24.04.2024

Orzeczenie z dnia 25 marca 2022 r. Sygn. akt: D 154/21

opublikowano: 2023-11-08 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 25 marca 2022 r. Sygn. akt: D 154/21
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCA:      r. pr. Paulina Sibilska
CZŁONKOWIE:                 r. pr. Krzysztof Jacek Woś
r. pr. Gerard Madejski
PROTOKOLANT:              Ewelina Raczko
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w składzie następującym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu J. K. ([...]), obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskał 13 z 40 wymaganych od niego punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od [...] r. do [...] r. - czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku), za winnego zarzucanego mu czynu,
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego J. K. ([...]), winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z §7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego J. K. ([...]), na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę 1000 (jeden tysiąc) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem o ukaranie z dnia [...] r. skierowanym do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Okręgowy Sąd Dyscyplinarny”) Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego”) wniósł o ukaranie radcy prawnego J. K., wpisanego na listę radców prawnych pod numerem […] (dalej „obwiniony”), obwinionego o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskał 13 z 40 wymaganych od niego punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od [...] r. do [...] r. – czym naruszył obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t.j. uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
Obwiniony nie wniósł odpowiedzi na wniosek o ukaranie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpoznał wniosek o ukaranie na rozprawie dnia [...] r.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny.

Pismem z dnia [...] r. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przekazała Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (dalej „Regulamin”) w związku z § 3 uchwały nr 209/X/2020 Krajowej Radcy Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, wykaz radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od [...] r. do [...] r. W wykazie figurował obwiniony, który nie uzyskał 27 punktów z wymaganych 40. W okresie tym obwiniony wykonywał zawód i podlegał obowiązkowi doskonalenia zawodowego.
 
Zgodnie z § 7 Regulaminu obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska co najmniej liczbę 40 punktów szkoleniowych. Nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego (§ 11 Regulaminu).
dowód: lista radców prawnych, którzy nie zrealizowali obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym - k. 2-2v.
 
Postanowieniem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przedstawił obwinionemu zarzut niewypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od [...] do [...] r.  Podczas przesłuchania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego obwiniony wyjaśnił, że nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego ze względu na przeprowadzkę i brak dobrego łącza internetowego, utratę pracy i pandemię. Obwiniony wskazał, że nie występował do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. o zmniejszenie wymiaru punktów szkoleniowych.
dowód: protokół przesłuchania obwinionego z [...] r.
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:

Popełnienie przez obwinionego przewinienia dyscyplinarnego niedopełnienia obowiązku uzyskania co najmniej 40 punktów za udział w szkoleniach w okresie od [...] r. do [...] r. mających na celu wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych, a także obowiązku stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego nie budzi wątpliwości. Wskazane przez obwinionego przyczyny w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego nie ekskulpują radcy prawnego od zaniechania obowiązku szkoleń.
 
Bezspornie w przeciągu trzech lat zakończonego w […] roku cyklu szkoleniowego dostępnych było wiele propozycji i terminów odbycia szkoleń zawodowych w zakresie uzyskania 40 punktów. Należy podkreślić, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. przygotowała we wskazanym okresie bogatą ofertę różnorodnych szkoleń z praktycznie wszystkich dziedzin prawa i związanych z prowadzeniem działalności prawniczej. Szkolenia zawodowe odbywały się w każdym tygodniu (poza okresami wakacyjnymi i świątecznymi), w godzinach popołudniowych, jak również w weekendy. Ponadto organizowane były również szkolenia jednodniowe i wyjazdowe. Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii od [...] r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. udostępniła radcom prawnym transmisje online wykładów szkoleniowych w trybie transmisji na żywo (webinaria) oraz szkolenia e-learningowe (w których można było uczestniczyć w dogodnym dla siebie czasie) na platformie e?learningowej Izby. Uczestnictwo w szkoleniach zdalnych możliwe było także przy użyciu telefonu z dostępem do sieci komórkowej. Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. od lat umożliwia radcom prawnym i aplikantom radcowskim korzystanie w swojej siedzibie z darmowego internetu. Na marginesie wskazać należy, że od […] do […] r. zostało zniesionych większość obostrzeń związanych ze stanem epidemii.
 
Obwiniony podlegał obowiązkowi doskonalenia zawodowego i nie uzyskał wymaganej liczby punktów szkoleniowych, pomimo szerokiej dostępności szkoleń zawodowych zorganizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. Bycie członkiem okręgowej izby radców prawnych i osobą wpisaną na listę radców prawnych wiąże się z określonymi obowiązkami, w tym obowiązkiem przestrzegania ustawy o radcach prawnych, zasad etyki zawodowej oraz uchwał organów samorządu. Jednym z takich obowiązków jest wykonywanie obowiązku doskonalenia zawodowego na zasadach określonych przez organy samorządu. Obwiniony obowiązku tego, któremu podlegał, nie wypełnił. Zważyć w tym miejscu należy, że wyznaczony okres rozliczeniowy obejmujący trzy lata kalendarzowe jest na tyle długi, że umożliwia uwzględniając obowiązki zawodowe, rodzinne a także nieprzewidziane sytuacje osobiste, wykonanie tego obowiązku, czego dowodem jest to, że zdecydowana większość radców prawnych z tutejszej Izby obowiązek ten spełniła. Obowiązku nie wypełniło jedynie 152 radców prawnych co oznacza, że nawet sytuacja związana z pandemią koronawirusa dla większości radców prawnych nie stanowiła przeszkody w zrealizowaniu obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz ustalonego stanu faktycznego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że doszło do istotnego zaniedbania ze strony obwinionego w zakresie realizacji wymogu odbywania szkoleń zawodowych radców prawnych, które spowodowało, że w przedmiotowym cyklu szkoleniowym zakończonym [...] r. nie uzyskał wymaganych 40 punktów.
 
Należy zwrócić uwagę, że kwestia uczestnictwa w szkoleniach zawodowych w trzyletnim cyklu szkoleniowym pełni istotną rolę w utrwalaniu roli i prestiżu radcy prawnego jako profesjonalisty, który to przymiot nieodzowny jest dla prawidłowego postrzegania i funkcjonowania radcy prawnego na rynku potrzeb prawnych zaspokajanych przez ten zawód, a którego utrzymanie zaspokajać ma system szkoleń doskonalenia zawodowego organizowany przez samorząd radcowski.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał obwinionego za winnego niedopełnienia przez niego obowiązku uzyskania wymaganej liczby punktów za udział w szkoleniach w okresie od [...] r. do [...] r. mających na celu wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i za to na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierzył obwinionemu karę nagany. Wobec wywiedzionej oceny Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wymierzona kara nagany jest uzasadniona, gdyż sankcjonuje sposób popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przy pełnym naruszeniu dyspozycji wykonania obowiązku szkoleń i uzyskania 40 punktów szkoleniowych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie obwinionego. Za wymierzeniem kary nagany przemawiała zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego postawa obwinionego wyrażona nieprzyznaniem się do nieprawidłowego postępowania i popełnienia przewinienia oraz brak skruchy z powodu niewypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.
 
Obwiniony w związku z ukaraniem ponosi zryczałtowane koszty niniejszego postępowania dyscyplinarnego na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych.
 
GF

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy