25.04.2024

Orzeczenie z dnia 15 czerwca 2015 r. Sygn. akt: D 20/2015

opublikowano: 2015-07-29 przez:

Orzeczenie z dnia 15 czerwca 2015 r. Sygn. akt: D 20/2015
Orzeczenie prawomocne

Przewodniczący: radca prawny Agnieszka Świstak
Członkowie: radca prawny Tomasz Iwańczuk
radca prawny Michał Rajski
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu L., [...], obwinionemu o to, że:
  1. Będąc wezwany pismem z dnia [...] r. przez Rzecznika Dyscyplinarnego do złożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia kopii skargi, pisemnych wyjaśnień w sprawie ze skargi pana W. - (w sprawie o sygn. akt [...]), które to pismo zostało przez L. skutecznie odebrane w dniu [...] r. - Pan L. nie wywiązał się ze złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Rzecznika dyscyplinarnego terminie 14 dni tj. od dnia [...] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, co stanowi naruszenie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 637 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.;
  2. Będąc wezwany pismem z dnia [...] r. przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do złożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia kopii skargi, pisemnych wyjaśnień w sprawie ze skargi pana W. - (w sprawie o sygn. akt [...]), które to pismo zostało przez L. skutecznie odebrane w dniu [...] r. - Pan L. nie wywiązał się ze złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Rzecznika dyscyplinarnego terminie 14 dni, tj. od dnia [...] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, co stanowi naruszenie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 Iipca-1982 o radcach prawnych (jedn. tekst Dz.U. z 2014 r. poz. 637) w zw. z art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity' stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.;
  3. Pomimo złożonego przez Obwinionego w dniu [...] r. samodzielnego oświadczenia w przedmiocie złożenia w terminie 7 dni od dnia przesłuchania w charakterze Obwinionego wyjaśnień w sprawie o sygn. akt [...] nie wywiązał się ze złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Rzecznika dyscyplinarnego terminie 7 dni tj. od dnia przesłuchania w charakterze Obwinionego tj. od dnia [...] r. do dnia wydania przedmiotowego postanowienia o przedstawieniu zarzutów, co stanowi naruszenie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (jedn. tekst Dz.U. poz. 637) w związku z art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.;
orzeka:
  1. Uznaje radcę prawnego L., [...], winnym zarzucanego w pkt 1 wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany;
  2. Uznaje radcę prawnego L., [...], winnym tego, że będąc wezwany pismem z dnia [...] r. przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do złożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia kopii skargi, pisemnych wyjaśnień w sprawie ze skargi pana W. - (w sprawie o sygn. akt [...]), które to pismo zostało przez L. skutecznie odebrane w dniu [...] r. - Pan L. nie wywiązał się ze złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Rzecznika dyscyplinarnego terminie 14 dni, tj. od dnia [...] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany; 
  3. Uznaje radcę prawnego L., [...], winnym zarzucanego w pkt 3 wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych wymierza karę nagany; 
  4. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt 1, 2, 3 orzeczenia łączy w ten sposób, że orzeka karę łączną nagany; 
  5. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego L., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych). 
 
Uzasadnienie

 
W dniu [...] r. do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynął wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko radcy prawnemu L. – numer wpisu [...] (Obwiniony), wobec którego w dniu [...] r. wydano postanowienie o zmianie i uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, o to że będąc wezwany pismami z dnia [...] r. przez Rzecznika Dyscyplinarnego oraz z dnia [...] r. przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do złożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia kopii skargi, pisemnych wyjaśnień w sprawie ze skargi pana W. (w sprawie o sygn. akt [...]), które to pisma zostały przez Obwinionego skutecznie odebrane odpowiednio w dniu [...] r. i [...] r., Obwiniony nie wywiązał się ze złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie 14 dni tj. od dnia [...] r. do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, co stanowi naruszenie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 637 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. We wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. zarzuciła ponadto Obwinionemu, że pomimo złożonego przez Obwinionego w dniu [...] r. samodzielnego oświadczenia w przedmiocie złożenia w terminie 7 dni od dnia przesłuchania w charakterze Obwinionego wyjaśnień w sprawie o sygn. akt [...], nie wywiązał się ze złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego terminie 7 dni tj. od dnia przesłuchania w charakterze Obwinionego tj. od dnia [...] r. do dnia wydania przedmiotowego postanowienia o przedstawieniu zarzutów, co stanowi naruszenie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 637 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.
 
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w toku rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny.
Pismem z dnia [...] r. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wezwał Obwinionego do złożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma, pisemnych wyjaśnień w sprawie ze skargi pana W. (w sprawie o sygn. akt [...]) (k. [...]) , które to pismo zostało przez Obwinionego skutecznie odebrane w dniu [...] r. (k. [...]) Obwiniony nie wywiązał się ze złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie 14 dni tj. od dnia [...] r., co Obwiniony potwierdził podczas przesłuchania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w dniu [...] r. i [...] r. (odpowiednio k. [...] i k. [...]).
Pismem z dnia [...] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. ponownie wezwała Obwinionego do złożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma, pisemnych wyjaśnień w sprawie ze skargi pana W. (w sprawie o sygn. akt [...]) (k. [...]), które to pismo zostało przez Obwinionego skutecznie odebrane w dniu [...] r. (k. [...]) Obwiniony nie wywiązał się ze złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie 14 dni tj. od dnia [...] r., co Obwiniony potwierdził podczas przesłuchania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w dniu [...] r. i [...] r. (odpowiednio k. [...] i k. [...]).
W związku z brakiem współpracy Obwinionego z Rzecznikiem Dyscyplinarnym i Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego wszczęto z urzędu dochodzenie w sprawie.
            Podczas przesłuchania Obwinionego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w dniu [...] r. Obwiniony oświadczył, iż w terminie 7 dni od dnia przesłuchania złoży wyjaśnienia. (k. [...])
            Podczas przesłuchania Obwinionego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w dniu [...] r. Obwiniony przyznał się, że nie złożył wyjaśnień w datach, o których mowa w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów. Oświadczył ponadto, że przez cały ten czas był pod [...], wyraził żal i wniósł o najmniejszy wymiar kary. (k. [...])
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył co następuje.
Sąd nie znajdując podstaw do kwestionowania, dał wiarę wszystkim dokumentom dopuszczonym jako dowód w sprawie. Sąd przyjął, że w ramach przeprowadzonego w sprawie postępowania zostały zbadane wszystkie okoliczności warunkujące prawidłową ocenę przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej Obwinionego.
W tym miejscu należy podkreślić, że Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu [...] r. dokonała sprostowania oczywistej pomyłki we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w ten sposób, że we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w zarzucie nr 2 datę [...] r. należy zmienić na datę [...] r.
W ocenie Sądu okoliczności stanu faktycznego niniejszej sprawy nie budzą żadnych wątpliwości. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza fakt, że Obwiniony dopuścił się zarzucanych mu we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynów naruszenia art. 47 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w świetle którego radca prawny wezwany przez rzecznika dyscyplinarnego lub zastępcę rzecznika dyscyplinarnego do złożenia wyjaśnień w sprawach wynikających z ustawowego zakresu zadań samorządu radców prawnych albo niniejszego kodeksu, obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. Nr 507 j.t.), radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
Uznając zawiniony charakter popełnionego przewinienia dyscyplinarnego w zakresie objętym zarzutami wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, Sąd wymierzając karę, uznał za konieczne wzięcie pod uwagę okoliczności przywoływanych przez Obwinionego podczas przesłuchania w dniu [...] r. (k. [...]) ([...]), dotychczasową niekaralność oraz postawę Obwinionego, który przyznając się do popełnienia zarzucanych mu czynów wyraził ubolewanie.
Mając powyższe na względzie Sąd uznał, że adekwatne dla osiągnięcia celów postępowania dyscyplinarnego będzie wymierzenie kary upomnienia za każde z przewinień, a wymierzona kara powinna zapobiec naruszaniu przez Obwinionego zasad etyki radcy prawnego w przyszłości.
O kosztach postępowania dyscyplinarnego Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 70 6 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy