25.04.2024

Orzeczenie z dnia 28 kwietnia 2014 r, Sygn. akt: D 6/2014

opublikowano: 2014-04-28 przez:

Orzeczenie z dnia 28 kwietnia 2014 r, Sygn. akt: D 6/2014
Orzeczenie prawomocne
                                                                                                                                          
 
Przewodniczący: r. pr. Agnieszka Świstak
Członkowie: r. pr. Bogdan Sanowski
r. pr. Jacek Wiśniewski
Protokolant:  Anna Gabrysiak
 
Po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko r. pr. P, [...], obwinionemu o to, że:
  1. w okresie od [...] r. do [...] r. w W. podjął się reprezentowania N w sprawie o zapłatę z powództwa m […] W., toczącej się przed Sądem Rejonowym w W [..] Wydziale Cywilnym pod sygn. akt [...], za wynagrodzeniem w kwocie [...] zł, a następnie zaprzestał wykonywania przyjętego zlecenia i nie zwrócił pobranego wynagrodzenia, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
  2. w dniu [...] r. w W nie stawił się na rozprawie przed Sądem Rejonowym w W  [..]  Wydziale Cywilnym pod sygn. akt [...], nie uprzedzając o tym N i nie zapewnił na to posiedzenie zastępcy, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 28 ust. 10 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
co stanowi czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) oraz wyżej powołanych przepisów Kodeksy Etyki Radcy Prawnego – załącznik do uchwały nr 5 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r.;
 
orzeka:
 
  1. Uznaje r.pr. P, [...], winnym zarzuconego mu czynu w pkt 1, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany z ostrzeżeniem;
 
  1. Uznaje r.pr. P, [...] winnym zarzuconego mu czynu w pkt 2, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 i art. 28 ust. 10 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany z ostrzeżeniem;
 
  1. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego r.pr. P, [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
 
Uzasadnienie
Pismem z dnia [...] r. N („Skarżąca”) wniosła skargę na radcę prawnego P („Obwiniony”), zarzucając naruszenie zasad etyki zawodowej polegające na przyjęciu wpłacanej przez Skarżącą ratami zaliczki na poczet wynagrodzenia w kwocie [...] zł. i niewykonaniu czynności objętych zleceniem. Zdaniem Skarżącej w ramach ww. wynagrodzenia Obwiniony podjął się prowadzenia sprawy o zapłatę z powództwa M.[…] W. przeciwko Skarżącej i L przed Sądem Rejonowym w W […] Wydział Cywilny (sygn. akt [...]). Z treści złożonej skargi wynika, że Obwiniony nie informował Skarżącej o przebiegu postępowania, w tym o terminie rozprawy, unikał kontaktu ze Skarżącą (zarówno osobistego, jak również telefonicznego), bez uprzedniego poinformowania Skarżącej nie stawił się na rozprawie przed ww. sądem w dniu [...] r. i nie zapewnił na to posiedzenie żadnego zastępcy procesowego oraz nie stawił się na ogłoszeniu wyroku w przedmiotowej sprawie. Obwiniony w żaden sposób nie zareagował również na wystosowane przez Skarżącą wezwanie do zwrotu otrzymanego honorarium, uzasadnione niewywiązaniem się przez Obwinionego z umowy zlecenia. Do złożonego zawiadomienia Skarżąca załączyła kopie dowodów wpłat rat wynagrodzenia, wezwania do zwrotu honorarium oraz wniosku o wydanie uzasadnienia wyroku z dnia [...] r.

W dniu [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie, stwierdzając, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy tj. przedstawione w zawiadomieniu oraz wynikające z przedstawionych dokumentów okoliczności, wskazują na konieczność przeprowadzenia postępowania celem dokonania dalszych ustaleń w sprawie, w szczególności co do zakresu przyjętego zlecenia i powodów, dla których Obwiniony nie wykonał czynności objętych zleceniem. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego podkreślił, że zachowania Obwinionego opisane w zawiadomieniu stanowić mogą podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej, albowiem polegają na działaniach sprzecznych z zasadami etyki radcy prawnego.

Obwiniony wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie nie stawił się na przesłuchanie w charakterze obwinionego i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa, a wezwany do złożenia wyjaśnień w piśmie z dnia [...] r. stwierdził, że brak jest podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z uwagi na to, że to dzięki działaniom Obwinionego (pisma procesowe, przygotowanie Skarżącej do złożenia wyjaśnień) Sąd Rejonowy [..] Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia [...] r. w postepowaniu zwykłym oddalił powództwo w całości, uprzednio uchylając nakaz zapłaty wobec Skarżącej na kwotę [...] zł, zasądzając przy tym kwotę [...] zł. na rzecz Skarżącej tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

W dniu [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wniósł o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego z uwagi na to, że Obwiniony dopuścił się czynów sprzecznych z zasadami etyki zawodowej w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych tj. art. 6 ust. 1 i 2 i art. 28 ust. 10 Kodeksu etyki radcy prawnego. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego zarzucił, że w okresie od [...] r. do [...] r. w W Obwiniony podjął się reprezentowania N w sprawie o zapłatę z powództwa M. […] W., toczącej się przed Sądem Rejonowym w W. […] Wydziale Cywilnym sygn. akt [...], za wynagrodzeniem w kwocie [...] zł., a następnie zaprzestał wykonywania przyjętego zlecenia i nie zwrócił pobranego wynagrodzenia, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 i 2 Kodeksu etyki radcy prawnego. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego zarzucił również, że w dniu [...] r. Obwiniony nie stawił się na rozprawie przed Sądem Rejonowym w W […] Wydziale Cywilnym sygn. akt [...], nie uprzedzając o tym N i nie zapewnił na to posiedzenie zastępcy, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 28 ust. 10 Kodeksu etyki radcy prawnego. Uzasadniając złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy potwierdza, że Obwiniony podjął się reprezentowania Skarżącej w ww. sprawie o zapłatę. Bezsporne jest również, że przyjął z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie [...] zł. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego podkreślił, że w wykonaniu tego zlecenia Obwiniony sporządził jedynie lakoniczny i obarczony brakami formalnymi sprzeciw od nakazu zapłaty. Obwiniony nie podjął jednak szeregu niezbędnych czynności mających na celu prawidłowe wykonanie zlecenia tj. nie powiadomił Skarżącej o wyznaczonej na [...] r. rozprawie, nie uprzedzając Skarżącej nie stawił się na tej rozprawie ani nie zapewnił zastępstwa procesowego, nie kontaktował się ze Skarżącą i nie informował jej o przebiegu postępowania. Dodatkowo Obwiniony w żaden sposób nie ustosunkował się do złożonego przez Skarżącą wezwania do zwrotu honorarium. Zdaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego uchybienia te świadczą o tym, że Obwiniony nie wykonywał swoich czynności zawodowych z należytą starannością i naruszył nie tylko interes swojej klientki, ale również ww. podstawowe zasady etyki radcy prawnego.

Pismem z dnia [...] r. Obwiniony wniósł odpowiedź na wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w którym stwierdził, że to dzięki jego działaniom (m.in. złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, udzielanie Skarżącej porad) Sąd oddalił powództwo, zasądzając przy tym kwotę [...] zł. na rzecz Skarżącej tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje.

Zgromadzony materiał dowodowy tj. wyjaśnienia Obwinionego, zeznania Skarżącej składane w sprawie jak i inne dowody ujawnione w trakcie rozprawy dnia [...] r. potwierdzają fakt, że Obwiniony dopuścił się zarzucanych mu czynów, wobec czego wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego o ukaranie radcy prawnego P zasługuje w całości na uwzględnienie.

W ocenie Sądu Dyscyplinarnego okoliczności stanu faktycznego niniejszej sprawy nie budzą żadnych wątpliwości. W szczególności zebrane w sprawie dowody jednoznacznie potwierdzają, że Skarżąca udzieliła Obwinionemu pełnomocnictwa, z którego wynikał obowiązek reprezentowania jej w sprawie o zapłatę z powództwa M. W., toczącej się przed Sądem Rejonowym w W […] Wydziale Cywilnym pod sygn. akt [...]. Za prowadzenie sprawy Obwiniony uzyskał wynagrodzenie w kwocie [...] zł., które za zgodą Obwinionego Skarżąca wpłaciła w kilku ratach. Okoliczności te nie zostały w żaden sposób przez Obwinionego zanegowane ani podważone, w związku z czym należy uznać je za bezsporne.

Za należycie udowodnione Sąd uznał okoliczności przytaczane przez Skarżącą w zawiadomieniu z dnia [...] r. Przede wszystkim należy stwierdzić, że szereg przytaczanych przez Skarżącą zarzutów ma charakter obiektywny, co ułatwia ich ostateczną weryfikację. Chodzi tu głównie o zarzuty dotyczące niestawiennictwa Obwinionego na rozprawie w dniu [...] r., niepozyskanie przez niego zastępcy na to posiedzenie spośród innych znanych mu radców prawnych lub adwokatów oraz niestawiennictwo Obwinionego na ogłoszenie wyroku w sprawie. Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że Obwiniony nie wypowiedział się w żaden sposób w zakresie tych zarzutów. Obwiniony nie przedstawił również dowodów podważających wiarygodność pozostałych zarzutów sformułowanych przez Skarżącą. W postępowaniu Obwiniony de facto nie zaprzeczył wprost zarzutowi dotyczącemu unikania kontaktu ze Skarżącą (zarówno osobistego, jak również telefonicznego), a w konsekwencji nienależytego informowania Skarżącej o przebiegu postępowania. Obwiniony przywołał, bowiem wyłącznie podjęte w sprawie czynności, których rodzaj i zakres, zdaniem Sądu, nie pozwalają na uznanie, iż prowadząc sprawę Obwiniony kontaktował się ze Skarżącą w sposób oraz z częstotliwością, które znajdowały uzasadnienie w przebiegu postępowania. Konsekwentnie należy stwierdzić, że Obwiniony również nie wywiązał się z obowiązku należytego informowania Skarżącej. Dodatkowo brak jest jakichkolwiek dowodów na to, iż Obwiniony przygotowywał Skarżącą do składania wyjaśnień na rozprawie, zwłaszcza, że według Skarżącej Obwiniony unikał z nią kontaktu, a nieobecność Obwinionego na rozprawie w dniu [...] r. była dla Skarżącej zaskoczeniem. Odnosząc się do informacji przedstawionej przez Obwinionego zawartej w odpowiedzi na wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego z dnia [...] r. na temat udziału Obwinionego w spotkaniu z Zastępcą Burmistrza Urzędu […] W., Sąd zauważa, że Skarżąca fakt ten potwierdziła na rozprawie w dniu [...] r., stwierdzając jednocześnie, że Obwiniony uczestniczył w spotkaniu u Burmistrza, ale sprawa nie dotyczyła sprawy, do której miał on pełnomocnictwo.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny podkreśla w tym miejscu, że z materiału dowodowego w sposób oczywisty wynika, że Obwiniony w sprawie sporządził sprzeciw od nakazu zapłaty. Należy jednak zwrócić uwagę, że złożony sprzeciw był nad wyraz lakoniczny i obarczony brakami formalnymi, które po wezwaniu sądu Obwiniony uzupełnił wyłącznie w marginalnym zakresie. W odpowiedzi na zarządzenie z dnia [...] r. obligujące do uzupełnienia braków formalnych, Obwiniony jedynie zakwestionował wysokość przypisów w załączonym do pozwu wydruku kartoteki konta, nie zgłaszając żadnych innych zarzutów i wniosków dowodowych. Zobowiązanie do uzupełnia braków formalnych wynikające z ww. zarządzenia było znacznie szersze, ponieważ obejmowało przytoczenie zarzutów przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów na ich potwierdzenie, w szczególności wskazanie, czy w załączonym wydruku kartoteki konta kwestionowana jest wysokość przypisów, czy pominięto wpłaty dokonane przez pozwanych oraz wskazanie terminu i wysokości pominiętych wpłat.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że Obwiniony przyjmując pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy o zapłatę z powództwa M. W., toczącej się przed Sądem Rejonowym w W [..] Wydziale Cywilnym pod sygn. akt [...], nie podjął szeregu niezbędnych czynności mających na celu prawidłowe wykonanie zlecenia. Przede wszystkim nie powiadomił Skarżącej o wyznaczonej na [...] r. rozprawie, nie uprzedzając Skarżącej nie stawił się na tej rozprawie ani nie zapewnił zastępstwa procesowego, nie stawił się na ogłoszenie wyroku, nie kontaktował się ze Skarżącą i nie informował jej o przebiegu postępowania. Dodatkowo Obwiniony w żaden sposób nie ustosunkował się do złożonego przez Skarżącą wezwania do zwrotu honorarium.

Zdaniem Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego uchybienia te świadczą o tym, że Obwiniony nie wykonywał swoich czynności zawodowych z należytą starannością i naruszył tym samym podstawowe zasady etyki radcy prawnego. Sąd przyjął, że w ramach przeprowadzonego w sprawie postępowania zostały zbadane wszystkie okoliczności warunkujące prawidłową ocenę przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej Obwinionego, w zakresie zawiadomienia złożonego przez Skarżącą. Dokonując oceny zebranego materiału dowodowego, Sąd za należycie udowodnione uznał zarzuty podniesione przez Skarżącą w zawiadomieniu.
Mając powyższe na względzie Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł jak w sentencji.

O kosztach postepowania dyscyplinarnego Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 70 6 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.

(EM)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy