25.04.2024

Orzeczenie z dnia 20 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 20/19

opublikowano: 2020-10-08 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 20 grudnia 2019 r. Sygn. akt: D 20/19
Orzeczenie jest prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:     r. pr. Michał Rajski
CZŁONKOWIE:    r. pr. Artur Załuski
r. pr. Bogdan Sanowski
PROTOKOLANT:   Wioletta Kopka
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu S.(1) ([…]) obwinionej o to, że:
 1. w dniu […] r. w W. naruszyła godność zawodu radcy prawnego oraz dobre obyczaje w ten sposób, że przeglądając w czytelni akt Sądu Rejonowego dla […] W. w W., znajdującej się w budynku przy ul. C. […], akta postępowania zawisłego pod sygnaturą […], w której reprezentowała jako pełnomocnik procesowy powodów – otworzyła znajdującą się aktach przedmiotowej sprawy adresowaną na nią kopertę, wyjęła z niej odpis postanowienia z dnia […]r. i odpis ten włożyła do swojej torebki, następnie który to dokument, po interwencji pracownika czytelni – S.(2), zwróciła,
  tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 2. w dniu […] r. w W. naruszyła godność zawodu radcy prawnego oraz dobre obyczaje w ten sposób, że chcąc przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla […] W. w W., znajdującej się w budynku przy ul. C., akta postepowania zawisłego pod sygnaturą […], w której reprezentowała jako pełnomocnik procesowy powodów – jako dokument potwierdzający jej status jako pełnomocnika procesowego strony okazała pracownikowi czytelni akt B. – legitymację adwokacką, w sytuacji gdy nie wykonuje zawodu adwokata a w sprawie występowała jako radca prawny,
  tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego S.(1) ([…]) winną zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych wymierza karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas […] ([…]) lat. 
 2. Na podstawie art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych wymierza dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na okres […] ([…]) lat. 
 3. Uznaje radcę prawnego S.(1) ([…]) winną zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę […] ([…]) złotych; 
 4. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnego S.(1) ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych;
 
Uzasadnienie
 
Dnia […] r.  do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej „Sąd”) wpłynął wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej: „Rzecznik”) o ukaranie r. pr. S.(1) (dalej: „Obwiniony”), której zarzucił:
 1. w dniu […] r. w W. naruszyła godność zawodu radcy prawnego oraz dobre obyczaje w ten sposób, że przeglądając w czytelni akt Sądu Rejonowego dla […] W. w W., znajdującej się w budynku przy ul. C. […], akta postępowania zawisłego pod sygnatur […], w której reprezentowała jako pełnomocnik procesowy powodów — otworzyła znajdującą się w aktach przedmiotowej sprawy adresowaną na nią kopertę, wyjęła z niej odpis postanowienia z dnia […] r. i odpis ten włożyła do swojej torebki, następnie który to dokument, po interwencji pracownika czytelni — S.(2) zwróciła,
  tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
 2. w dniu […] r. w W. naruszyła godność zawodu radcy prawnego oraz dobre obyczaje w ten sposób, że chcąc przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla […] W. w W., znajdującej się w budynku przy ul. C. […], akta postępowania zawisłego pod sygnaturą […], w której reprezentowała jako pełnomocnik procesowy powodów — jako dokument potwierdzający jej status jako pełnomocnika procesowego strony okazała pracownikowi czytelni akt B. — legitymację adwokacką, w sytuacji gdy nie wykonuje zawodu adwokata a w sprawie występowała jako radca prawny,
  tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, w związku z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
Na rozprawie dnia […] roku przed Sądem przeprowadził dowód z zeznań świadków S.(2) oraz B.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalił następujący stan faktyczny:

Obwiniona występowała jako pełnomocnik procesowy jednej ze stron postępowania o sygn. […] toczącego się przed Sądem Rejonowym dla […] W. w W. W dniu […] r. Obwiniona udała się do Czytelni Akt ww. Sądu przy ul. C. […] w W. Obwiniona zwróciła się do pracownika Sądu B. o wydanie uprzednio zamówionych akt sprawy. Na prośbę pracownicy Sądu o wylegitymowanie się, Obwiniona okazała nieaktualną legitymację adwokacką. Numer legitymacji adwokackiej ([…]) został wpisany obok nazwiska Obwinionej na liście osób czytających akta (k. […]) i na tej podstawie Obwiniona otrzymała akta do wglądu.
 
W czasie, gdy Obwiniona przeglądała akta pracownica Sądu S.(2) wykonywała swoje czynności służbowe tj. uzupełniała druki dla interesantów. Podczas tych czynności S.(2) usłyszała dźwięk otwieranej koperty. Pracownica zauważyła, że to Obwiniona otworzyła zapieczętowaną kopertę znajdującą się w wypożyczonych jej aktach, a następnie wyjęła z tej koperty dokument i schowała go do swojej torebki stojącej na stole. S.(2) podeszła do Obwinionej i zażądała okazania koperty w aktach sprawy. Po okazaniu pustej koperty pracownica zażądała wyjaśnień i odnalezienia wyjętego dokumentu. Obwiniona najpierw przekładała karty akt, a następnie powróciła do czytania. Pracownica ponownie zażądała zwrotu dokumentu. Obwiniona przekartkowała ostatnie strony akt, a następnie sięgnęła do torebki, wyjęła odpis postanowienia z dnia […] r. twierdząc, że musiała go tam włożyć omyłkowo. Po zwrocie akt pracownice sporządziły notatkę służbową ze zdarzenia (k. […]).
 
Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: dowodu z zeznań świadków B. oraz S.(2) oraz dokumentów: notatki służbowej z dnia […] (k. […]); kopii  koperty adresowanej do Obwinionej znajdującej się w aktach sprawy […] (k. […]), listy osób czytających akta (k. […]); informacji o wpisie na listę adwokatów (k. […] i […]).
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:

Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że Obwiniona dopuściła się zarzucanych jej we wniosku o ukaranie czynów.

Odnośnie pierwszego z czynów, których popełnienie zarzuca Obwinionej Rzecznik Dyscyplinarny, Sąd w oparciu o zebrany materiał dowodowy, w szczególności zeznania świadków uznał Obwinioną winną jego popełnienia. Postępowanie Obwinionej Sąd uznał za wysoce naganne, nie licujące z postawą etyczną wymaganą w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego.

Ustawa o radcach prawych w art. 65 przewiduje sześć rodzajów kar dyscyplinarnych, które  sąd dyscyplinarny może stosować w zależności od rodzaju naruszanych przez sprawcę przepisów i stopnia winy. Biorąc pod uwagę, iż naruszenie zasad etyki przez radcę prawnego w tym przypadku godzi w elementarne zasady etyki zawodowej oraz dobre obyczaje, a przez to w sposób znaczny godzi w powagę zawodu, Sąd uznał, iż kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na okres […] lat przewidziana w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o radcach prawnych będzie w realiach niniejszej sprawy karą adekwatną.

Art. 65 ust. 2b ustawy o radcach prawnych stanowi, iż  obok kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu. Sad uznał, iż w niniejszej sprawie odpowiednie będzie orzeczenie tego zakazu na okres równy karze zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.

Odnośnie zaś drugiego z czynów których popełnienie zarzuca Obwinionej Rzecznik Dyscyplinarny, Sąd w oparciu o zebrany materiał dowodowy, w szczególności zeznania świadków uznał Obwinioną winnym jego popełnienia.

Zgodnie z art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego radca prawny, mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.

Okazanie przez Obwinioną nieaktualnej legitymacji dokumentującej jej przynależności do samorządu adwokackiego, podczas, gdy Obwiniona nie wykonuje zawodu adwokata jest niezgodne z prawem i jako takie nie licowało z godnością zawodu radcy prawnego i podważają zaufanie do niego.

Uznając winę Obwinionej w popełnieniu drugiego opisanych we wniosku o ukaranie czynu Sąd, uznał, że adekwatne będzie orzeczenie wobec Obwinionej kary pieniężnej w wysokości […] zł. Sąd jednocześnie uznał, że kara pieniężna będzie w pełni adekwatna do popełnionego czynu. Sąd ustalając jej wysokość miał na uwadze jej celowość, tj. okoliczność, iż stanowić będzie ona dodatkową represję, która powinna w przyszłości wzbudzić w Obwinionej refleksję, że postępowanie którego się dopuściła jest nie tylko  etycznie naganne, ale również  ekonomicznie nieopłacalne.

O kosztach postępowania na podstawie art. 70? ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.

(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy