarzucanego mu we wniosku o ukaranie czynu i za ten czyn orzekł karę upomnienia. Ponadto Sąd zasądził od Obwinionego na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] złotych.
 
Sąd zważył, co następuje:
 
Należy mieć na uwadze, że przepisy KERP nie tylko zobowiązują radcę prawnego do należytego zachowania i profesjonalizmu wobec klientów, sądów czy innych instytucji, lecz również do samorządu, jego członków i organów.
 
Artykuł 62 ust 1 KERP wskazuje, że radca prawny obowiązany jest współdziałać z organami samorządu radców prawnych w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem i zadaniami oraz w sprawach wykonywania zawodu i przestrzegania Kodeksu. Natomiast zgodnie z art. 62 ust. 3 KERP radca prawny wezwany do złożenia wyjaśnień przez podmioty, o których mowa w ust. 2, w sprawach wynikających z ustawowych zadań samorządu radców prawnych bądź Kodeksu obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.
 
Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy zauważyć należy, że pismem z dnia […] roku, doręczonym Obwinionemu w dniu […] roku Rzecznik Dyscyplinarny, wezwał Obwinionego w sposób prawidłowy do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma. Obwiniony obowiązku tego nie wypełnił. W aktach sprawy w tych datach nie ma korespondencji e mail, na którą w „pismach” powołuje się Obwiniony. Zarówno Rzecznik Dyscyplinarny, jak i Sąd informację o złożeniu przez Obwinionego jakichkolwiek wyjaśnień drogą elektroniczną dowiedział się w dniu […] roku z przesłanej wiadomości e mail przez Obwinionego do Sądu. Gdyby Obwiniony od samego początku współpracował z Rzecznikiem Dyscyplinarnym, najprawdopodobniej w sprawie tej nie zostałoby wszczęte postępowanie, nie byliby słuchani świadkowie, nie byłaby wysyłana liczna korespondencja, a w konsekwencji nie byłoby wniosku o ukaranie i skierowania sprawy do Sądu. Niestety to nie miało miejsca w niniejszej sprawie, z winy Obwinionego, zarówno była kontynuowana procedura przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym, a następnie przed Sądem. Wszyscy się stawiali i składali wyjaśnienia, z wyłączeniem Obwinionego, który był do tego zobowiązany. W ocenie Sądu jest to nie tylko brak współdziałania z organami samorządu radców prawnych w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem i zadaniami oraz w sprawach wykonywania zawodu i przestrzegania Kodeksu, ale przede wszystkim jest to brak szacunku dla kolegów i koleżanek radców prawnych zaangażowanych w funkcjonowanie pionu dyscyplinarnego.
 
Obwiniony nie tylko nie złożył pisemnych wyjaśnień, ale:
  • nie stawił się też na przesłuchanie w charakterze obwinionego wyznaczone na dzień […] roku. Obwiniony za pośrednictwem korespondencji e-mail przesłał jedynie zwolnienie lekarskie stanowiące usprawiedliwienie nieobecności na przesłuchaniu, następnie w ogóle nie interesował się sprawą;
  • nie ustosunkował się też do pisma z dnia […] roku, doręczonym Obwinionemu w dniu […] roku, w którym otrzymał wniosek o ukaranie oraz pouczenie o prawie do wniesienia w terminie 7 dni od doręczenia załączonego wniosku pisemnej odpowiedzi;
  • nie stawił się też na terminie rozprawy, pomimo prawidłowego zawiadomienia.
 
Nadmienić należy, iż za pośrednictwem korespondencji e-miał dnia […] roku wpłynęła odpowiedź Obwinionego na wniosek o ukaranie, natomiast dnia […] roku wniosek ponowny o uniewinnienie. Niestety czynności podejmowane przez Obwinionego miały miejsce już po zamknięciu dochodzenia przez Rzecznika Dyscyplinarnego.
 
Obwinionemu przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 78 § 1 ustawy – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2020.0.1740 t.j.) Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Mając na uwadze treść przywołanego przepisu Sąd uznał, iż Obwiniony nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku złożenia w zakreślonym terminie pisemnych wyjaśnień, do czego został zobowiązany pismem z dnia […] roku. Forma pisemna nie została też zachowana jeżeli chodzi o „odpowiedź na wniosek o ukaranie”, który został przesłany w formie elektronicznej. Forma kierowanej przez Obwinionego korespondencji przyjmowała formę dokumentową (formę elektroniczną), której to przepisy KERP nie przewidują, o czym Obwiniony był za każdym razem pisemnie informowany.
 
Ponadto na marginesie wskazać należy, iż zachowania Obwinionego nie sposób uznać za współdziałanie z organami samorządu radców prawnych. Obwiniony nie tylko nie wypełnił obowiązku ustosunkowania się do wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego, lecz również nie stawił się na przesłuchaniu zarówno przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym, jak i Sądem, co mogło mieć znaczący wpływ na szybkość i sprawność w przeprowadzeniu niniejszego postępowania dyscyplinarnego i jego sprawne zakończenie.
 
Mając powyższe na uwadze Sąd skonstatował, że takie działanie radcy prawnego narusza art. 62 ust. 3 KERP i tym samym stanowi przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w art. 64 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych.
 
Stosując art. 64 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych, zgodnie z którym radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, Sąd postanowił wymierzyć Obwinionemu za czyn zarzucany mu we wniosku o ukaranie przewidzianą w art. 65 ust. 1 pkt 1 Ustawy o radcach prawnych karę upomnienia.
W sprawie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 Ustawy o radcach prawnych, zgodnie z którymi zryczałtowane koszty postępowania ponosi Obwiniony, jeżeli został skazany. Ustalając wysokość tych kosztów Sąd uwzględnił charakter sprawy i związany z tym nakład czasu pracy organów dyscyplinarnych, ustalając koszty na poziomie odpowiednio umiarkowanym, w proporcji do zakresu zaangażowania.
 
Mając na uwadze powyższe, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzekł jak w sentencji orzeczenia.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy