17.01.2018

Orzeczenie z dnia 9 grudnia 2016 r. sygn. akt: D 24/2015

opublikowano: 2017-05-15 przez: Śleszyńska Anna

Orzeczenie z dnia 9 grudnia 2016 r. sygn. akt: D 24/2015
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący: radca prawny Artur Załuski
Członkowie: radca prawny Andrzej Dudziuk
radca prawny Krzysztof Jacek Woś
Protokolant: Anna Gabrysiak

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawach [...] r., [...] r., [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu G., [...], obwinionej o to, że:
 
działając, jako radca prawny od [...] r. lecz nie później niż do dnia [...] r., będąc ustanowiona pełnomocnikiem skarżącego S., działała na jego niekorzyść poprzez reprezentowanie interesów zarówno jego jak i jego wierzyciela – strony przeciwnej, doprowadzając do podpisania w dniu [...] r. niekorzystnej dla Skarżącego umowy doradztwa i realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa wraz z przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości będących własnością Skarżącego, co doprowadziło do przejęcia przedsiębiorstwa prowadzonego przez Skarżącego PHU R.
tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 1 w zw. z art. 20 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637z późn. zm.);
 
orzeka:
 
  1. Na podstawie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z art.
    741 ust. 1 ustawy o radca prawnych umorzyć postępowanie;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
Uzasadnienie
 
W dniu [...] r. do OIRP w W. wpłynęła skarga S. (Skarżący) na działanie radcy prawnego G.
W skardze Skarżący wskazał na nienależyte wykonywanie zawodu radcy prawnego polegające na tym, że radca prawny G. będąc pełnomocnikiem Skarżącego reprezentowała interesy strony przeciwnej.
Pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., wezwał radcę prawnego G. do złożenia pisemnych wyjaśnień. Pomimo skutecznego doręczenia wezwania oraz kolejnego wezwania z dnia [...] r. i wyznaczenia terminu do złożenia wyjaśnień, nie zostały one złożone.
Skarżący kolejnym pismem z dnia [...] r. poinformował OIRP w W. o naruszeniu przez radcę prawnego G. obowiązku zachowania lojalności i reprezentowaniu interesów przeciwnika Skarżącego, tj. M. sp. z o.o.
Pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie czynu polegającego na tym, że radca prawny w bliżej nieokreślonym czasie, lecz nie później niż do dnia [...] r. będąc ustanowionym pełnomocnikiem Skarżącego działała na jego niekorzyść reprezentując interesy strony przeciwnej, doprowadzając do podpisania w dniu [...] r. niekorzystnej dla Skarżącego umowy przenoszącej własność nieruchomości na spółkę tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu zasad etyki radcy prawnego w sprawie naruszenia art. 6 KERP w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych.
W dniu [...] r. do OIRP w W. wpłynęła odpowiedź radcy prawnego G. na wezwanie do złożenia pisemnych wyjaśnień. W pisemnych wyjaśnieniach radca prawny G. podaje przyczyny braku złożenia wyjaśnień w terminie zakreślonym przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego. Radca prawny G. podkreśla w swoich wyjaśnieniach, że jako radca prawny obsługuje spółkę M. Sp. z o.o., która podpisała ze Skarżącym, za zgodą jego żony S (2), umowę doradztwa i restrukturyzacji przedsiębiorstwa PHU R. i pozyskania finansowania. W ramach umowy Zleceniobiorca (M. Sp. z o.o.) pertraktowała z wierzycielami w zakresie zadłużenia Skarżącego celem uzyskania dogodnych warunków spłaty zadłużenia i odroczenia terminów płatności. Zgodnie z treścią wyjaśnień spółka M. Sp. z o.o. zaproponowała Skarżącemu, że rozmowy może poprowadzić radca prawny G., na co Skarżący wyraził zgodę i podpisał w odpowiednim zakresie pełnomocnictwo. Radca prawny G. zaznacza,
że przeprowadziła negocjacje z P. (wierzycielem Skarżącego) i uzyskała prolongatę spłaty zadłużenia i częściową rezygnację z odsetek. Radca prawny G. zaznacza, że reprezentowała drugą stronę umowy restrukturyzacji tylko za zgodą Skarżącego i posiadała w jego pełnomocnictwo. W innym przypadku pełnomocnictwo dotyczyło tylko i wyłącznie uzyskania kopii jednego dokumentu od komornika sądowego. Radca prawny G. podkreśliła, że Skarżący „[...] r. spotkał na swojej drodze inwestora, który nakazał mu zerwanie umowy z M. sp. z o.o. Pan S (1) zamiast pisemnie odstąpić od umowy złożył na spółkę M. Sp. z o.o. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a na mnie, jako ich pełnomocnika skargę do OIRP w W.”.
Pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowił zawiesić dochodzenie w sprawie czynu wskazanego w postanowieniu o wszczęciu dochodzenia z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wskazał, że zawieszenie postępowania jest celowe z uwagi na nadal toczące się postępowanie karne (o ten sam czyn), konieczność zapoznania się z materiałami tego postępowania i orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie.
Pismem z dnia [...] r. Skarżący wniósł zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia [...] r. zachowując termin do jego wniesienia. Skarżący w zażaleniu podnosi, że postępowanie karne (o ten sam czyn) zostało prawomocnie zakończone. W dniu [...] r. OSD OIRP w W. po rozpoznaniu zażalenia z dnia [...] r. postanowił o utrzymaniu w mocy w całości zaskarżonego postanowienie z uwagi na brak dowodu na prawomocne zakończenie postępowania karnego, które było podstawą zawieszenia dochodzenia.
Pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowił podjąć zawieszone dochodzenie w związku z pozyskaną informacją dotyczącą uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu dochodzenia.
Pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego w T. o wezwanie i przesłuchanie Skarżącego w ramach pomocy prawnej i ustalenie wskazanych w przedmiotowym piśmie okoliczności.
W dniu [...] r. Skarżący został przesłuchany w charakterze świadka. W zeznaniach Skarżący zaznaczył, w szczególności, że w [...] lub [...] 2011 r. zawarł z radcą prawnym G. umowę dotyczącą pomocy prawnej w związku z dokonaniem restrukturyzacji przedsiębiorstwa Skarżącego. Na mocy zawartej umowy spółka, której jednym ze współwłaścicieli była radca prawny G., przejęła przedsiębiorstwo Skarżącego zobowiązując się do jego restrukturyzacji. W konsekwencji Skarżący pozbawiony został władztwa nad swoim przedsiębiorstwem. Według Skarżącego do [...] r. nie podjęte zostały żadne kroki mające na celu wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy. W związku z powyższym Skarżący wypowiedział pełnomocnictwo radcy prawnemu G.. Ponadto, Skarżący podkreślił, że radca prawny G. reprezentowała zarówno Skarżącego, jak i jego wierzyciela.
Pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowił o przedstawieniu radcy prawnemu G. zarzutów o to, że działając jako radca prawny, będąc ustanowiona pełnomocnikiem Skarżącego działała na jego niekorzyść poprzez reprezentowanie interesów strony przeciwnej doprowadzając do podpisania w dniu
[...] r. niekorzystnej dla Skarżącego umowy doradztwa i realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa wraz z przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości będących własnością Skarżącego, co doprowadziło do przejęcia przedsiębiorstwa  prowadzonego przez Skarżącego PHU R. tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 1 KERP w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o radcach prawnych.
Pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. postanowił o zamknięciu dochodzenia w przedmiotowej sprawie. Kolejnym pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. wniósł o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Na posiedzeniu w dniu [...] r. OSD OIRP w W. postanowił wystąpić z wnioskiem o udzielenie pomocy sądowej do OSD OIRP w T. w sprawie przesłuchania Skarżącego oraz świadka S (2). 
Po rozpoznaniu na rozprawach w dniach [...],[...],[...], OSD zważył co następuje.
Okoliczności przedmiotowej sprawy budzą wątpliwości. W zakresie ustalenia faktu dotyczącego działania radcy prawnego G. na niekorzyść Skarżącego poprzez reprezentowanie interesów strony przeciwnej i doprowadzenie do podpisania w dniu [...] r. niekorzystnej dla Skarżącego umowy doradztwa i realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa wraz z przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości będących własnością Skarżącego, a w konsekwencji przejęcia przedsiębiorstwa Skarżącego, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego oparł się wyłącznie na twierdzeniach Skarżącego nie przedstawiając jakichkolwiek dowodów na ich potwierdzenie. Jednakże dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zasadnicze znaczenie ma fakt, iż radca prawny G. została prawomocnie skreślona z listy radców prawnych na potwierdzenie czego kopie stosownych orzeczeń znajdują się w aktach niniejszej sprawy (odpis orzeczenia WSD z dnia [...] r. sygn.. akt [...] w przedmiocie utrzymania w mocy orzeczenia  OSD w Warszawie z dnia [...] r. sygn. akt [...] oraz odpis postanowienia SN z dnia [...] r. sygn. akt [...] w przedmiocie oddalenia kasacji). W tych warunkach należało postąpić zgodnie z dyspozycją art. 17 par. 1 pkt 11 k.p.k.
Z tych powodów należało orzec jak w sentencji.
(MW)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy