25.04.2024

Orzeczenie z dnia 4 marca 2014 r., Sygn. akt: D 123/2013

opublikowano: 2014-09-30 przez:

Orzeczenie z dnia 4 marca 2014 r, Sygn. akt: D 123/2013
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący: r. pr. Artur Załuski
Członkowie: r. pr. Jacek Wegner
r. pr. Rafał Ziembiński
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Po rozpoznaniu na rozprawie [...]r. w W. sprawy przeciwko r. pr. B, [...], obwinionemu o to, że:
1.       od dnia [...] r. nie wywiązał się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym 14 dniowym terminie od daty otrzymania wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. w sprawie zawiadomienia złożonego przez Kierownika Działu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych prowadzonej pod sygn. akt [...], tj. naruszenia art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
2.       od dnia [...] roku nie wywiązał się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym 7 dniowym terminie od daty otrzymania wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. w sprawie zawiadomienia złożonego przez Kierownika Działu-Doskonalenia zawodowe radców prawnych prowadzonej pod sygn. akt [...], tj. naruszenia art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 
orzeka:
 
  1. Uznaje r.pr. B, [...], winnym tego, że od dnia [...] r. nie wywiązał się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym 14-dniowym terminie od daty otrzymania wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. w sprawie zawiadomienia złożonego przez Kierownika Działu-Doskonalenia Zawodowe radców prawnych prowadzonej pod sygn. akt [...], który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
  2. Uznaje r.pr. B, [...], winnym tego, że od dnia [...] roku nie wywiązał się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym 7-dniowym terminie od daty otrzymania wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. w sprawie zawiadomienia złożonego przez Kierownika Działu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych prowadzonej pod sygn. akt [...], który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia.
  3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od Obwinionego r.pr. B, [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
 
 
Uzasadnienie
 
Postanowieniem z dnia [...] r. Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie wszczął dochodzenie w sprawie zawiadomienia złożonego przez [...] – Kierownika Działu Doskonalenie Zawodowe radców prawnych OIRP w Warszawie. Pismem tym [...] zawiadomiła o osobach radców prawnych, którzy do dnia 30 czerwca 2012 r. nie spełnili przewidzianego wewnętrznymi przepisami samorządu radcowskiego obowiązku szkoleniowego. Radca prawny B został wezwany do złożenia pisemnych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie jednak wszelkie kierowane do niego w tej sprawie pisma nie zostały podjęte w terminie. Opisane zachowania zdaniem Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego stanowią podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej, albowiem polegają na działaniu sprzecznym z zasadami etyki radcy prawnego, które zobowiązują radcę prawnego do złożenia na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy w wyznaczonym terminie wyjaśnień. Zaniedbanie tego obowiązku było zdaniem Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego naruszeniem art. 47 ust. 2 KERP.

Postanowieniem z dnia [...]r. Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie przedstawił zarzuty radcy prawnemu B. Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego przedstawił radcy prawnemu B zarzuty, iż:
  1. od dnia [...] r. nie wywiązał się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym
    14 dniowym terminie od daty otrzymania wezwania w [...] sprawie zawiadomienia złożonego przez Kierownika Działu Doskonalenie Zawodowe radców prawnych tj. naruszenia art. 47 ust. 2 KERP;
  2. od dnia [...] r. nie wywiązał się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym
    7 dniowym terminie od daty otrzymania wezwania Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. w sprawie zawiadomienia złożonego przez Kierownika Działu Doskonalenie Zawodowe radców prawnych tj. naruszenia art. 47 ust. 2 KERP;
 
Radca prawny B nie złożył zeznań w charakterze Obwinionego. Wezwania Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego do złożenia wyjaśnień datowane na [...] r. zostały zwrócone z adnotacją adresat wyprowadził się. W tej sytuacji Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego złożył do tutejszego OSD OIRP w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w oparciu o sformułowane postanowieniem z dnia [...] r. zarzuty.

OSD zważył, co następuje.
Okoliczności przedmiotowej sprawy nie budzą wątpliwości. W zakresie ustalenia faktu nie złożenia przez radcę prawnego B pisemnych wyjaśnień OSD OIRP w Warszawie oparł się na dowodach z dokumentów zgromadzonych w sprawie tj. dowodach doręczeń pism do złożenia wyjaśnień ([...] oraz na wyjaśnieniach złożonych przez Obwinionego na rozprawie w dniu [...]r.). W zakresie podstawy prawnej orzeczenia OSD OIRP w Warszawie wyjaśnia, iż na radcy prawnym jako członku samorządu zawodowego, do którego przynależność jest obowiązkowa ciążą różnorakie obowiązki korporacyjnej natury. Jednym z takich obowiązków jest sformułowany w art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, który z racji obowiązkowej przynależności samorządowej stosuje się również do radcy prawnego B. Obowiązek ten przewiduje konieczność złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w sprawach wynikających z ustawowego zakresu zadań samorządu radców prawnych. Z kolei okolicznością niewpływającą na niemożność przypisania winy radcy prawnemu z racji popełnienia omawianego powyżej czynu i w konsekwencji niemożności wszczęcia stosownego postępowania dyscyplinarnego jest sama zmiana adresu do doręczeń radcy prawnego. Zgodnie, bowiem z dyspozycją art. 46 KERP radca prawny obowiązany jest współdziałać z organami samorządu. Przez takie współdziałanie rozumieć należy również informowanie o wszelkich zmianach adresu do doręczeń  dla zapewnienia prawidłowej komunikacji radcy prawnego z samorządem.

W zakresie kary tj. zarówno rodzaju jak i jej wysokości OSD OIRP w Warszawie orzekł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznając, iż rodzaj kary jak i jej wysokość są adekwatne do popełnionego przez Obwinionego czynu. Biorąc przy tym pod uwagę dotychczasową postawę radcy prawnego oraz co istotne jego postawę w trakcie toczącego się postępowania, stawienie się na rozprawie, złożenie stosownych wyjaśnień jak i rodzaj popełnionego przewinienia dyscyplinarnego OSD OIRP orzekł najłagodniejszą z możliwych kar.

Z tych powodów należało orzec jak w sentencji.
 
(EM)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy