17.10.2019

Orzeczenie z dnia 18 grudnia 2017 R. Sygn. akt: D 67/17

opublikowano: 2019-03-27 przez: Pusiewicz Weronika

Orzeczenie z dnia 18 grudnia 2017 R. Sygn. akt: D 67/17
Orzeczenie nieprawomocne

PRZEWODNICZĄCY:  r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
CZŁONKOWIE: r. pr. Katarzyna Szwed - Kawka
r. pr. Krzysztof Jacek Woś
PROTOKOLANT: Karolina Szymala

           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] w W. sprawy przeciwko radcy  prawnemu K., […], obwinionemu o to, że:
1) pomimo wyznaczenia pełnomocnikiem z urzędu dla p. S.(1) w sprawie o sygn. akt […] mającej toczyć się przed Sądem Apelacyjnym w W., Wydział […] Cywilny, w postępowaniu ze skargi kasacyjnej i pomimo doręczenia w dniu […] zawiadomienia Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] o wyznaczeniu go pełnomocnikiem (pismo L. dz. […]) nie sporządził działając nieumyślnie do dnia […] opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 1 oraz art. 28 ust. 7 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.),
2) pomimo wyznaczenia pełnomocnikiem z urzędu dla p. S.(1) w sprawie o sygn. akt […] mającej toczyć się przed Sądem Apelacyjnym w W., Wydział […] Cywilny, w postępowaniu ze skargi kasacyjnej i pomimo doręczenia w dniu […] zawiadomienia Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia […] o wyznaczeniu go pełnomocnikiem (pismo L. dz. […]) działając nieumyślnie nie wniósł w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż w dniu […], skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. Wydział […] Cywilny sygn. akt […], tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w odniesieniu do czynu popełnionego do dnia 30 czerwca 2015 r. włącznie oraz o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 oraz art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn.zm.) w odniesieniu do czynu popełnionego od dnia […] do dnia [...].

o r z e k a:

 
1. Uznaje radcę prawnego K., […], winnym zarzucanego w pkt 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 oraz art. 28 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
2. Uznaje radcę prawnego K., […], winnym zarzucanego w pkt 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
3. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach od 1 do 2 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę nagany;
4. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego K., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] złotych ([…] złotych).

UZASADNIENIE

 
W dniu […] do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynęło pismo Sądu Apelacyjnego w W., […] Wydział Cywilny, z dnia […], informujące o niesporządzeniu przez radcę prawnego K., w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu, opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie z powództwa S.(1) przeciwko S.(2), sygn. akt […]. Informacja została sporządzona zgodnie z zarządzeniem Sędziego z dnia […].
W dniu […] Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. działając na podstawie art. 307 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 741 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych wezwał radcę prawnego K. do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie.
W dniu […] Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. sporządził notatkę służbową z której wynika, że tego samego dnia w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawił się radca prawny K., który oświadczył, że nie złożył wyjaśnień w sprawie RD […] z powodu swojej ciężkiej choroby i ciężkiej choroby matki i ojca. Powiedział, że nie otrzymał z Sądu żadnego pisma, w którym Sąd żądał od niego napisania opinii. W tamtym okresie zmienił adres do doręczenia, o czym poinformował Izbę.
W dniu […] Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wysłał ponownie do radcy prawnego K., który odpowiedział na nie w dniu […]. W wyjaśnieniach wskazał na notatkę służbową z […] oraz powtórzył, że nie otrzymał pisma od Sądu Apelacyjnego w W. w sprawie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie sygn. akt […].
W dniu […] Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie nienależytego świadczenia pomocy prawnej poprzez niesporządzenie w bliżej nieokreślonym czasie jednak nie później niż w dniu […] opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie sygn. akt […], tj. w sprawie czynów określonych w art. 6 oraz art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., w związku  z art. 64 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.).
W dniu […] w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w W. odbyło się przesłuchanie radcy prawnego K. w charakterze świadka. Radca prawny zeznał, że był pełnomocnikiem S.(1) z urzędu. Mówił, że S.(1) nie kontaktowała się z nim, że tej sprawy „praktycznie” nie dostał w sądzie, nie prowadził jej, ani w pierwszej, ani w drugiej instancji, z sądem kontaktował się wyłącznie telefonicznie. Do S.(1) wysłał list zwykły. Nie wysłał pisma do Sądu Apelacyjnego, nie złożył skargi kasacyjnej. Przyznał, że zna wyrok sądu drugiej instancji. Z uwagi na sytuację rodzinną, chorobę rodziców, złożył pismo do Okręgowej Izbie Radców Prawnych w W., w którym prosił o niewyznaczanie go pełnomocnikiem z urzędu. Powiedział, że zdaje sobie sprawę ze swoich uchybień i jest mu przykro, niezręcznie. Obiecał dołożyć starań, by takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości.

Sekretarz Rady Okręgowej Izbie Radców Prawnych w W. S.(3) potwierdziła w piśmie z dnia […], że radca prawny K. pismo z Izby otrzymał w dniu […] oraz, że powiadomił telefonicznie Izbę o swojej rezygnacji z podejmowania się spraw z urzędu w dniu […]. Do ww. pisma została załączona (1) kopia pisma Wicedziekana Rady Okręgowej Izbie Radców Prawnych w W. D. z dnia […] zaadresowane do Pana K., w którym został on wyznaczony pełnomocnikiem S.(1).W treści pisma zawarta jest również prośba o niezwłoczne zbadanie akt i zawiadomienie stron listem poleconym, o prowadzeniu sprawy z dołożeniem najwyższej staranności, zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego (k […]), oraz (2) kopia pisma z dnia […], w którym radca prawny zwraca się do Dziekana Okręgowej Izbie Radców Prawnych w W. o zwolnienie go z prowadzenia sprawy Pani R. (sygn. Akt […]). Prośba ta jest motywowana chorobą obojga rodziców.
W dniu […] Zastępca Rzecznika Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wydał postanowienie o przedstawieniu radcy prawnemu K. zarzutów o to, że:
- pomimo wyznaczenia go pełnomocnikiem z urzędu dla S.(1) oraz zawiadomienia Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. o wyznaczeniu go pełnomocnikiem nie sporządził działając nieumyślnie do dnia […] opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 1 oraz art. 28 ust. 7 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
- pomimo wyznaczenia go pełnomocnikiem z urzędu dla S.(1) oraz zawiadomienia Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. o wyznaczeniu go pełnomocnikiem, działając nieumyślnie nie wniósł w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż w dniu […], skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. Wydział […] Cywilny sygn. akt […],  tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w odniesieniu do czynu popełnionego do dnia […] włącznie oraz o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 oraz art. 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w odniesieniu do czynu popełnionego od dnia […] do dnia […].
W dniu […] odbyło się przesłuchanie Obwinionego. Radca prawny podtrzymał dotychczasowe wyjaśnienia w sprawie, złożył dokumenty uprawdopodobniające jego ciężką sytuację rodzinną i zdrowotną. Poinformował, że do dnia […] przebywał na zwolnieniu. Wyjaśnił, że nie kontaktował się z S.(1) po wyznaczeniu go jej pełnomocnikiem i „w zasadzie” nie wykonywał czynności w tej sprawie. Mówił, że otrzymał uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w W. jako sądu drugiej instancji, uznał je za rzeczowe i logiczne. Radca prawny poinformował, że powództwo i apelacja zostały oddalone, nie pamiętał kiedy mijał termin do wniesienia skargi kasacyjnej, której nie wniósł. S.(1) nie próbowała się z nim kontaktować, swój adres wysłał jej listem zwykłym. Zaznaczył, że nie otrzymał wynagrodzenia z tytułu bycia pełnomocnikiem. Dodał, że ta sytuacja była spowodowana ciężką chorobą jego matki i jest mu przykro. Obiecał dołożyć wszelkich starań, żeby sytuacja się nie powtórzyła.
Obwiniony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego uzgodniono karę nagany za każdy z zarzutów.
W dniu […] w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w W. odbyło się przesłuchanie S.(1) w celu uzupełnienia materiału dowodowego w postępowaniu  dyscyplinarnym RD […], w trakcie którego świadek zeznał, że po oddalonej apelacji poprosiła o przyznanie adwokata z urzędu. Świadek oświadczył, że nie kojarzy nazwiska K., jej zdaniem w żadnym z pism to nazwisko nie padło. Nie wiedząc o przyznaniu pełnomocnika, świadek nie kontaktował się z nim. Uzgodnioną z Obwinionym karę nagany S.(1) poddała pod rozwagę Sądu.
W dniu […] Zastępca Rzecznika Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wydał postanowienie o zamknięciu dochodzenia.
W dniu […] Zastępca Rzecznika skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosek o wydanie orzeczenia i orzeczenie uzgodnionej kary dyscyplinarnej, w którym wniósł o uznanie radcy prawnego K. za winnego zarzucanych mu czynów i orzeczenie wobec Obwinionego, zgodnie z oświadczeniem zapisanym w protokole przesłuchania Obwinionego z dnia […], na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych, kary dyscyplinarnej nagany za każdy z zarzucanych mu czynów, a na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, kary łącznej nagany.
W dniu […] Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. rozpoznał sprawę przeciwko radcy prawnemu K.. Obwiniony przyznał się do zarzucanych mu czynów. Oświadczył, że wyjaśnienia jakie złożył w trakcie postępowania przygotowawczego są wystarczające. Wyraził skruchę oraz zgodę na dobrowolne poddanie się karze. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego poparł złożony wniosek. Pokrzywdzona została należycie powiadomiona o terminie posiedzenia.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w wydanym orzeczeniu uznał radcę prawnego K., winnym zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, wymierzając za jego popełnienie karę nagany, oraz uznał radcę prawnego K., winnym zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukarania czynu, wymierzając za jego popełnienie karę nagany. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach 1 i 2, Sąd połączył i orzekł jako łączną karę nagany. Na podstawie art. 706 pkt 2 ustawy o radcach prawnych Sąd zasądził od Obwinionego, na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] złotych.
Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 335 § 1 k.p.k. Dlatego też wniosek, złożony w tym trybie, który Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stosuje odpowiednio w zw. 741 pkt 1) ustawy o radcach, zasługiwał na uwzględnienie.
 
Obwiniony przyznał się do zarzucanych mu przewinień dyscyplinarnych, a w s?wietle jego wyjas?nien?, okolicznos?ci popełnienia przewinień i wina nie budza? wa?tpliwos?ci. Postawa Obwinionego wskazuje, z?e cele poste?powania zostały osia?gnie?te. Nie ulega wątpliwości, że Obwiniony nie dochował należytej staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych w sprawie, toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w W., […] Wydział Cywilny, sygn. akt […], w której został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu. Nie podejmując żadnych czynności w sprawie naruszył podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określone w art. 6 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych. W zawiązku z powyższym S.(1) została narażona na szkodę przez sam fakt, iż nie miała profesjonalnego wsparcia w toku postępowania, a w konsekwencji nie otrzymała ani opinii o braku podstaw do wniesienia  skargi kasacyjnej, ani w jej imieniu nie została złożona skarga kasacyjna, o ile jej wniesienie po ocenie wyroku oraz materiału zgromadzonego w sprawie byłoby zasadne. Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, że tutejszy Sąd nie bada merytorycznie sprawy toczącej się przed Sądem Apelacyjnym, ocenia jedynie zachowanie radcy prawnego pod kątem naruszeń dyscyplinarnych.
W ocenie Sądu uzgodniona łączna kara nagany za dwa przewinienia dyscyplinarne jest adekwatna do stopnia winy oraz popełnionych czynów, jak również do sytuacji rodzinnej i zdrowotnej Obwinionego.
Sąd wskazuje również, iż zgodnie z art. 343 § 2 k.p.k. uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia. W aktach sprawy znajduje się zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia z dnia […] o wyznaczeniu terminu posiedzenia wyznaczonym na dzień […] o godzinie […] wraz ze stosownym pouczeniem, z którego wynika, iż Pokrzywdzona osobiście odebrała to zawiadomienie w dniu […]. Wskazać zatem należy, iż Pokrzywdzona została należycie powiadomiona o terminie posiedzenia, a swojej nieobecności nie usprawiedliwiła skutecznie, ponieważ do akt sprawy powołując się na kolizję terminów nie złożyła np. protokołu lub zawiadomienia potwierdzającego wyznaczenie rozprawy w tym samym terminie co wyznaczone posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w W., a tym samym nie uprawdopodobniła przyczyn swojej nieobecności.
Sąd wskazuje na marginesie, że na koniec przesłuchania Pokrzywdzonej przeprowadzonego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego, Pokrzywdzona wskazała, że uzgodnioną z Obwinionym karę nagany poddaje rozwadze Sądu, tak więc miała pełną świadomość, niezależnie od pouczenia zawartego w ww. zawiadomieniu o terminie rozprawy, że kara z Obwinionym została uzgodniona, a ona się temu nie sprzeciwiła. W trakcie składania zeznań Pokrzywdzona oświadczyła również, że na adwokata z wyboru ją stać.
Mając na uwadze powyższe, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. na podstawie art. 343 § 6 k.p.k. orzekł jak w sentencji orzeczenia.
Sąd orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 70 [6] ustawy o radcach prawnych oraz § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę zakres czynności podjętych w postępowaniu.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy