25.04.2024

Orzeczenie z dnia 25 września 2018 r. Sygn. akt: D 36/18

opublikowano: 2020-07-30 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 25 września 2018 r. Sygn. akt: D 36/18
WSD orzeczeniem WO-34/19 utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie OSD.
Sąd Najwyższy (II DSI 12/20) postanowieniem z dnia 23.09.20r. oddalił kasację.
Orzeczenie jest prawomocne.


 
PRZEWODNICZĄCY:   r. pr. Andrzej Szmigiel
CZŁONKOWIE:    r. pr. Bogdan Sanowski
r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
PROTOKOLANT:    Karolina Szymala
           
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu L., […], obwinionemu o to, że:
w dniu […] r. poświadczył „za zgodność z oryginałem” nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w J. Wydział […] Cywilny w postępowaniu nakazowym o sygn. akt […] z dnia […] roku oraz wyrok Sądu Wojewódzkiego w J. Wydział […] Cywilny o sygn. akt […] z dnia […] roku pomimo tego, że nie był w posiadaniu oryginałów tych dokumentów
tj. o czyn określony w art. 64 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.
 
orzeka:
 
 1. Uniewinnia radcę prawnego L., […], od popełnienia czynu zarzuconego mu wnioskiem o ukaranie, 
 2. Koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.. 
 
Uzasadnienie

W dniu […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wydał postanowienie o przedstawieniu radcy prawnemu L., numer wpisu […], oskarżając go o to, że:
 
- w dniu […] r. poświadczył „za zgodność z oryginałem” nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w J. Wydział […] Cywilny w postępowaniu nakazowym o sygn. akt […] z dnia […] roku oraz wyrok Sądu Wojewódzkiego w J. Wydział […] Cywilny o sygn. akt […] z dnia […] roku pomimo tego, że nie był w posiadaniu oryginałów tych dokumentów, tj. o czyn określony w art. 65 ust. 1 w zw. Z art.  6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 6 ust. 1 Kodeksy Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.
 
Po przeprowadzeniu w sprawie dochodzenia, w dniu […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie radcy prawnego L..
 
Na rozprawie w dniu […] r. przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym stawił się radca prawny L. („Obwiniony”) oraz świadek P.. Nie stawili się świadkowie K.(1) oraz K.(2). Z uwagi na fakt, iż obydwaj świadkowie przedstawili potwierdzenie rezerwacji wakacji w tym terminie, sąd uznał ich nieobecność za usprawiedliwioną. Nie stawił się świadek Z., wezwanie awizowane. Przewodniczący stwierdził, że nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy. Strony nie zgłosiły żadnych wniosków formalnych.
 
Obwiniony nie przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz wskazał, iż chce składać wyjaśnienia. Po dopuszczeniu dowodu z przesłuchania Obwinionego, Obwiniony wyjaśnił co następuje: 
 • Sprawami pana K.(1) przeciwko R. zajmował się bodajże od […] r. kiedy nie był jeszcze nawet aplikantem. W toku tych wszystkich czynności zajmował się również sprawą wytoczoną przeciwko synowi R., ze skargi pauliańskiej związanej z poddaniem się egzekucji z roszczeniem alimentacyjnym. O ile dobrze pamięta, nie było znane wówczas miejsce zamieszkania pana S., w związku z tym został wyznaczony dla niego kurator. Tenże kurator, co dobrze pamięta, zakwestionował legitymację pana K.(1) do występowania z powództwem actio pauliana przeciwko S.. Co do spornej wierzytelności, która ostatecznie nabył pan K.(1), najpierw przysługiwała ona panu K.(3) na podstawie nakazu z […] r. i wyroku z […] r. następnie tę wierzytelność nabył pan Z., o ile dobrze pamięta był to rok […], a od pana Z. wierzytelność tę nabył pan K.(1), również na podstawie umowy z […] r. Nadmienił, że obok wyżej wymienionej wierzytelności pan K.(1) równolegle dysponował osobistą wierzytelnością wobec pana R. objętą innym tytułem wykonawczym.
 • Obwiniony mówiąc, że sprawami pana R. zajmuje się od […] r. miał na myśli tę równoległą wierzytelność osobistą, której niniejsza sprawa bezpośrednio nie dotyczy, zaś wierzytelnością objętą niniejszym postępowaniem zaczął bodajże zajmować się na etapie actio pauliana. Odnalazł maila z […] r. który złożył do akt sprawy, z którego wynika, że ten zarzut braku legitymacji został podniesiony w odpowiedzi na pozew sprzed daty mego maila. W treści tej odpowiedzi na pozew kurator zakwestionował skuteczność cesji, a w tym okoliczność przejścia hipoteki na nowego wierzyciela. Wtedy jeszcze ta hipoteka nie została przeniesiona. O ile pamięta wtedy niewiele czasu zostało do pierwszej rozprawy w sprawie przeciwko S., która miała miejsce […] r. Wówczas to, wspólnie z panem K.(1) oraz mec. M., w którego kancelarii był zatrudniony jako aplikant radcowski ustalili, że celem odparcia zarzutu kuratora muszą doprowadzić do przejścia hipoteki, tj. do wpisania jej na rzecz K.(1). Z uwagi na bliski termin odbyli jeszcze pilne spotkanie z panem K.(1) w tej sprawie. Chodziło o konstytutywną moc wpisu hipoteki, w tym celu należało doprowadzić do łańcuszkowego przeniesienia wpisu hipoteki na kolejnych wierzycieli. Wówczas z uwagi na okoliczność, iż to Obwiniony zajmował się sprawą miał za zadanie przygotować stosowne wnioski do księgi wieczystej, a w tym zebrać wszystkie niezbędne załączniki znajdujące się wtedy, o ile dobrze pamięta, już u pana K.(1). […] r. przygotował projekt wniosku o wpis księdze wieczystej oraz zgromadził stosowne dokumenty, w tym tytuł wykonawczy, którego dotyczy niniejsza sprawa, który miał w oryginale i w oryginale złożył do Sądu Wieczysto-Księgowego. To Obwiniony osobiście zawiózł […] r. wniosek wieczysto-księgowy wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.
 • Obwiniony wyjaśnił, że ponieważ to była sprawa istotna, także K.(2), syn K.(1), zajmował się ze nim tą sprawą i bodajże jemu udało się doprowadzić do tego, że wniosek został rozpoznany pozytywnie w ciągu trzech dni. Konkretnie uwzględniony został wniosek wpisania hipoteki na rzecz pana Z., w związku z czym jeszcze w dniu uwzględnienia tego wniosku złożył wniosek o wpisanie hipoteki na rzecz pana K.(1) w miejsce pana Z.. Ten wniosek też został uwzględniony. Oryginał tytułu wykonawczego, którego dotyczy wniosek o ukaranie znalazł się w aktach sprawy przy wniosku o wpis hipoteki pana Z., w aktach księgi wieczystej oryginał tytułu wykonawczego znalazł się na kartach […]-[…]. Ten oryginalny tytuł wykonawczy, z uwagi na okoliczności podstawy wpisu, do dnia dzisiejszego znajduje się w aktach Sądu Wieczysto-Księgowego. Wątek tego tytułu wykonawczego przewijał się z resztą w licznych sprawach pomiędzy panem K.(1), a panem R.. Obwiniony zwrócił uwagę, że Sąd Okręgowy W. w wyroku z dnia […] r. w sprawie z actio pauliana, w uzasadnieniu wskazał, że oryginały tych dokumentów, w tym spornego tytułu wykonawczego znajdują się w aktach księgi wieczystej. Podobnie też, Sąd Okręgowy w J. w postanowieniu z dnia […] r. w sprawie z wniosku K.(1), przy udziale pana R. o odtworzenie akt, w uzasadnieniu wskazał, że odtworzone dokumenty odpowiadają oryginałom nadesłanych z Sądu Rejonowego W. Wydział Ksiąg Wieczystych. Na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego konieczne było uzyskanie klauzuli wykonalności na tym tytule na rzecz pana K.(1). W tym celu Obwiniony wystąpił do Sądu Rejonowego w J., który wydał tytuł wykonawczy, pierwotnie na rzecz pana K.(3), z wnioskiem o wydanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień na nabywcę wierzytelności, tj. na rzecz pana K.(1), bazując na przejściach hipotek oraz załączając dokumenty to potwierdzające.
 • Obwiniony wyjaśnił, iż tytuł wykonawczy w księdze wieczystej, o którym mówił był tytułem z klauzulą na rzecz pana Z., natomiast do wniosku o wpisanie hipoteki z pana Z. na rzecz pana K.(1) załączona została jedynie umowa przelewu wierzytelności w oryginale wraz z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wynika to stąd, że najpierw musiała przejść hipoteka na rzecz pana K.(1) i dopiero wówczas nastąpił skutek przelewu i w konsekwencji, dopiero po nastąpieniu tego skutku przelewu, można było wystąpić o nadanie klauzuli na rzecz pana K.(1).
W tym miejscu Przewodniczący okazał k. […], […], […], zaś Obwiniony wyjaśnił, iż brakuje tutaj klauzuli na rzecz pana Z. nadaną postanowieniem z […] r. przez SO w J., które to postanowienie w oryginale na etapie postępowania wieczystoksięgowego zostało złożone wraz z wnioskiem o wpis hipoteki na rzecz pana Z.. Wyjaśnia, iż tutaj udało się uzyskać klauzulę przed wpisaniem hipoteki na rzecz pana Z.. Obwiniony okazał Sądowi przedmiotowe postanowienie i zapowiedział, że złoży je w dniu dzisiejszym po złożeniu wyjaśnień, aby wszystko było dla Sądu klarowne. 
 • Dalej Obwiony wyjaśnił, że właśnie w związku z wpisaniem hipoteki na rzecz pana K.(1) na podstawie opisanych powyżej dokumentów możliwe stało się wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz pana K.(1). Taki wnioski został złożony o ile dobrze pamięt na przełomie roku […]-[…], natomiast Sąd w J., w pierwszej instancji ten wniosek oddalił wskazując, iż nie dysponuje już aktami rzeczowej sprawy, która przecież była sprawą z lat […]. Powyższe zrodziło konieczność odtworzenia akt postępowania z lat […]. obejmującego pierwotny tytuł wykonawczy, albowiem tytuł wykonawczy dla pana Z. był w aktach wieczysto-księgowych jako podstawa wpisu hipoteki na rzecz pana Z., a procedura nadania klauzuli na nowego wierzyciela wymagała posiadania przez Sąd nadający klauzulę akt sprawy pierwotnej. O ile w […] r. gdy klauzula były nadawane na Z. akta jeszcze istniały, o tyle w […] r. takowe akta już nie istniały, albowiem zostały zniszczone w okresie od […] r. do […] r. Sąd ustalił, że oryginał tytułu na Z. znajduje się w aktach wieczysto-księgowych i z uwagi na powyższe dokonał odtworzenia akt postanowieniem z […] r. Sąd w tym postępowaniu badał akta wieczysto-księgowe, które zostały do niego przesłane, co wprost wynika z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.
 • Obwiniony wskazał, że dokument poświadczony przez niego, znajdujący się w aktach sprawy na k. […]-[…] został przez niego poświadczony na potrzeby składanego wniosku o przejęcie nieruchomości na własność na rzecz pana  K.(1) w ramach postępowania egzekucyjnego przeciwko panu R.. W tym dniu nie miał tego oryginału, gdyż złożył go do akt księgi wieczystej w okolicznościach wspominanych powyżej. Nie widział w tym dniu tego dokumentu, natomiast miał pewność, że w aktach tych się znajduje, albowiem dokument ten był przedmiotem licznych postępowań, w których uczestniczył. Obwiniony wskazał, że nie wie czy akta wieczysto-księgowe były wtedy w Sądzie dla W. czy w Sądzie Rejonowym w J., odtwarzającym akta. Obwiniony wskazał, że ma pewność, że zaglądał do elektronicznego rejestru KW celem zweryfikowania czy widnieje tam opis przedmiotowego dokumentu, albowiem posiada wydruk KW z dnia […] r. 
W tym miejscu Obwiniony okazał  kopię wydruku z KW, z którego wynika, że dokument znajduje się na k. […]. W tym miejscu Obwiniony złożył kopię wniosku, na potrzeby którego dokonał poświadczenia, w którym to wniosku znajduje się informacja o tym, że poświadczony dokument znajduje się w aktach wieczysto-księgowych wraz  z wydrukiem z KW to potwierdzającym.
 
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego cofnął wszystkie wnioski dowodowe objęte wnioskiem o ukaranie z uwagi na bezsporny charakter stanu faktycznego. Oskarżyciel posiłkowy złożył wniosek o przesłuchanie pani P. na okoliczność wykazania, że jest ona legalną kuzynką legalnego Prezydenta […] RP pana P.(1) oraz na okoliczność tego, że nie doświadczyła drugiego takiego szui, łapówkarza, oszusta, złodzieja i bandyty jak K.(1) w swoim życiu.
 
Sąd postanowił o oddaleniu wniosku dowodowego oskarżyciela posiłkowego jako nie mającego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Obwiniony nie złożył wniosków dowodowych. Strony nie wniosły o uzupełnienie postępowania dowodowego. Sąd postanowił o dopuszczeniu dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy na kartach […], […], […]-[…], […]-[…], […]-[…], […]-[…], […]-[…], […]-[…], […]-[…] oraz dokumentów złożonych w dniu dzisiejszym przez R. i przez Obwinionego. Sąd postanowił uznać za ujawnione bez odczytania w trybie art. 394 § 2 k.p.k. dowody dopuszczone w poprzednim zdaniu. Strony nie wnosiły o ich odczytanie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., po rozpoznaniu na rozprawie sprawy przeciwko Obwinionemu, obwinionemu o to że:
- w dniu […] r. poświadczył „za zgodność z oryginałem” nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w J. Wydział […] Cywilny w postępowaniu nakazowym o sygn. akt […] z dnia […] roku oraz wyrok Sądu Wojewódzkiego w J. Wydział […] Cywilny o sygn. akt […] z dnia […] roku pomimo tego, że nie był w posiadaniu oryginałów tych dokumentów, tj. o czyn określony w art. 65 ust. 1 w zw. Z art. 6 ust. 3 ustawy o radcach  prawnych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 233) w związku z art. 6 ust. 1 Kodeksy Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.
 1. uniewinnił radcę prawnego L., […], od popełnienia czynu zarzucanego mu wnioskiem o ukaranie,
 2. koszty postępowania przez Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W..
 
Sąd ustalił i zważył, co następuje:
 1. W dacie składania poświadczenia na spornym tytule wykonawczym jego oryginał znajdował się w aktach sądowych prowadzonych przez sąd wieczysto-księgowy. Obwiniony powyższą okoliczność powołał w piśmie procesowym do którego załączył poświadczony za zgodność z oryginałem dokument.
 2. W dacie składania pisma procesowego z poświadczonym dokumentem i z wyjaśnieniem, że znajduje się on w aktach sądowych prowadzonych przez sąd wieczysto- księgowy Obwiniony potwierdził na podstawie elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych i uzyskanego zeń wydruku, że oryginał tytułu wykonawczego znajduje się w tych aktach na karcie […].
 3. Dokument złożony przez Obwinionego z uwagi na charakter pisma procesowego nie miał być podstawą żadnych czynności egzekucyjnych na mocy przedmiotowego pisma, a jedynie złożony został w celach informacyjno-porządkowych.
 4. Czynności egzekucyjne sensu stricto mogą być zawsze dokonywane jedynie na podstawie oryginalnego tytułu wykonawczego, a nigdy na podstawie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. Tym samym pomimo poświadczenia na kopii tytułu wykonawczego nie wywierało ono żadnych skutków prawnych w przedmiotowym postępowaniu.
 
Dowód:           wyjaśnienia Obwinionego - karty od […] do […]
                        wydruk z elektronicznej księgi wieczystej – karty od […] do […]
                        pismo Obwinionego z dnia […] r. – […]-[…]              
 
Mając na względzie wszystkie powyższe okoliczności, które w zasadzie uznać można za bezsporne (sporna jest jedynie ocena zachowania Obwinionego w świetle tych faktów), Sąd uznał iż nie można radcy prawnemu L. przypisać dopuszczenia się przewinienia dyscyplinarnego. Wszak Obwiniony nie chciał wprowadzić ani nie wprowadził sądu w błąd, wyraźnie wskazał gdzie znajduje się oryginał przedmiotowego dokumentu, a tę okoliczność dodatkowo potwierdził jeszcze danymi dostępnymi za pośrednictwem elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych. Zarazem dokument poświadczył jedynie w celach informacyjno - porządkowych, a nie celem dokonania na jego podstawie wprost jakiejkolwiek czynności egzekucyjnej na mocy pisma procesowego, do którego załączył poświadczoną kopię. Tym samym dokonane przez Obwinionego poświadczenie nie miało znaczenia prawnego i nie miało charakteru wprowadzenia kogokolwiek w błąd . W tym stanie rzeczy nie sposób przypisać Obwinionemu okoliczności dopuszczenia się deliktu dyscyplinarnego.

Mając na względzie powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji.

(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy