20.04.2024

Orzeczenie z dnia 22 czerwca 2020 r. Sygn. akt: D 214/19

opublikowano: 2021-08-10 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 22 czerwca 2020 r. Sygn. akt: D 214/19
Orzeczenie jest prawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY:        r. pr. Agnieszka Świstak
CZŁONKOWIE: r.pr. Marzena Okła-Anuszewska
         r. pr. Michał Rajski
PROTOKOLANT: Karolina Szymala
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu C.([…]) obwinionemu o to, że:
w okresie od dnia […] r. (data wypowiedzenia przez Skarżącą S. pełnomocnictwa) do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów tj. do dnia […] r. nie dokonał rozliczenia ze Skarżącą zaliczki na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy o rozwód oraz podział majątku, w łącznej wysokości […] zł, co stanowi naruszenie art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 
orzeka:
 
  1. Uniewinnia radcę prawnego C. ([…]) od zarzucanego mu czynu,
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi Okręgowa Izba Radców Oprawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wpłynął wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., o ukaranie radcy prawnego C. - numer wpisu […] (Obwiniony), obwinionego o to, że w okresie od dnia […] r. (data wypowiedzenia przez Skarżącą S. pełnomocnictwa („Skarżąca”)) do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów tj. do dnia […] r. nie dokonał rozliczenia ze Skarżącą zaliczki na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy o rozwód oraz podział majątku, w łącznej wysokości […] zł, co stanowi naruszenie art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego („KERP”) którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny.
 
Skarżąca zleciła Obwinionemu prowadzenie w jej imieniu dwóch spraw: sprawy o rozwód oraz sprawy o podział majątku. Strony ustaliły ryczałtowe wynagrodzenie za prowadzenie obydwu spraw w wysokości […] zł, a dodatkowo wynagrodzenie za udział w rozprawach oraz premię w wysokości […] % majątku uzyskanego w drodze podziału majątku powyżej wartości […] zł. W dniu […] r. Obwiniony złożył w imieniu Skarżącej pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu z dnia […] r. Obwiniony przedłożył pismo wskazując okoliczności uprawdopodabniające wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w postaci przedstawienia miesięcznych kosztów utrzymania zarówno Skarżącej jak i jej dziecka. W dniu […] r. Skarżąca wypowiedziała radcy prawnemu C. pełnomocnictwo i zażądała zwrotu części wynagrodzenia. Skarżąca za prowadzenie spraw zapłaciła […] zł w gotówce tytułem wynagrodzenia oraz […] zł w gotówce tytułem kosztów sądowych, łącznie […] zł. Mailem z dnia […] r. Obwiniony odmówił zwrotu części wynagrodzenia wskazując na brak winy po stronie kancelarii oraz poniesiony znaczny nakład pracy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje.
 
Sąd nie znajdując podstaw do kwestionowania, dał wiarę wszystkim dokumentom dopuszczonym jako dowód w sprawie. Sąd przyjął, że w ramach przeprowadzonego w sprawie postępowania zostały zbadane wszystkie okoliczności warunkujące prawidłową ocenę przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej Obwinionego.
 
W ocenie Sądu okoliczności stanu faktycznego niniejszej sprawy nie budzą żadnych wątpliwości. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza, że Skarżąca zleciła Obwinionemu prowadzenie w jej imieniu dwóch spraw: sprawy o rozwód oraz sprawy o podział majątku. Strony ustaliły ryczałtowe wynagrodzenie za prowadzenie obydwu spraw w wysokości […] zł, a dodatkowo wynagrodzenie za udział w rozprawach oraz premię w wysokości […] % majątku uzyskanego w drodze podziału majątku powyżej wartości […] zł. Obwiniony złożył ofertę prowadzenia obydwu spraw, a z uwagi na zlecenie mu obydwu spraw zaproponował upust cenowy, czego wyrazem są wymienione wartości.
 
W dniu […] r. Obwiniony złożył w imieniu Skarżącej pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu z dnia […] r. Obwiniony przedłożył pismo wskazując okoliczności uprawdopodabniające wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w postaci przedstawienia miesięcznych kosztów utrzymania zarówno Skarżącej jak i jej dziecka. Okoliczności te nie budzą wątpliwości, mają one bowiem potwierdzenie w dokumentach znajdujących się w aktach sprawy i nie zostały zakwestionowane przez żadną ze stron. Na rozprawie w dniu […] r. zarówno Obwiniony, jak również Skarżąca zeznali, że w sprawie Obwiniony odbył ze Skarżącą kilka spotkań. Nie została wszczęta sprawa o podział majątku, za którą wynagrodzenie zostało ujęte w ramach ustalonego przez strony wynagrodzenia ryczałtowego. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie może budzić wątpliwości, co expressis verbis Obwiniony potwierdził również w treści korespondencji mailowej skierowanej do Skarżącej w dniu […] r. Owego charakteru wypłaconego wynagrodzenia na żadnym etapie postępowania dyscyplinarnego Skarżąca nie kwestionowała, co przemawia za uznaniem tego faktu jako należycie udowodniony i bezsporny.
 
W kontekście powyższego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny stoi na stanowisku, że w ostatecznym rozliczeniu ze Skarżącą powinien mieć odzwierciedlenie nie fakt, że Obwiniony w wykonaniu zlecenia złożył wyłącznie pozew o rozwód i alimenty, natomiast w zakresie podziału majątku nie zostały podjęte przez Obwinionego żadne czynności przed sądem, ale o owym rozliczeniu przesądzić powinien charakter przyjętego przez strony rozliczenia. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego za niezasadny należy uznać więc argument Skarżącej odnoszący się do niezłożonego pozwu o podział majątku, która to okoliczność miałaby stanowić podstawę do obniżenia wynagrodzenia należnego kancelarii. Zdaniem Sądu dla takiej oceny bez znaczenia pozostaje okoliczność wypowiedzenia pełnomocnictwa przez Skarżącą. Należy bowiem podkreślić, że wypowiedzenie to nastąpiło bez winy kancelarii, bez zaistnienia jakichkolwiek ważnych powodów świadczących o nienależytym świadczeniu pomocy prawnej przez Obwinionego.
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. W świetle art. 6 KERP radca prawny, mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.
 
Mając na uwadze przywołane przepisy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny stoi na stanowisku, że w ocenianym stanie faktycznym zachowanie Obwinionego polegające na niedokonaniu rozliczenia ze Skarżącą zaliczki na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy o rozwód oraz podział majątku, w łącznej wysokości […] zł, w kontekście zryczałtowanego charakteru tego wynagrodzenia, nie stanowi deliktu dyscyplinarnego. Brak winy Obwinionego w rozpatrywanym zakresie nie budzi wątpliwości Sadu.
 
Powyższe przemawia za uniewinnieniem Obwinionego od zarzucanego mu czynu.O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy