25.04.2024

Orzeczenie z dnia 24 lutego 2020 r. Sygn. akt: D 228/19

opublikowano: 2021-08-13 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 24 lutego 2020 r. Sygn. akt: D 228/19
Orzeczenie jest prawomocne.
 
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Agnieszka Świstak
CZŁONKOWIE: r. pr. Marzena Okła - Anuszewska
r. pr. Michał Rajski
PROTOKOLANT: Renata Wernicka
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach […] r. i […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S. ([…]) obwinionej o to, że:
pomimo wyznaczenia pełnomocnikiem z urzędu dla pana R. w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W.- […] Wydział Rodzinny i Nieletnich, sygn. akt […] nie podjęła w okresie od dnia […] r. do […] r. żadnych czynności zawodowych w ww. sprawie,
tj. naruszenia art. 6, art. 8 oraz art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.).
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego S. ([…]) winną zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, tj. tego że pomimo wyznaczenia pełnomocnikiem z urzędu dla pana R. w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. […] Wydział Rodzinny i Nieletnich, sygn. akt [...] nie podjęła w okresie od dnia […] r. do co najmniej […] r. żadnych czynności zawodowych w ww. sprawie, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, art. 8 oraz art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego S. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł (słownie: […]).
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynął wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., o ukaranie radcy prawnego S. - numer wpisu […] (Obwiniona), wobec której w dniu […] r. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, że pomimo wyznaczenia pełnomocnikiem z urzędu dla Pana R. w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla W. […] Wydział Rodzinny i Nieletnich, sygn. akt […] nie podjęła w okresie od dnia […] r. do […] r. żadnych czynności zawodowych w ww. sprawie tj. naruszenia art. 6, art. 8 oraz art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. (KERP) w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.).
 
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny.
 
Pismem z dnia […] r. podpisanym przez Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. Obwiniona została wyznaczona pełnomocnikiem z urzędu dla Pana R. w sprawie sygn. akt […] mającej się toczyć przed Sądem Rejonowym dla W. […] Wydział Rodzinny i Nieletnich. (k. […]) Pismo to zostało skutecznie Obwinionej doręczone w dniu […] r. (k. […]). Sąd Rejonowy dla W. […] Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowieniem z dnia […] r. zwolnił Obwinioną z obowiązków pełnomocnika z urzędu dla Pana  R. (k. […]) i pismem z dnia […] r. zwrócił się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. o pilne ustanowienie kolejnego pełnomocnika z urzędu dla Pana R. (k. […]) Pismem z dnia […] r. podpisanym przez Sekretarza Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. został wyznaczony nowy pełnomocnik z urzędu dla Pana R. w sprawie sygn. akt […] mającej się toczyć przed Sądem Rejonowym dla W. […] Wydział Rodzinny i Nieletnich. (k. […])
 
Pismem z dnia […] r. Sąd Rejonowy dla W. w W. […] Wydział Rodzinny i Nieletnich zawiadomił Okręgową Izbę Radców Prawnych w W., o tym że Obwiniona w […] r. odebrała przesyłkę z postanowieniem dotyczącym rozpoznania wniosku o zabezpieczenie, zaś w [….] r. udzieliła pełnomocnictwa substytucyjnego radcy prawnemu  S., który na rozprawie w dniu […] r. poinformował, że Obwiniona zakończyła działalność w […] r., o czym do dnia rozprawy nie poinformowała Sądu. (k. […])
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje.
 
Sąd nie znajdując podstaw do kwestionowania, dał wiarę wszystkim dokumentom dopuszczonym jako dowód w sprawie. Sąd przyjął, że w ramach przeprowadzonego w sprawie postępowania zostały zbadane wszystkie okoliczności warunkujące prawidłową ocenę przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej Obwinionej.
 
W ocenie Sądu okoliczności stanu faktycznego niniejszej sprawy nie budzą żadnych wątpliwości. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności dokumenty potwierdzające że dnia […] r. Obwiniona została wyznaczona pełnomocnikiem z urzędu dla Pana R. w sprawie sygn. akt […] mającej się toczyć przed Sądem Rejonowym dla W. […] Wydział Rodzinny i Nieletnich. (k. […])
 
W trakcie rozprawy przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w dniu […] r. Obwiniona wyjaśniła, że nie widziała pisma z dnia […] r. podpisanego przez Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. informującego, że Obwiniona została wyznaczona pełnomocnikiem z urzędu dla Pana R. w sprawie sygn. akt […] mającej się toczyć przed Sądem Rejonowym dla W. […] Wydział Rodzinny i Nieletnich. Obwiniona wyjaśniła, że odbiór tej korespondencji potwierdził mąż Obwinionej ale Obwiniona nie była o niej poinformowana. (k.[…])
 
W trakcie rozprawy przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym w dniu […] r. Obwiniona złożyła do akt sprawy kopię pisma z dnia […] r. adresowanego do Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., w którego treści Obwiniona wskazała, że wobec powołania do korpusu służby cywilnej Obwiniona nie może podejmować żadnego zajęcia zarobkowego bez zgody Szefa Służby Cywilnej, a zgodą taką nie dysponuje oraz, że stosowną informację dotyczącą aktualnego braku możliwości prowadzenia spraw z urzędu Obwiniona przekazała do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. za pośrednictwem portalu E. w „ostatnim kwartale ubiegłego roku” tj. w ostatnim kwartale […] r. (k. […]) Obwiniona złożyła również do akt sprawy wypis z CEDG, z którego wynika, że […] r. zawiesiła działalność gospodarczą prowadzoną pod firmą przedsiębiorcy „Kancelaria Radcy Prawnego S.”, zaś w dniu […] r. dokonała wykreślenia wpisu z ewidencji (k.[…])
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. W świetle art. 12 ust. 1 KERP radca prawny zobowiązany jest wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania. Zgodnie z art. 8 KERP radca prawny świadcząc klientowi pomoc prawną postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw, natomiast w świetle art. 6 KERP radca prawny mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.
 
Mając na uwadze przywołane przepisy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny stoi na stanowisku, że w ocenianym stanie faktycznym zachowanie Obwinionej polegające na tym, że pomimo skutecznego wyznaczona pełnomocnikiem z urzędu dla Pana Dariusza Rajcy w sprawie sygn. akt […] mającej się toczyć przed Sądem Rejonowym dla W. […] Wydział Rodzinny i Nieletnich Obwiniona nie podjęła żadnych czynności zawodowych w tej sprawie w okresie od dnia wyznaczenia tj, od dnia […] r. do co najmniej […] r. stanowi delikt dyscyplinarny. W zakresie ustalenia daty granicznej czynu Sąd uwzględnił wyjaśnienia Obwinionej poparte dowodem z dokumentu tj. kopią pisma z dnia […] r. adresowanego do Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., w którego treści Obwiniona wskazała, że stosowną informację dotyczącą aktualnego braku możliwości prowadzenia spraw z urzędu, na skutek powołania do korpusu służby cywilnej, Obwiniona przekazała do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. za pośrednictwem portalu E. w „ostatnim kwartale […] roku” tj. w ostatnim kwartale [...] r.
 
Powyższe zachowanie, w ocenie Sądu,, pozostając w sprzeczności z normami wyrażonymi w art. 6, art. 8 i art. 12 ust. 1 KERP w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej. Uznając zawiniony charakter popełnionego przewinienia dyscyplinarnego, Sąd wymierzając karę, uznał za konieczne wzięcie pod uwagę tego, że Obwiniona nie był dotychczas karana dyscyplinarnie.
 
Mając powyższe na względzie Sąd uznał, że adekwatne dla osiągnięcia celów postępowania dyscyplinarnego będzie wymierzenie kary upomnienia za ww. przewinienie, a wymierzona kara powinna zapobiec naruszaniu przez Obwinioną zasad etyki radcy prawnego w przyszłości.
 
O kosztach postępowania Sąd orzekł naa podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy