23.06.2024

Orzeczenie z dnia 3 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 193/19

opublikowano: 2021-02-12 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 3 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 193/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Bogdan Sanowski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Robert Karpiński
r. pr. Agnieszka Świstak
PROTOKOLANT:          Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu z urzędu sprawy przeciwko M., […] obwinionej o czyn z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,
 
w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt […], w której w dniu […] r. zapadło orzeczenie,
 
na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych,
 
orzeka:
 
  1. wznawia postępowanie w sprawie M. zakończone orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] r. o sygn. akt […];
  2. na podstawie art. 547 § 3 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych uchyla orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] r. o sygn. akt […] i postępowanie umarza;
  3. na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w W. pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Orzeczeniem z dnia […] r., sygn. akt D […], Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uznał radcę prawną M., numer wpisu […] (Obwiniona), winną czynu zarzucanego we wniosku o ukaranie tj. tego, że nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r., czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł o sprzeczności ww. czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Racy Prawnego) i za ten czyn na podstawie art. 64 ust. 1  i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierzył karę upomnienia. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych i zasądził od Obwinionego na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Pismem, które wpłynęło do Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu […] r. syn Obwinionej – M.(1) wskazał, że w dniu […] r. Obwiniona zmarła, na okoliczność czego do pisma załączył kopię aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego L. (dowód na k. […] i […]), zatem orzeczenie wydane przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w dniu […] r. zapadło już po śmierci Obwinionej.
 
W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym Okręgowy Sąd Dyscyplinarny na rozprawie w dniu […] r. rozpoznał z urzędu sprawę w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt […] oraz na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w zw. z art. 439  § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych, orzekł o wznowieniu postępowania w ww. sprawie i na podstawie art. 547 § 3 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych uchylił orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] r. wydane w sprawie o sygn. akt […] i postępowanie umorzył.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje.
 
Sąd nie znajdując podstaw do kwestionowania, dał wiarę wszystkim dokumentom dopuszczonym jako dowód w sprawie. Sąd przyjął, że w ramach przeprowadzonego w sprawie postępowania zostały zbadane wszystkie okoliczności warunkujące wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt […] na podstawie art. 542 § 3 k.p.k., z uwagi na ujawnienie się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1 k.p.k. określonego w pkt 9 tego przepisu, który poprzez odwołanie do m.in. art. 17 § 1 pkt 5 pozwala na wznowienie postępowania z urzędu w przypadku śmierci Obwinionego.
 
Okoliczność warunkująca wznowienie postępowania, uchylenie orzeczenia z dnia […] r. i umorzenie postępowania tj. śmierć Obwinionej została, zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, w sposób niebudzący wątpliwości udowodniona załączonymi do akt sprawy: pismem syna Obwinionej o śmierci Obwinionej oraz załączoną do pisma kopią odpisu skróconego aktu zgonu Obwinionej.
 
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy