25.04.2024

Orzeczenie z dnia 27 stycznia 2016 r. Sygn. akt: D 76/2015

opublikowano: 2016-08-17 przez:

Orzeczenie z dnia 27 stycznia 2016 r. Sygn. akt: D 76/2015
Orzeczenie prawomocne
Przewodniczący: radca prawny Andrzej Szmigiel
Członkowie: radca prawny Mirosław Drzewicki
radca prawny Bogdan Sanowski
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawach [...] r. oraz [...] w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S., [...], obwinionemu o to, że:
posługuje się w nazwie prowadzonej kancelarii „R. i Wspólnicy spółka komandytowa" nazwiskiem osoby trzeciej tj. R. wbrew woli tej osoby, co najmniej od dnia[...] r.,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 507).
 
orzeka:
  1. Uznaje radcę prawnego S., [...], winnym zarzucanego wnioskiem o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany; 
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego S., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
Uzasadnienie
 
W dniu [...] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu S. („Obwiniony”) w związku z tym, że Obwiniony:
 
  • posługuje się w nazwie prowadzonej kancelarii „R. i Wspólnicy spółka komandytowa” nazwiskiem osoby trzeciej, tj. R. wbrew woli tej osoby, co najmniej od [...] r., tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, ogłoszonego uchwałą nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r., w zw. z art., 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 507).
 
W dniu [...] r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., rozpoznał wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie wobec radcy prawnego S. postępowania dyscyplinarnego.
 
Obwiniony oraz pokrzywdzony R. mimo prawidłowego poinformowania o terminie rozprawy nie stawili się na posiedzeniu Sądu w dniu [...] r. Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 683 ustawy o radcach prawnych postanowił prowadzić postępowanie bez udziału Obwinionego, albowiem Sąd uznał iż obecność Obwinionego nie jest niezbędna, gdyż stan faktyczny sprawy może być ustalony w oparciu o przedstawione przez Rzecznika Dyscyplinarnego dokumenty.
 
Mając na względzie powyższe ustalenie, Sąd dopuścił dowód z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, tj. odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego z [...] r. oraz z [...] r. (KRS w aktach sprawy).
 
Po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w dniu [...] r., Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.:
 
  • uznał radcę prawnego S. winnym zarzucanego mu wnioskiem o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne, jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za ten czyn na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierzył mu karę nagany;
 
  • na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądził od radcy prawnego S., na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
 
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
 
Pokrzywdzony w dniu [...] r. wezwał Obwinionego na piśmie do skreślenia jego nazwiska z nazwy Kancelarii Obwinionego, tj. „R. i Wspólnicy spółka komandytowa”, z uwagi na fakt iż Pokrzywdzony po skreśleniu z listy adwokatów nie wyraził zgody na posługiwanie się jego nazwiskiem. Obwiniony mimo ustnych zapewnień, nie dokonał zmiany w nazwie swojej Kancelarii, co potwierdzają załączone do akt sprawy wydruki z Krajowego Rejestru Sądowego zarówno z [...] r., jak również [...] r. 
 
Dowód:           wydruki z Krajowego Rejestru Sądowego (w aktach sprawy).
Sąd zważył, co następuje:
 
Stan faktyczny w niniejszej sprawie jest bezsporny i wynika z niebudzących wątpliwości dokumentów. Zgodnie z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego:
„1. Radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.
2. Radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także w działalności publicznej i w życiu prywatnym”.
 
Niewątpliwie zachowanie Obwinionego, tj. brak reakcji na żądanie Pokrzywdzonego co do usunięcia jego nazwiska z firmy spółki Obwinionego, stanowi naruszenie powyższej normy, jako naruszające godność zawodu radcy prawnego. Sąd uznał, iż karą adekwatną do popełnionego czynu, która będzie spełniała funkcję represyjną, satysfakcjonującą dla Pokrzywdzonego, prewencyjną oraz wychowawczą będzie kara nagany.
 
Należy przy tym podkreślić, iż w przypadku dalszego niewywiązywanie się przez Obwinionego z wezwania Pokrzywdzonego, jego działanie stanowiło będzie kolejne przewinienie dyscyplinarne, tym razem popełnione w warunkach recydywy, co może spotkać się ze zdecydowanie ostrzejszą reakcją Sądu Dyscyplinarnego.
 
O kosztach orzeczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy