24.04.2024

Orzeczenie z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sygn. akt: D 43/19

opublikowano: 2021-01-07 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sygn. akt: D 43/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:  r. pr. Paulina Sibilska
CZŁONKOWIE:                r. pr. Michał Rajski
r. pr. Gerard Madejski
PROTOKOLANT:               Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy  prawnemu Z., […], obwinionemu o to, że:
nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskał żadnego z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się  do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku,
 
orzeka: 
  1. Uznaje radcę prawnego Z., […], winnym zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego za to na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w wysokości […] ([…]) złotych,
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego Z., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 
Uzasadnienie
 
Pismem z dnia […] r. Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przekazał Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (dalej także „Regulamin”), wykaz radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. Zgodnie z § 7 Regulaminu obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska co najmniej liczbę […] punktów szkoleniowych. Nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego (§ 11 Regulaminu).
 
Postanowieniem z […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Zastępca Rzecznika”) postanowiła wszcząć dochodzenie, w toku którego przedstawiła radcy prawnemu Z. nr wpisu […] (dalej „Obwiniony”) zarzut niewypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego i nieuzyskania żadnego z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. - czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t. j. uchwała Nr 124/IX/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
Wnioskiem o ukaranie z dnia […] r. Zastępca Rzecznika wszczęła postępowanie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Sąd”), przeciwko Obwinionemu. Zastępca Rzecznika zarzuciła Obwinionemu naruszenie obowiązku dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązku stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych.
 
Obwiniony nie wniósł odpowiedzi na wniosek o ukaranie.
 
Obwiniony nie stawił się na rozprawie w dniu […] r. 
 
Sąd dopuścił dowód z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.
 
Na podstawie dowodów zgromadzonych w toku przewodu sądowego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił, co następuje:
 
Obwiniony w okresie od […] r. do […] r. nie wypełnił obowiązku doskonalenia zawodowego i nie zdobył ani jednego z wymaganych […] punktów szkoleniowych. W okresie tym Obwiniony wykonywał zawód i podlegał obowiązkowi doskonalenia zawodowego.
 
dowód: lista osób, które nie uzyskały wymaganych punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleń zawodowych […]-[…] - k. […]
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniony dopuścił się zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu niewypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego i nieuzyskania żadnego z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r., czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych.
 
Należy podkreślić, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. przygotowała w tym czasie okresie bogatą ofertę różnorodnych szkoleń z praktycznie wszystkich dziedzin prawa i związanych z prowadzeniem działalności prawniczej. Szkolenia zawodowe odbywały się w każdym tygodniu (poza okresami wakacyjnymi i świątecznymi), w godzinach popołudniowych, jak również w weekendy. Dostępne były także szkolenia internetowe, możliwe do odbycia w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto organizowane były również szkolenia jednodniowe i wyjazdowe.
 
Obwiniony podlegał obowiązkowi doskonalenia zawodowego i nie uzyskał nawet jednego punktu szkoleniowego, pomimo szerokiej dostępności szkoleń zawodowych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. Bycie członkiem okręgowej izby radców prawnych i osobą wpisaną na listę radców prawnych wiąże się z określonymi obowiązkami, w tym obowiązkiem przestrzegania ustawy o radcach prawnych, zasad etyki zawodowej oraz uchwał organów samorządu. Jednym z takich obowiązków jest wykonywanie obowiązku szkolenia zawodowego na zasadach określonych przez organy samorządu. Obwiniony obowiązku tego, któremu podlegał, nie wypełnił choćby w najmniejszym stopniu.
 
Na podstawie zgromadzonych dowodów oraz ustalonego stanu faktycznego, Sąd uznał Obwinionego winnym czynu zarzuconego we wniosku o ukaranie. Uznając winę Obwinionego w powyższym zakresie Sąd, mając na uwadze zawiniony charakter popełnionego przewinienia dyscyplinarnego uznał, że adekwatne i konieczne dla osiągnięcia celów postępowania będzie orzeczenie wobec Obwinionego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych kary pieniężnej. Wysokość wymierzonej kary jest uzasadniona stopniem winy Obwinionego. W ocenie Sądu orzeczona kara jest adekwatna do charakteru przewinienia dyscyplinarnego. Wymierzając karę pieniężną Sąd wziął pod uwagę charakter naruszenia oraz dodatkowo naruszenie przez Obwinionego obowiązku współdziałania z organami samorządu radców prawnych w sprawach wykonywania zawodu, gdyż mimo wysyłania pism w sprawie na adres wskazany w ewidencji radców prawnych korespondencja była zwracana do Okręgowej Izb Radców Prawnych w W. z adnotacją „ZWROT nie podjęto w terminie”.
 
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy