25.04.2024

Orzeczenie z dnia 2 marca 2020 r. Sygn. akt: D 235/19

opublikowano: 2021-12-13 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 2 marca 2020 r. Sygn. akt: D 235/19
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Igor Bąkowski
CZŁONKOWIE: r. pr. Bogdan Sanowski
r. pr. Robert Karpiński
PROTOKOLANT:  Wioletta Kopka
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu z urzędu sprawy przeciwko J. obwinionemu o czyn z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o sygn. akt […] w której w dniu […] r. zapadło orzeczenie, na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych,
 
postanawia:
 
  1. wznawia postępowanie w sprawie J. zakończone orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] r. o sygn. akt […];
  2. na podstawie art. 547 § 3 k.p.k. w zw. z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych uchyla orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] r. o sygn. akt […] i postępowanie umarza;
  3. na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w W. pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. z dnia […] r. o sygn. akt […] Obwiniony radca prawny J. został uznany winnym naruszenia obowiązku dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązku stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, poprzez nieuzyskanie żadnego z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r., co stanowi przewinienie dyscyplinarne jako naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. Uznając winę obwinionego w powyższym zakresie, Sąd orzekł wobec obwinionego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 3 ustawy o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 ze zm.) karę pieniężną w kwocie […] zł.
 
[…] r. do akt sprawy wpłynęło zawiadomienie o śmierci obwinionego wraz z odpisem skróconego aktu zgonu r.pr. J. z którego wynika że zmarł on […] r.
 
[…] r. do akt sprawy wpłynęła kopia uchwały nr 1162/2019 Rady OIRP w W. w sprawie skreślenia go z tego powodu z listy radców prawnych.
 
Sąd zważył co następuje:
 
Obwiniony nie brał udziału w postępowaniu przez Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz nie stawił się na rozprawie w dniu […] r., na której zostało wydane orzeczenie, a orzeczenie wraz z uzasadnieniem zostało uznane za doręczone poprzez dwukrotnie awizowane z dniem […] r., a więc już po śmierci obwinionego.
 
W związku z powyższym Sąd postanowił wznowić postępowanie w sprawie r.pr. J. zakończone orzeczeniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w W. z dnia […] r. o sygn. akt […], oraz, na podstawie art. 547 § 3 kpk w związku z art. 741 ustawy o radcach prawnych uchylić powyższe orzeczenie i umorzyć postępowanie.
 
O kosztach postępowania OSD orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy