25.04.2024

Orzeczenie z dnia 24 października 2019 r. Sygn. akt: D 12/19

opublikowano: 2020-11-13 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 24 października 2019 r. Sygn. akt: D 12/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Gerard Dźwigała
CZŁONKOWIE:           r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
r. pr. Marzena Okła - Anuszewska
PROTOKOLANT:         Wioletta Kopka
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawach w dniu […] r. i […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu G., […], obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał żadnego z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się  do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku  (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku,
 
orzeka:
  1. Uniewinnia radcę prawnego G., […] od postawionego mu zarzutu.
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z dn. […] r. Rzecznik Dyscyplinarny wniósł o ukaranie r.pr. G. („Obwiniony”) zarzucając mu, ze nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał żadnego z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r., czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych.
 
Sąd rozpoznał wniosek na rozprawach w dn. […] i […] r.
 
Obwiniony nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia i wniósł o uniewinnienie.
 
Rzecznik Dyscyplinarny wniósł o uznanie Obwinionego winnym zarzucanego mu czynu i wymierzenie kary dyscyplinarnej według uznania sądu.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił i zważył, co następuje:
 
Obwiniony wypełnił obowiązek szkoleniowy w okresie rozliczeniowym […]-[…] r. Wynika to z dowodów z dokumentów i wyjaśnień Obwinionego, które z tymi dowodami są spójne i w związku z tym wiarygodne jako potwierdzone dokumentami. Podkreślić jednak należy, że ten materiał dowodowy Obwiniony zaoferował dopiero na etapie postępowania przed Sądem, zatem wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego nie był pozbawiony podstaw, ponieważ organy Okręgowej Izby Radców Prawnych nie uzyskały tych dowodów i informacji w czasie wymaganym.
 
Niezależnie od powodów Sąd wziął pod uwagę dowody przedstawione przez Obwinionego, albowiem odpowiedzialność dyscyplinarna dotyczy niewykonania obowiązku szkoleniowego, a nie niewykonania obowiązku zgłoszenia organom Okręgowej Izby Radców Prawnych dowodów i informacji potwierdzających wykonanie tego obowiązku.
 
Niemniej jednak należy wskazać, że jedynie część zaoferowanych dowodów pozwala na potwierdzenie dat szkoleń i wymiaru godzin. Część dowodów, np. informacja o studiach podyplomowych, dotyczy […] r. a jedna z tabel wskazujących na rozpisane zajęcia nie wskazuje ich rocznej daty. Podobnie nie może być uwzględniony przedstawiony artykuł fachowy w dzienniku Rzeczpospolita albowiem autor nie został opisany swoim tytułem zawodowym.
 
Niemniej jednak pozostałe dowody są wystarczające dla uznania, że Obwiniony udokumentował uczestnictwo w charakterze prelegenta (wykładowcy) w okresie […]-[…] r. w następujących szkoleniach lub konferencjach:
  • Szkolenie „[…]”, […] i […] r. ([…]h)
  • Konferencja „[…]”[…] r. Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych ([…]h)
  • […] r. – g. […]-[…] i […]-[…] ([…]h)
  • […] r. – g. […]-[…], […]-[…], […]-[…] i […]-[…] ([…]h)
  • […] w K. – […] – […] ([…]h)
 
Łącznie daje to […] h, co przy […] punktach za godzinę wykładu w charakterze prelegenta daje […] pkt. Jednakże z uwagi na to, że nie były to przedsięwzięcia organizowane przez samorząd zawodowy radców prawnych przyznaje się połowę punktów, co daje ostatecznie […] pkt, przy wymaganych […].
 
Zatem Sąd ustalił, że Obwiniony wypełnił obowiązek szkoleniowy w okresie rozliczeniowym […]-[…] r.
 
Tym samym sąd nie uznał za miarodajny dowód przedstawiony przez Rzecznika Dyscyplinarnego w postaci zestawienia wykonania obowiązku szkoleniowego z ewidencji działu szkoleń OIRP w W. Dokument ten wskazuje bowiem jedynie na to, że Obwiniony nie zgłosił do ewidencji wykonanych szkoleń. To jednak nie jest objęte zarzutem i co do zasady nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 
W tym stanie rzeczy Obwinionego należało uniewinnić od stawianego mu zarzutu, ponieważ zgromadzony w postępowaniu sądowym materiał dowodowy wskazuje, że nie dopuścił się on przewinienia dyscyplinarnego w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
 
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 70(6) ust. 2 ustawy o radcach prawnych, zgodnie z którym w razie uniewinnienia koszty te przejmuje Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy