27.05.2024

Orzeczenie z dnia 16 kwietnia 2019 r. Sygn. akt: D 260/18

opublikowano: 2020-12-09 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 16 kwietnia 2019 r. Sygn. akt: D 260/18
Orzeczenie prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Tomasz Iwańczuk
CZŁONKOWIE:    r. pr. Agnieszka Świstak
r. pr. Artur Załuski
PROTOKOLANT:   Karolina Szymala
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu G., […], obwinionej o to, że:
nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskała […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się  do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku),  (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
orzeka:
 
  1. Na podstawie art. 17 § 1 punkt 11 kpk postępowanie umarza;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania pokrywa Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie

Pismem z dnia […] r. skierowanym do Rzecznika Dyscyplinarnego, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przekazał – zgodnie z  § 17 ust. 1 i 2 uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Radcy Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku – wykaz radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r.
 
Na przedmiotowej liście figurowało nazwisko radcy prawnego G., która uzyskała […] z […] wymaganych punktów szkoleniowych.
 
Dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie naruszenia przez radcę prawnego G. zasad etyki radcy prawnego, w ten sposób, że nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała wymaganej ilości punktów szkoleniowych we wskazanym cyklu szkoleniowym.
 
Dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny postanowił przedstawić radcy prawnemu G. (nr wpisu […]) zarzut tego, że nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r., czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. popełniła czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
Postanowieniem z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny postanowił zamknąć dochodzenie w sprawie.
 
Pismem z dnia […] r. Rzecznik Dyscyplinarny wniósł do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie przeciwko G. obwinionej o to, że nie wypełnia obowiązku doskonalenia zawodowego i uzyskała […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszyła obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne, a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych, tj. o czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
 
W odpowiedzi na wniosek o ukaranie Obwiniona podniosła, iż na jej wniosek OIRP w W. Uchwałą […] z dnia […] r. wykreśliła ją z listy radców prawnych. Natomiast w dniu […] r. złożyła pismo do OIRP w W., w którym zrzekła się prawa do wniesienia odwołania. Z uwagi na powyższe wnosi o umorzenie postępowania dyscyplinarnego.
 
Na rozprawie w dniu […] r. stawił się Rzecznik Dyscyplinarny. Nie stawiła się Obwiniona r. pr. G., prawidłowo powiadomiona o terminie rozprawy.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
 
Radca prawny G. Uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. nr […] z dnia […] r. została wykreślona z listy radców prawnych na jej wniosek.
 
W dniu […] r. Obwiniona radca prawny złożyła pismo do OIRP w W., w którym zrzekła się prawa do wniesienia odwołania od powyższej uchwały.
 
Wobec powyższego z dniem […] r. Uchwała OIRP nr […] stała się ostateczna.
 
Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o akta sprawy o sygn. […] oraz załączonej dokumentacji. Autentyczność zgromadzonych w sprawie dokumentów nie budziła zastrzeżeń Sądu, nie była ona także kwestionowana przez strony.
 
Sąd dał wiarę wyjaśnieniom Obwinionego w pełnym zakresie, albowiem znajdują one potwierdzenie w zebranych dokumentach, są spójne i konsekwentne.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
 
I. Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć na zasadzie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.
 
Wskazać należy, iż w Uchwałą OIRP w W. z dnia […] r. Obwiniona radca prawny została wykreślona z listy radców prawnych na jej wniosek. Ponadto, w dniu […] r. zrzekła się ona prawa do wniesienia odwołania od powyżej decyzji.
 
Zgodnie zaś z treścią art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.
 
Nie podlega wątpliwości, iż w związku z zaprzestaniem wykonywania przez G. zawodu radcy prawnego, bezprzedmiotowym stało się rozstrzyganie co do - zarzucanego w treści wniosku o ukaranie - naruszenia wypełniania przez nią obowiązków radcy prawnego. W związku z powyższym postępowanie dyscyplinarne należało umorzyć.
 
II. O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy