12.04.2024

Orzeczenie z dnia 8 lipca 2019 r. Sygn. akt: D 73/19

opublikowano: 2020-10-21 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 8 lipca 2019 r. Sygn. akt: D 73/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Michał Rajski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
r. pr. Robert Karpiński
PROTOKOLANT:          Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu M., […], obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku)  (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku,
 
postanawia:
 
  1. Na podstawie art. 17 § 1 punkt 1 kpk w związku z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych umarza postępowanie.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania pokrywa Okręgowa Izby Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z dnia […] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w W. („Rzecznik”) wniósł o ukaranie radcy prawnego M. („Obwiniony”) popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego („KERP”) w związku z art. 7 § 1 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 KRRP z dn. 11.12.2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku („Regulamin Doskonalenia”) przez to, że nie uzyskał […] z wymaganych co najmniej […] ([…]) punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym […]-[…] r.
 
W uzasadnieniu Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego podniósł, iż OIRP w W. podjęła szeroko zakrojone działania celem umożliwienia członkom samorządu realizację obowiązku szkoleniowego w różnych formach takich jak m.in. szkolenia, e-learning. Ponadto Rzecznik wskazał, iż Dział Szkolenia podejmował działania mające na celu zmotywowanie i monitowanie radców, w tym działania spersonalizowane tj. wysyłka informacji o stanie punktowym z dnia […] r. oraz pismo z dnia […] r. Rzecznik podniósł, iż każdy radca prawny miał zapewnioną przez OIRP możliwość zrealizowania obowiązku  doskonalenia zawodowego w wybrany przez siebie sposób.
 
Obwiniony w odpowiedzi z dnia […] r. na wniosek o ukaranie przedstawił publikacje dla D. oraz zaświadczenie wystawione przez C. sp. k. potwierdzające uczestnictwo w charakterze słuchacza w konferencji, które to dowody w ocenie Obwinionego potwierdzają zrealizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego na innych polach, tj. poza uczestnictwem w szkoleniach organizowanych przez OIRP w W.
 
Z uwagi na przedstawiony przez Obwinionego materiał dowodowy, w toku rozprawy w dniu […] r., Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. postanowił wystąpić do Działu Doskonalenia zawodowego OIRP w W. doręczając jednocześnie odpis pisma Obwinionego z dnia […] r. wraz z załącznikami z prośbą o ocenę załączonych do pisma wydruków artykułów prasowych oraz zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w charakterze słuchacza w konferencji, celem ponownego zweryfikowania wypełnienia obowiązku w okresie szkoleniowym przez Obwinionego.
 
W dniu […] r. Dział Doskonalenia Zawodowego OIRP w W. poinformował, że dostarczony przez Obwinionego wykaz publikacji i szkoleń wypełnia obowiązek doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym […]-[…].
 
Dnia […] roku, w trakcie rozprawy Rzecznik, wobec treści pisma z dnia […] wskazującego że dostarczone przez Obwinionego dokumenty wskazują że wypełnił on obowiązek doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym […]-[…], cofnął wniosek o ukaranie.
 
Po przeprowadzeniu rozprawy w dniu […] r. Sąd zważył co następuje:  
 
Z uwagi na cofnięcie przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego na rozprawie w dniu […] r. wniosku z dnia […] roku o ukaranie radcy prawnego M., z uwagi na wypełnienie przez radcę prawnego M. obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym […]-[…] Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie.
 
Zgodnie z art. 414 § 1 k.p.k., stosowanym odpowiednio na podstawie art. 74¹ ust. 1 ustawy o radcach prawnych, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności wyłączającej ściganie umarza, w formie orzeczenia, postępowanie. Zgodnie natomiast z art. 17 § 1 pkt. 9 k.p.k., stosowanym odpowiednio na podstawie art. 74¹ ust. 1 ustawy o radcach prawnych, taką okolicznością wyłączającą ściganie jest brak wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego o ukaranie radcy prawnego. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego na rozprawie w dniu […] r. cofnął wniosek o ukaranie radcy prawnego M., do czego był uprawniony i dlatego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny na podstawie 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt. 9 k.p.k. w zw. z art. 74¹ ust. 1 ustawy o radcach prawnych umorzył postępowanie w sprawie.
 
O kosztach Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy