25.04.2024

Orzeczenie z dnia 15 lipca 2020 r. Sygn. akt: D 3/21

opublikowano: 2022-04-05 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 15 lipca 2020 r. Sygn. akt: D 3/21
Orzeczenia jest nieprawomocne.
 
PRZEWODNICZĄCY: r. pr. Anita Żołyniak - Piętka
CZŁONKOWIE: r. pr. Katarzyna Kosicka - Polak
r. pr. Andrzej Domański
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawach w dniach […] r. i […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P. ([…]) obwinionemu o to, że: 
w dniu […] r. poświadczył za zgodność z oryginałem kopię dokumentu w postaci umowy sprzedaży udziałów w I. sp. z o.o z dnia […] r., przedkładając przedmiotowy dokument do pisma kierowanego do sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym w B., zawierającego wniosek o wszczęcie wobec Prezesa zarządu I. sp. z o.o – S. postępowania przymuszającego do dokonania jego wpisu do rejestru KRS przedmiotowej spółki - w sytuacji gdy w dacie poświadczenia nie dysponował oryginałem dokumentu,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych oraz w związku z art. 6 i art. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
orzeka:
 
  1. Radcę prawnego P. ([…]) od zarzucanego we wniosku o ukaranie czynu uniewinnia;
  2. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
W dniu […] roku do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. (dalej jako „OSD”) wpłynął wniosek o ukaranie r.pr. P. wpisanego na listę radców prawnych pod numerem […] (dalej jako „Obwiniony”) złożony przez Rzecznika Dyscyplinarnego tutejszej Izby. We wniosku o ukaranie Rzecznik Dyscyplinarny zarzucił Obwinionemu, że:
w dniu […] roku poświadczył za zgodność z oryginałem kopię dokumentu w postaci umowy sprzedaży udziałów w I. sp. z o.o z dnia […] roku, przedkładając przedmiotowy dokument do pisma kierowanego do sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym w B., zawierającego wniosek o wszczęcie wobec Prezesa zarządu I. sp. z o.o (dalej również jako „Spółka”) – S. postępowania przymuszającego do dokonania jego wpisu do rejestru KRS przedmiotowej spółki – w sytuacji, gdy w dacie poświadczenia nie dysponował oryginałem dokumentu,
tj. popełnił czyn z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o` radcach prawnych oraz w związku z art. 6 i art. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 
Zarządzeniem Przewodniczącego OSD wyznaczona została rozprawa główna w trybie art. 350 § 2 i 4 k.p. - na dzień […] roku.
 
Do korespondencji mailowej z dnia […] r. kierowanej przez Obwinionego do OSD Obwiniony załączył dokument zatytułowany „Pełnomocnictwo” wskazując jako swojego pełnomocnika adw. D. do reprezentowania we wszystkich sprawa przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym, Wyższym Sadem Dyscyplinarnym i Sądem Najwyższym. W odpowiedzi na powyższego maila w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego OSD Obwiniony został poinformowany mailowo w dniu […] r., iż zgodnie z treścią art. 83 § 2 KPK upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczeni złożone do protokołu OSD, przy czym upoważnienie powinno zostać udzielone osobno do każdej ze praw, w której Obwiniony zamierza ustanowić obrońcę.
 
W odpowiedzi na wniosek o ukaranie Obwiniony przesłał do Sądu w dniu […] roku emaila z pismem datowanym na dzień […] roku, które następnie zostało doręczone pocztą tradycyjną w dniu […] roku, w którym wniósł o dopuszczenie dowodu z:
1. protokołu braków w dokumentacji z dnia […] roku;
2. przesłuchania świadków: S, S(1), M. oraz R. – na okoliczność faktu zawarcia umowy sprzedaży z dnia […] r., treści tej umowy, ilości wydanych stronom egzemplarzy umowy, porównania poświadczonego przez Obwinionego egzemplarza z oryginałem oraz posiadania egzemplarza tej umowy w dniu […] roku przez ww. osoby, a także okoliczności i daty wydania egzemplarza umowy P. i dalszych losów egzemplarzy tej umowy.
 
Dodatkowo, Obwiniony wniósł o zobowiązanie ww. świadków do złożenia poświadczonego notarialnie za zgodność z oryginałem egzemplarza umowy sprzedaży z dnia […] roku, a także zobowiązanie Sądu Rejonowego w B. do złożenia oryginału dokumentu poświadczonego przez Obwinionego ewentualnie jego udostępnienie i przeprowadzenie badania przez biegłego grafologa oraz do złożenia dokumentacji wymienionej z Obwinionym od […] roku do […] roku.
 
W uzasadnieniu swojego pisma Obwiniony wskazał, że z załączonego protokołu wynika, iż utrata dokumentu umowy sprzedaży udziałów miała miejsce w dniu […] roku, a wobec tego Obwiniony posiadał dokument w dacie jego poświadczania, tj. […] roku i w związku z tą okolicznością zarzut nie jest uzasadniony.
 
W dalszej części uzasadnienia Obwiniony zarzuca, że Rzecznik Dyscyplinarny nie wyjaśnił wszystkich wątpliwości, a w szczególności okoliczności na którą powołuję się Skarżący, tj. że poświadczany przez Obwinionego dokument w ogóle nie istniał, a także że Obwiniony dokumentem takim nie dysponował […] roku. W ocenie Obwinionego powyższe nie wyklucza, że Obwiniony poświadczony dokument widział w tejże dacie. Dowód: - pismo Obwinionego z dnia […] roku (k. […])
 
Następnie emailem z dnia […] roku Obwiniony wniósł o odroczenie rozprawy wyznaczonej na dzień […] roku załączając do wiadomości skan zaświadczenia o numerze […] wystawione przez lekarza sądowego D..
Dowód: - pismo Obwinionego z dnia […] roku (k. […])
 
Na rozprawie w dniu […] r. stawił się pokrzywdzony S. oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego r.pr. M. Obwiniony, a także jego obrońca nie stawili się. Na rozprawie Pokrzywdzony złożył do akt sprawy dokumenty tj. pismo przewodnie z dnia […] roku przesłane przez Obwinionego do Sądu Rejonowego w B. […] Wydział Gospodarczy, postanowienie tegoż sadu z dnia […] r. w przedmiocie umorzenia postępowania wywołanego wnioskiem Obwinionego z dani […] r., postanowienie Sądu Rejonowego w B. […] Wydział Gospodarczy z […] roku wydane w sprawie o sygnaturze akt […]. KRS […] w przedmiocie odmowy przyjęcia do akt dokumentów, pismo zatytułowane „Prośba o interwencję” kierowane przez Obwinionego do Sądu Rejonowego w B. […] Wydział Gospodarczy, postanowienie Sądu Rejonowego w B. […] Wydział Gospodarczy z dnia […] roku w przedmiocie umorzenia postępowania przymuszającego w stosunku do S. wydane w sprawie o sygnaturze akt […]. KRS […], zarządzenie Prokuratury Rejonowej W. wydane w sprawie o sygnaturze  akt […] o odmowie wyrażenia zgody na udostępnienie akt z dnia […] roku, pismo Prokuratury Rejonowej W. z dnia […] roku kierowane do Pokrzywdzonego S., postanowienie Sądu Okręgowego w B. […] Wydział Karny wydane w sprawie o sygnaturze akt […] z dnia […] roku, postanowienie Prokuratury Rejonowej B. w sprawie o sygnaturze  […] o umorzeniu śledztwa z dnia […] roku.
Dowód : - pismo przewodnie z dnia […] roku, postanowienie z dnia […] r., postanowienie z […] roku, prośba o interwencję, postanowienie z dnia […] roku, zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na udostępnienie akt z dnia […] roku, pismo Prokuratury Rejonowej z dnia […] roku, postanowienie z dnia […] roku, postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia […] roku (k. […])
 
Wobec skierowanego drogą mailową przez Obwinionego wniosku o odroczenie terminu rozprawy wyznaczonej na dzień […] r. OSD odroczył rozprawę na dzień […] roku, jednocześnie wydając postanowienie o zwróceniu się do lekarza sądowego D. o przesłanie kopii zaświadczenia nr […] z dnia […] r., zobowiązując obrońcę Obwinionego do złożenia do akt sprawy upoważnienia do obrony w terminie […] dni.
Dowód: - protokół rozprawy z dnia […] roku (k. […])
 
W odpowiedzi na pismo złożone przez Obwinionego Pokrzywdzony złożył w dniu […] roku pismo, w którym Pokrzywdzony podważa rzetelność oraz zasadność działania Obwinionego, w szczególności działania związanego z wysłaniem wiadomości mailowej z wnioskiem o odroczenie rozprawy wraz ze zwolnieniem lekarskim na dzień przed rozprawą. W ocenie Pokrzywdzonego Obwiniony w sposób celowy dąży do przedłużania postępowania zarówno składając zwolnienia lekarskie jak też liczne wioski dowodowe. Pokrzywdzony wskazał także, iż w Rzecznik Dyscyplinarny wnioskiem o ukaranie nie objął wszystkich deliktów oraz wniósł o ich uwzględnienie przez OSD.
 
Na rozprawie w dniu […] roku stawił się Pokrzywdzony oraz Rzecznik Dyscyplinarny. Obwiniony nie stawił się zawiadomiony prawidłowo. Przewodnicząca OSD poinformowała obecnych, że w dniu […] roku o godzinie […] wpłynął email od Obwinionego zawierający zwolnienie lekarskie od lekarza sądowego w dniach od […] do […] roku wraz z wnioskiem o odroczenie rozprawy. Załączone do maila zwolnienie było nieczytelne a nadto Obwiniony nie wskazał, iż dostarczy oryginał zwolnienia do akt sprawy. Również poprzednio wystawione zwolnienie lekarskie przed rozprawą w dniu […] r. nie zostało do sądu przesłane w oryginale. Mimo, że Obwiniony wysyłał pocztą tradycyjną do OSD pismo z dnia […] r. przesłane w dniu […] r. mailem to wraz z tym pismem nie przesłał oryginału zwolnienia lekarskiego z dnia […] r. Wobec powyższego OSD uznał nieobecność Obwinionego za nieusprawiedliwioną i na podstawie art. 683 ustawy o radcach prawnych postanowił prowadzić postępowanie bez udziału Obwinionego, uznając że jego obecność nie jest konieczna z uwagi na możliwość ustalenia stanu faktycznego w oparciu o zebrany materiał dowodowy.
 
Sąd postanowił dopuścić dowód z przesłuchania świadka S., który zeznał, m.in. że:
„Nastąpiło poświadczenie dokumentu, w którym Obwiniony nie dysponował w dacie poświadczenia na pewno. Gdyby Obwiniony tym dokumentem dysponował to złożyłby oryginał wiedząc jako radca prawny, że należy w postępowaniu złożyć oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię. Z dokumentu, który przysłałem do Sądu ostatnio, tj. zarządzenia prokuratora rejonowego dla W. o odmowie wyrażenia zgody na udostępnienie akt […] r., wynika że P. złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży umowy sprzedaży udziałów w spółce I. sp. z o.o Twierdził, że utracił te dokumenty […] r. Umowa sprzedaży udziałów pomiędzy Obwinionym, pokrzywdzonym a S(1) faktycznie została podpisana w dniu […] r. co wynika wprost z klauzuli notariusza. Umowa została faktycznie podpisana o treści jak załączona do mojego zawiadomienia. Umowa została sporządzona w jednym egzemplarzu dla P. Wiem, że był sporządzony jeszcze odpis notarialny tej umowy. P. nie chciał aby umowa była rejestrowana w Sądzie. W zarządzie spółki nie było wówczas nikogo. Ja byłem w zarządzie spółki I. sp. z o.o. do […] r. przy czym w tym czasie nie wiedziałem, że zmiana umowy spółki ma charakter konstytutywny i skorzystałem z przywileju powołania samego siebie na członka zarządu. Z KRS zostałem wykreślony wiele miesięcy później. Po […] r. nie byłem już członkiem zarządu. Został sporządzony jeden odpis umowy sprzedaży udziałów w spółce I. sp. z o.o. poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokumenty były w posiadaniu P.”
 
Sąd postanowił na podstawie art. 170 § 1 pkt 2 kpk oddalić wnioski wniesione przez Obwinionego w piśmie z dnia […] r. z uwagi na fakt, że okoliczności dowodowe, które miały być udowodnione częściowo nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy a częściowo zostały udowodnione zgodnie z twierdzeniem Obwinionego.
 
Przewodnicząca zamknęła przewód sądowy. Po udzieleniu głosu stronom – Rzecznik Dyscyplinarny wniósł jak we wniosku o ukaranie oraz o wymierzenie Obwinionemu kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na okres […] miesięcy. Pokrzywdzony wniósł jak dotychczas.
 
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego, ujawnionego w toku rozprawy głównej, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny.
 
W dniu […] roku (data notarialnej klauzuli poświadczeniowej) pomiędzy wspólnikami spółki pod firmą I. Sp. z o.o. (KRS: […]) tj. S(1) i S. jako sprzedającymi a Obwinionym jako kupującym została zawarta umowa sprzedaży udziałów, mocą której Obwiniony nabył łącznie […] udziałów w spółce pod firmą I. Sp. z o.o. Umowa sprzedaży udziałów została sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Podpisy poświadczone zostały przez notariusza G. w dniu […] r.
Dowód: - umowa sprzedaży udziałów datowana na dzień […] r. z podpisami notarialnie poświadczonymi w dniu […] roku (k. […]), zeznania Pokrzywdzonego.
 
Na umowie podpis osobiście złożył Obwiniony oraz Pokrzywdzony działający w imieniu własnym oraz w imieniu S. na podstawie pełnomocnictwa.
Dowód: - umowa sprzedaży udziałów datowana na dzień […] r. z podpisami notarialnie poświadczonymi w dniu […] roku (k. […]), zeznania Pokrzywdzonego.
 
Obwiniony pismem z dnia […] roku kierowanym do Sądu Rejonowego w B., [...] Wydziału działając we własnym imieniu wniósł o wszczęcie postępowania przymuszającego wobec prezesa Spółki S. celem dokonania wpisu Obwinionego do rejestru KRS. Obwiniony do powyższego pisma załączył kopię umowy sprzedaży udziałów datowana na dzień […] r. z podpisami notarialnie poświadczonymi w dniu […] roku poświadczoną za zgodność z oryginałem przez siebie w dniu […] roku.
Dowód: - pismo Obwinionego z dnia […] r. skierowane do Sądu Rejonowego w B., […] Wydziału Gospodarczego (k. [...])
 
W odpowiedzi na powyższe pismo Sąd Rejonowy w B., […] Wydział Gospodarczy wezwał Obwinionego do złożenia oryginałów dokumentów załączonych do wniosku lub notarialnie uwierzytelnionych odpisów.
Dowód: - wezwanie z Sądu Rejonowego w B., […] Wydziału Gospodarczego z dnia […] r. (k. […])
 
Obwiniony pismem datowanym na dzień […] r. skierował do Sądu Rejonowego w B. pismo przewodnie, w którym to przedłożył kopię oświadczenia notariusza G. z dnia […] r. potwierdzające zawarcie umowy sprzedaży udziałów z podpisami notarialnie poświadczonymi w dniu […] r., jednocześnie wnosząc o zobowiązanie S. do złożenia do akt rejestrowych spółki I. sp. z o.o. oryginału powyższej umowy.
Dowód: - pismo przewodnie Obwinionego z dnia […] r. (k. [...])
 
Obwiniony dokonał do organów ścigania zawiadomienia dotyczącego popełnienia czynu z art. 278 § 1 k.k., tj. przestępstwa kradzieży dokumentów, poprzez nieuprawnione wejście w dniu […] r. roku w godzinach od około […] do […] w nocy do lokalu położonego w W. przy […] lok. […], a następnie zabór dokumentów należących do P., w postaci: umowy sprzedaży udziałów w spółce I. sp. z o.o, umowy pożyczki zawartej pomiędzy  spółka L. a P., pełnomocnictw udzielonych przez klientów P., kontraktu menadżerskiego zawartego między P. a spółką L. sp. z o.o., umów przelewu wierzytelności Q. na rzecz spółki I. sp. z o.o, przelewów dokonanych na rzecz P. przez P.(1) i P.(2), akt spraw prowadzonych przez P.
Dowód: - postanowienie wydane przez Prokuraturę Rejonową W. z dnia […] r. o odmowie wyrażenia zgody na wgląd do akt (k.[…])
 
W ocenie OSD wystąpienie powyższych okoliczności oraz zdarzeń potwierdza, że Obwiniony osobiście złożył w obecności notariusza podpis pod umową sprzedaży udziałów w dniu […] r., znał jej treść, formę oraz był w posiadaniu oryginału tejże umowy co najmniej do dnia […] r., choć nie dysponował oryginałem umowy w dacie jej poświadczania za zgodność oryginałem tj. w dniu […] r. Umowa sprzedaży udziałów z dnia […] r. poświadczona przez Obwinionego w dniu […] r. była tą samą umową, którą Obwiniony i Pokrzywdzony zawarli w dniu [...] r. i pomiędzy dniem […] r. a […] r. umowa ta nie była zmieniona.
 
Sąd ustalił powyższy stan faktyczny w sprawie na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy na kartach nr […]. Sąd dał wiarę wszystkim tym dokumentom, bowiem strony nie kwestionowały ich wiarygodności, jak również Sąd nie znalazł podstaw aby kwestionować ich wiarygodność.
 
Pozostałe dokumenty dopuszczone w sprawie przez Sąd potwierdzają powyższe okoliczności, bądź całkowicie są pozbawione znaczenia dla sprawy.
 
Sąd dał również wiarę zeznaniom złożonym przez Pokrzywdzonego na rozprawie w dniu […] roku. W ocenie Sądu zeznania te były spójne, logiczne i korespondowały z materiałem dowodowym zebranym w sprawie.
 
Uwzględniając przedstawiony powyżej stan faktyczny sprawy oraz dokonaną ocenę zebranego materiału dowodowego, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny doszedł do przekonania, że brak było podstaw do uznania, iż Obwiniony dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego mu we wniosku o ukaranie.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.
 
1.uniewinnił radcę prawnego P. od zarzucanego mu we wniosku o ukaranie czynu, tj. od czynu z art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych oraz w związku z art. 6 i art. 11 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
2. na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych orzekł, że koszty postępowania przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Sąd zważył, co następuje.
 
Bezspornym w niniejszej sprawie pozostaje fakt, że Obwiniony, Pokrzywdzony oraz S.(1) w dniu […] r. zawarli umowę sprzedaży udziałów w spółce I. sp. z o.o., mocą której Obwiniony nabył […] udziałów stanowiących […]% udziałów w kapitale zakładowym ww. spółki. Bezspornym pozostaje także fakt, iż w dniu […] r. a więc w dacie poświadczania Obwiniony nie był w posiadaniu oryginału przedmiotowej umowy. Potwierdza to zarówno fakt, złożenia przez Obwinionego przed dniem […] r. zawiadomienia do organów ścigania dotyczącego popełnienia czynu z art. 278 § 1 k.k., tj. przestępstwa kradzieży dokumentów, poprzez nieuprawnione wejście w dniu […] r. roku w godzinach od około […] do […] w nocy do lokalu położonego w W. przy […] lok. […], a następnie zabór dokumentów należących do P., w postaci m.in. umowy sprzedaży udziałów w spółce I. sp. z o.o. Co więcej fakt ten, wywieść można także z zasady prawidłowego rozumowania oraz doświadczenia życiowego, zgodnie z którą gdyby Obwiniony posiadał oryginał umowy sprzedaży udziałów w dniu […] r. to z pewnością załączyłby go do wniosku złożonego przez siebie do Sądu Rejonowego w B. w dniu […] r. a już z pewnością zrobiłby to w odpowiedzi na wezwanie sądu z dnia […] r. do złożenia dokumentów w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W tym zakresie OSD nie dał wiary oświadczeniom Obwinionego zawartym w piśmie z dnia […] r., zgodnie z którymi rzekoma utrata dokumentu umowy sprzedaży udziałów miała miejsce w dniu […] roku, a wobec tego Obwiniony posiadał dokument w dacie jego poświadczania, tj. […] r.
 
Przedmiotem badania OSD w niniejszej sprawie był fakt tego czy brak posiadania przez radcę prawnego oryginału dokumentu w dacie jego poświadczania stanowił przewinienie dyscyplinarne stypizowane w art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, w sytuacji gdy bezspornym jest że radca prawny z poświadczanym dokument zapoznał się, znana mu była jego treść i forma, osobiście złożył na oryginale dokumentu podpis oraz w sytuacji gdy poświadczony dokument w rzeczywistości odpowiadał oryginałowi. W tym miejscu OSD pozostawia na boku rozważania w zakresie uprawnienia radcy prawnego do poświadczania dokumentów w swojej własnej sprawie, jako że czyn ten nie został objęty wnioskiem Rzecznika Dyscyplinarnego o ukarania.
 
Zdaniem OSD, w przedmiotowej sprawie zaistniał szereg okoliczności faktycznych, których ocena nie pozwala do przypisania obwinionemu radcy prawnemu odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 
Istotą poświadczenia jest zapewnienie adresata poświadczenia – w tym przypadku sądu powszechnego, że poświadczający miał fizyczny kontakt wzrokowy z określonym dokumentem (a nie z jego kopią), co z kolei ma zapewnić – opierając się na tym, że poświadczenie dokonywane jest przez przedstawiciela zawodu zaufania publicznego i dzięki temu jest gwarancja jego prawdziwości – że sąd może przyjąć za pewnik, iż określony dokument istnieje w dokładnie takiej treści i formie w jakiej oświadcza to poświadczający.
 
Okazany dokument to taki, którego oryginał radca prawny osobiście obejrzał, stwierdził jego istnienie i treść. Zgodnie z orzeczeniem z dnia […] r. Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych radca prawny nie musi być w posiadaniu oryginału poświadczanego dokumentu, a jedynie wystarczającym jest, aby takowy dokument został jemu okazany przed dokonaniem poświadczenia. Podobnie wypowiedział się Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w orzeczeniu z dnia […] r.
 
Podkreślić należy, że poświadczenie kopii z oryginałem jest niejako potwierdzeniem, że dany dokument w rzeczywistości istnieje i został sporządzony. Dla poświadczenia ważne jest aby uprzednio radca prawny zapoznał się z oryginałem danego dokumentu, nie jest natomiast zobowiązany do jego fizycznego posiadania w dacie poświadczania.
 
Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż Obwiniony osobiście podpisał poświadczony dokument a tym samym bezsprzecznie zapoznał się z jego treści i formą. Co więcej Pokrzywdzony w toku składanych zeznań potwierdził, iż umowa została faktycznie podpisana o treści jak załączona do jego zawiadomienia oraz że umowa była w posiadaniu P.
 
Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w W. zarzut skierowany wobec Obwinionego jest bezzasadny. Poświadczenie umowy sprzedaży udziałów zostało dokonane na podstawie istniejących uprzednio dokumentów źródłowych, których treść znana była Obwinionemu a zatem zarzucanie Obwinionemu, że poświadczył dokument w sytuacji, gdy w dacie poświadczenia nie dysponował oryginałem dokumentu – jest w stanie niniejszej sprawy  chybione.
 
Zważyć należy, iż sytuacja Obwinionego kształtowałaby się inaczej i mogłaby stanowić przewinienie dyscyplinarne, w sytuacji gdy z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynikałoby, że Obwiniony przed dokonaniem poświadczeniem nie zapoznał się w ogóle z oryginałem poświadczanego dokumentem, albo w sytuacji gdyby w toku sprawy ujawnione zostało, iż w czasie pomiędzy fizycznym okazaniem dokumentu radcy prawnemu a datą dokonania przez niego poświadczenia na dokumencie dokonane byłby zmiany, dopiski czy inne przeróbki, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.
 
Należy także zważyć na okoliczności w jakich działał Obwiniony. Posłużenie się poświadczonym dokumentem podyktowane było próbą obrony swoich interesów majątkowych, w sytuacji zaniechania przez zarząd spółki I. sp. z o.o. zgłoszenia zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców w zakresie dotyczącym wspólników. Choć, biorąc pod uwagę przepisy prawa mówiące o formie dokumentów jakie mogą być podstawą wpisu w rejestrze przedsiębiorców, jasnym jest że działanie Obwinionego nie mogło odnieść skutku w postaci ujawnienia go jako wspólnika w rejestrze przedsiębiorców, to jednak z uwagi na bezpieczeństwo obrotu zasadnym było aby potencjalni kontrahenci spółki pod firmą I. sp. z o.o. mieli chociażby zasygnalizowaną kwestie nieaktualności wpisu w rejestrze przedsiębiorców ww. spółki.
 
W tym miejscu warto wskazać, iż Obwiniony w stanie faktycznym niniejszej sprawy nie wykonywał czynności zawodowych. Nie działał w imieniu swojego mocodawcy, klienta a jedynie w swojej własnej sprawie co skutkowało dojściem OSD do przekonania, że zarzut naruszenia art. 6 Kodeksu Etyki Radców Prawnych był niezasadny. Objęty wnioskiem o ukaranie czyn Obwinionego był działaniem powiązanym z zawodem wykonywanym przez Obwinionego ale nie był czynem podejmowanym w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego a więc w ramach świadczenia usług prawnych na rzecz swoich klientów.
 
OSD nie dopatrzył się także naruszenia przez Obwinionego naruszenia godności zwodu wżyciu prywatnym. Z powyższych względów OSD uniewinnił Obwinionego od zarzutu postawionego we wniosku o ukaranie. O kosztach postępowania OSD orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obciążając nimi Okręgową Izbę Radców Prawnych w W.
 
E.R.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy