20.04.2024

Orzeczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r. Sygn. akt: D 99/19

opublikowano: 2021-04-16 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r. Sygn. akt: D 99/19
WSD orzeczeniem WO-231/19 z dnia 20 lutego 2020 r. utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie OSD.
Orzeczenie jest prawomocne.         
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Paulina Sibilska
CZŁONKOWIE:           r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
r. pr. Igor Bąkowski
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2019 r. w Warszawie sprawy przeciwko radcy prawnemu Z., […], obwinionej o to, że:
nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskała […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego Z., […], winną zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego Z., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z dnia […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Zastępca Rzecznika”) wniosła o uznanie radcy prawnego Z. nr wpisu […] (dalej „Obwiniona”) winną popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej „KERP”), w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t. j. uchwała Nr 124/IX/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, dalej „Regulamin Doskonalenia”) przez to, że nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała wymaganych […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowy, który trwał od […] r. do […] r.
 
Obwiniona nie wniosła odpowiedzi na wniosek o ukaranie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Sąd Dyscyplinarny”) rozpoznał wniosek o ukaranie na rozprawie w dniu […] r.
 
Obwiniona nie przyznała się do zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu.
 
Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:
 
Obwiniona w okresie od […] r. do […] r. nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskała […] z wymaganych […] punktów szkoleniowych. W okresie tym Obwiniona wykonywała zawód i podlegała obowiązkowi doskonalenia zawodowego.
dowód: pismo Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawych w W. - k. […]
 
Obwiniona w trakcie przesłuchania przed Zastępcą Rzecznika wyjaśniła, że nieuzyskanie […] brakujących punktów wynikało z jej pomyłki. Obwiniona była przekonana, że odsłuchując w dniu […] r. wykład e-learningowy z zakresu nowelizacji postępowania cywilnego, prowadzony przez Sędziego Sądu Rejonowego w L., uzyskała […] punkty szkoleniowe.
dowód: protokół przesłuchania Obwinionej - k. […]-[…]
 
Na wniosek Obwinionej Zastępca Rzecznika wystąpiła do Działu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Dział Doskonalenia”) o udostępnienie screenów archiwalnych stron internetowych zawierających wykaz szkoleń e-learningowych dostępnych w dniu […] r. obejmujących szkolenie, które realizowała Obwiniona z zakresu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
dowód: protokół zaznajomienia Obwinionej z materiałami dochodzenia - k. […]
             pismo Zastępcy Rzecznika do Działu Doskonalenia z dnia […] r. - k. […]
 
L. - Przewodniczący Komisji ds. […] - pismem z dnia […] r. przekazał archiwalne screeny strony internetowej wraz z informacją o punktacji poszczególnych szkoleń e-learningowych dostępnych na platformie Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w cyklu szkoleniowym […]-[…]. Za szkolenie, które Obwiniona odbyła w dniu […] r. z zakresu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, przysługiwały […] punkty szkoleniowe. 
dowód: pismo Przewodniczącego Komisji ds. […] z dnia […] r. - k. […]-[…] 
 
Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Popełnienie przez Obwinioną przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niedopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego w okresie od […] roku do […] roku w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego nie budzi wątpliwości.
 
Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Doskonalenia obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska co najmniej liczbę […] punktów szkoleniowych. Nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego (§ 11 Regulaminu Doskonalenia). Obwiązek stałego doskonalenia oraz uczestnictwa w szkoleniach zawodowych wynika także z art. 14 ust. 1 i ust. 2 KEPR, zaś obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu ma podstawę w art. 61 ust. 2 KERP.
 
Zważyć w tym miejscu należy, że wyznaczony okres rozliczeniowy obejmujący trzy lata kalendarzowe jest na tyle długi, że umożliwia, uwzględniając obowiązki zawodowe, rodzinne a także nieprzewidziane sytuacje osobiste, wykonanie tego obowiązku, czego dowodem jest to, że zdecydowana większość radców prawnych z tutejszej Izby obowiązek ten wykonała. Bezspornie też w przeciągu […] lat zakończonego […] roku okresu szkoleniowego dostępnych było wiele propozycji i terminów odbycia wymaganych szkoleń zawodowych w zakresie uzyskania […] punktów szkoleniowych.
 
Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz ustalonego stanu faktycznego Sąd Dyscyplinarny uznał, że Obwinionej należy przypisać odpowiedzialność za zarzucany przez Zastępcę Rzecznika delikt dyscyplinarny. Podnoszone przez Obwinioną okoliczności, że dopuściła się zarzucanego czynu w sposób nieumyślny, nie zmienia faktu, że Obwiniona go jednak popełniła. Obwiniona zdaje sobie sprawę, że niewykonanie obowiązku szkoleniowego obciąża ją, a mylne przekonanie o wykonaniu obowiązku zawodowego w zakresie szkoleń oparte tylko na własnym nieuzasadnionym przekonaniu o zdobyciu minimalnej liczby punktów szkoleniowych nie usprawiedliwia jej. Zauważyć należy, że realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego w ostatnim dniu cyklu szkoleniowego jest oczywiście dozwolona, ale obarczona jest m.in. ryzykiem pomyłki odnośnie liczby uzyskanych punktów, z czym mamy do czynienia w sprawie.
 
Podnieść w tym miejscu należy, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Doskonalenia za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu, warsztatach lub szkoleniu e-learningowym w charakterze słuchacza lub uczestnika przysługują […] punkty szkoleniowe. Szkolenie e-learningowe, którego Obwiniona wysłuchała w dniu […] r. trwało niecałą godzinę, a zatem za jego odsłuchanie i prawidłowe rozwiązanie testu mogły zostać naliczone […], a nie […] punkty szkoleniowe.
 
Wobec tego doszło do zaniedbania ze strony Obwinionej w zakresie realizacji wymogu odbywania szkoleń zawodowych radców prawnych, które spowodowało, że w cyklu szkoleniowym nie uzyskała w okresie trzech lat wymaganych […] punktów szkoleniowych.
 
W ocenie Sądu Dyscyplinarnego wobec rodzaju naruszenia, uwzględniając brak wypełnienia obowiązku doskonalenia w części, adekwatną karą jest kara upomnienia. Jest to kara o średniej dolegliwości, jednak sprawiedliwa, biorąc pod uwagę spełnienie przez większość członków tutejszej Izby obowiązku doskonalenia zawodowego. Sąd Dyscyplinarny wymierzając karę upomnienia miał na uwadze jej celowość, tj. okoliczność, iż stanowić będzie dla Obwinionej represję, która powinna w przyszłości skutkować wykonywaniem przez Obwinioną obowiązków wynikających z ustawy o radcach prawnych i KERP z należytą starannością. Okolicznością łagodzącą powodującą, iż została wymierzona najłagodniejsza z kar dyscyplinarnych przewidzianych przepisami art. 65 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, stanowi zdaniem Sądu Dyscyplinarnego postawa Obwinionej wyrażona niekwestionowaniem niewypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
Należy zwrócić uwagę, że kwestia uczestnictwa w szkoleniach zawodowych pełni istotną rolę w utrwalaniu kwalifikacji zawodowych radcy prawnego oraz jego roli jako profesjonalisty. W konsekwencji system szkoleń doskonalenia zawodowego zorganizowany przez samorząd radcowski służy utrzymywaniu wysokiego poziomu merytorycznego radców prawnych, który jest nieodzowny dla prawidłowego postrzegania radców prawnych w związku ze świadczoną pomocą prawną.
 
Obwiniona w związku z ukaraniem jej ponosi zryczałtowane koszty niniejszego postępowania dyscyplinarnego na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 ze zm.), którymi została obciążony w kwocie […] zł (słownie: […] złotych) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.
 
(WK)
 

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy