12.04.2024

Orzeczenie z dnia 6 maja 2019 r. Sygn. akt: D 27/19

opublikowano: 2021-01-07 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 6 maja 2019 r. Sygn. akt: D 27/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
CZŁONKOWIE:           r. pr. Michał Rajski
r. pr. Agnieszka Świstak
PROTOKOLANT:          Wioletta Kopka
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko prawnikowi zagranicznemu D., nr wpisu […], obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał wymaganych […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku),  (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku,
           
orzeka:
 
  1. Uniewinnia prawnika zagranicznego D., numer wpisu […], od zarzucanego mu czynu.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z dn. […] r. Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w W. (dalej jako „Rzecznik”) wniósł o uznanie winnym prawnika zagranicznego D., wpisanego na listę prawników zagranicznych pod nr […] (dalej jako „Obwiniony”) popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego („KERP”) stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 7 § 1 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządy służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 KRRP z dn. 11.12.2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządy służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku („Regulamin Doskonalenia”) przez to, że nie uzyskał żadnego z wymaganych co najmniej […] ([…]) punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym […]-[…] r.
 
Obwiniony w odpowiedzi na wniosek oświadczył, że w dniu […] r. otrzymał z Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. jednoznaczną informację o uzyskaniu […] punktów szkoleniowych i wywiązaniu się z obowiązku doskonalenia zawodowego. Na dowód powyższego do pisma załączył m.in. korespondencję e-mailową z OiRP z dnia […] r. oraz wykaz połączeń ze swojego telefonu na numer telefonu do OiRP z dnia […] r. Podkreślił, że nie miał dostępu do extranetu zatem nie mógł na bieżąco kontrolować stanu punktów szkoleniowych.
 
Sąd rozpoznał wniosek na rozprawie w dniu […] r. Na rozprawę stawił się Obwiniony i podtrzymał wyjaśnienia złożone we wniosku o ukaranie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:
 
Obwiniony jest prawnikiem zagranicznym i uzyskał […] z […] wymaganych dla okresu rozliczeniowego […]-[…] r. punktów  szkoleniowych. (vide: pismo Dziekana OIRP w W. k. […] i zestawienie k.[…]).
 
W dniu […] r. otrzymał korespondencję e-mailową z Komisji Zagranicznej OiRP informującą o zakończeniu okresu rozliczeniowego oraz informację że w okresie rozliczeniowym prawnicy zagraniczni powinni legitymować się co najmniej […] punktami szkoleniowymi. W piśmie była również informacja o ofercie szkoleniowej, punktacji za poszczególne aktywności (słuchacz/wykładowca) oraz danych kontaktowych do uzyskania informacji na temat ilości punktów szkoleniowych. Obwiniony tego samego dnia zadzwonił na wskazany na stronie internetowej OiRP telefon aby uzyskać informacje o ilości zdobytych punktów. Osoba z działu szkolenia poinformowała go, że posiada wystarczającą liczbę punktów a nawet więcej niż jest wymagane (vide: pisma/korespondencja mailowa k, […], […]  oraz wyjaśnienia Obwinionego k. […]-[…], k. […]-[…], wykaz połączeń k. […])
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje.
 
Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Doskonalenia w okresie rozliczeniowym […]-[…] Obwiniony miał obowiązek odbycia szkoleń zawodowych lub innych form doskonalenia dla zgromadzenia minimum […] punktów rozliczeniowych. Nie ulega wątpliwości, że obowiązku tego nie wykonał w związku z czym nie wywiązał się z obowiązku doskonalenia w rozumieniu § 11 Regulaminu Doskonalenia.
 
W opinii Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawie wystąpiły jednak okoliczności usprawiedliwiające zaniechanie wykonania przez Obwinionego obowiązku szkoleniowego. Przede wszystkim z korespondencji mailowej przesyłanej Obwinionemu w dniu […] r. nie wynika aby Obwiniony uzyskał informację o braku wymaganej liczby punktów szkoleniowych. Korespondencja ta miała na celu jedynie poinformowanie prawników zagranicznych o kończącym się okresie szkoleniowym oraz o ofercie szkoleniowej. Z wyjaśnień przedstawionych przez Obwinionego wynika, iż czynił on starania aby uzyskać wszystkie wymagane punkty, rozważał nawet udział w dwóch szkoleniach, jednakże po uzyskaniu informacji telefonicznej w OiRP o posiadaniu punktów szkoleniowych  w OiRP - zaniechał udziału w szkoleniach.
 
Faktem jest, że w sprawie brak jest bezpośredniego dowodu potwierdzającego wyjaśnienia Obwinionego w postaci nagranej rozmowy Obwinionego z pracownicą OiRP. Jak wynika z pisma Kierownika Działu Informatyzacji z dnia […] r. nagrania archiwizowanych rozmów w OiRP były dostępne od dnia […] r. tymczasem rozmowa z działem szkolenia OiRP, wg wyjaśnień Obwinionego miała miejsce […] r. (vide: pismo Kierownika Działu Informatyzacji z dnia […] r. k. […]).
 
W opinii Sądu, wyjaśnienia Obwinionego są jednak przekonujące albowiem przedstawiał je w sposób konsekwentny zarówno w postępowaniu przez Rzecznikiem jak i przed Sądem a ponadto zostały potwierdzone wykazem połączeń z kancelarii Obwinionego (k. […]). W zestawieniu tych połączeń widnieje pozycja (pod nr […])  „answered” – połączenia z telefonem […], który to nr jest numerem telefonu OiRP. Skoro zatem, jak wynika z przedstawionych dowodów, Obwiniony został wprowadzony w błąd przez pracownika OiRP w zakresie wymaganej liczby punktów szkoleniowych to w opinii Sądu nie można mu przypisać odpowiedzialności za zarzucany przez Rzecznika delikt dyscyplinarny.
 
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd uniewinnił Obwinionego od zarzucanego mu czynu.
 
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 70(6) ust. 2 ustawy o radcach prawnych uznając, że koszty te pokryje Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy