27.05.2024

Orzeczenie z dnia 28 maja 2019 r. Sygn. akt: D 207/18

opublikowano: 2020-10-19 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 28 maja 2019 r. Sygn. akt: D 207/18
Orzeczenie prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Igor Bąkowski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Michał Rajski
r. pr. Agnieszka Świstak
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu O., […], obwinionemu o to, że:
Nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu zasad etyki radcy prawnego, określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
orzeka:
 
  1. Na podstawie art. 17 § 1 punkt 9 kpk w związku z art. 741 pkt 1 ustawy o radcach prawnych umarza postępowanie,
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowanie pokrywa Okręgowa Izba Radców w W.
 
Uzasadnienie
 
Pismem z […] r. skierowanym do Rzecznika Dyscyplinarnego Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przekazał wykaz radców prawnych którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r.
 
Jak wynikało z wykazu, obwiniony radca prawny O. nie uzyskał […] z […] wymaganych punktów w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r.
 
Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. („Regulamin”) – obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimalną liczbę […] punktów szkoleniowych. Zgodnie z § 11 Regulaminu nieuzyskanie przez radcę prawnego wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku szkoleniowego.
 
W ramach czynności sprawdzających ustalono, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. („OIRP”), w celu umożliwienia spełnienia przez wszystkich radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego, na bieżąco przekazywała informacje dotyczące organizacji szkoleń. Na stronie OIRP znajdowała się i znajduje zakładka doskonalenia zawodowego, dzięki której radcowie prawni mieli i mają dostęp do informacji o organizacji wszystkich szkoleń zawodowych. Znajdują się tam również uchwały, na podstawie których radcowie prawni są zobowiązani do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Ponadto w wysyłanym regularnie co 2 tygodnie Newsletterze OIRP radcowie prawni informowani są na bieżąco o aktualnej ofercie szkoleniowej, a same szkolenia były organizowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, co umożliwiło aby radcowie prawni w sposób dla siebie dogodny mogli wybrać zarówno termin jak i temat wykładu.
 
Organizowane przez OIRP wykłady prowadzone w ramach poniedziałków i wtorków radcowskich były organizowane cyklicznie – w każdy poniedziałek i wtorek, a szkolenia te były nieodpłatne. Przygotowano także […] wykładów e-learningowych, które są udostępniane wszystkim radcom prawnym za pośrednictwem Internetu. Tą drogą można było uzyskać […] punktów szkoleniowych, naliczanych w sposób automatyczny. OIRP organizowała także szkolenia jednodniowe i wyjazdowe.
 
Powyższe jednoznacznie wskazuje, że OIRP przedsięwzięła szeroko zakrojone działania aby umożliwić radcom prawnym realizację obowiązku szkoleniowego.
 
Obowiązek doskonalenia zawodowego, poza uczestnictwem w różnego rodzaju wykładach i szkoleniach, mógł być też realizowany w innych formach (np. poprzez publikacje, udział w konferencjach i seminariach, prowadzenie szkoleń).
 
Oznacza to, że każdy radca prawny miał możliwość zrealizować obowiązek doskonalenia zawodowego i to w sposób przez siebie wybrany.
 
Do wszystkich radców prawnych, którzy nie spełniali obowiązku szkoleniowego w dniu […] r. została wysłana wiadomość e-mail, a w dniu […] r. pismo – informujące o aktualnym stanie punktowym. Umożliwiało to spełnienie obowiązku szkoleniowego nawet w końcowym okresie cyklu szkoleniowego. Trzeba podkreślić, że OIRP umożliwiała radcom prawnym, którzy na dzień […] r. nie mieli potwierdzonego wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego - przedstawienie zaległych zaświadczeń w późniejszym czasie tj. w terminie […] dni od otrzymania pisma z dnia […] r.
 
Obwiniony w odpowiedzi na wniosek o ukaranie wyjaśnił, że uczestniczył w szeregu seminariów z tematyki prawniczej w latach […]-[…], poprzez uczestnictwo w których zgromadził według jego wyliczeń […] punktów szkoleniowych. Obwiniony załączył zaświadczenia potwierdzające udział w seminariach, z których wynika m.in. fakt uczestnictwa w nich obwinionego, ich termin, tematyka i czas trwania (k. […] do […]).
 
Obwiniony stawił się na rozprawę przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym.
 
Podczas rozprawy wobec dokumentów złożonych przez obwinionego, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego cofnął wniosek o ukaranie.
 
W związku z powyższym Sąd umorzył postępowanie wobec braku skargi uprawnionego oskarżyciela.
 
Sąd pragnie jednocześnie podkreślić, że obwiniony mógł wcześniej przekazać zaświadczenia wykazujące uzyskanie wymaganej liczby punktów w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. co oszczędziłoby pracy organom samorządu dyscyplinarnego pracownikom OIRP. Sąd pragnie wyrazić oczekiwanie iż w kolejnych cyklach szkoleniowych obwiniony będzie informował OIRP na bieżąco o uzyskiwanych punktach szkoleniowych i na bieżąco aktualizował stan wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
O kosztach postępowania OSD orzekł na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy