27.05.2024

Orzeczenie z dnia 13 października 2015 r. Sygn. akt: D 38/2015

opublikowano: 2016-02-10 przez:

Orzeczenie z dnia 13 października 2015 r. Sygn. akt: D 38/2015
Orzeczenie nieprawomocne
 
Przewodniczący: radca prawny Tomasz Iwańczuk
Członkowie: radca prawny Agnieszka Świstak
radca prawny Jacek Wegner
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu K., [...], obwinionemu o to, że:
w dniu[...] r. w P. zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze znajdujące się w portfelu pozostawionym na fotelu w poczekalni Sądu Rejonowego w P. w kwocie [...] zł, czym działał na szkodę P.,
tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 637 z późn. zm.),
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawnego K., [...], winnym zarzucanego wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 5 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego; 
  2. Tytułem zwrotu wnioskowanych kosztów dojazdu na rozprawę Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. wypłaci P. kwotę [...] zł ([...] złotych); 
  3. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego K., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
Uzasadnienie
 
W dnia [...] roku (data stempla pocztowego) do Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. za pośrednictwem Krajowej Izby Radców Prawnych wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w P. informujące o tym, że w dniu [...] roku do Sądu Rejonowego w P. został skierowany akt oskarżenia przeciwko radcy prawnemu K. (dalej jako: „Obwiniony”). Wskazanego radcę prawnego oskarżono o to, że w dniu [...] roku w P. woj. M. zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze znajdujące się w portfelu w kwocie [...] złotych pozostawionym na fotelu w poczekalni Sądu Rejonowego, czym działał na szkodę P., tj. o czyn z art. 284 § 1 k.k. (k [...]).
Pismem z dnia [...] roku obwiniony został wezwany do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Powyższe pismo uznane zostało za doręczone w trybie dwukrotnej awizacji, zaś obwiniony nie udzielił na nie odpowiedzi (k [...]).
W dniu [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., po przeprowadzeniu czynności sprawdzających na skutek złożonego zawiadomienia na podstawie art. 303 i 305 § 1 w zw. z art. 325a § 2 oraz art. 325e § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku – kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 741 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych postanowił wszcząć dochodzenie w sprawie czynu polegającego na tym, że radca prawny K., w dniu [...] zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze znajdujące się w portfelu w kwocie [...] złotych, pozostawione na fotelu w poczekalni Sądu Rejonowego w P., czym działał na szkodę P. tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu zasad etyki radcy prawnego określonego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637 j.t.).
W uzasadnieniu niniejszego postanowienia wskazano, że w oparciu o otrzymane zawiadomienie zdaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. na podstawie art. 303 k.p.k. w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych uzasadnione jest wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, bowiem w niniejszej sprawie zachodzi uzasadnione popełnienie przewinienia dyscyplinarnego (k [...]).
W dniu [...] roku w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawił się na przesłuchanie obwiniony radca prawny. Wskazał, iż wie w jakiej sprawie został wezwany, potwierdzając jednocześnie, że jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne. Jednakże nie składał pisemnego stanowiska w tej sprawie i nie dostał żadnego zawiadomienia o terminie rozprawy. Obwiniony wskazał również adres swojej kancelarii. Ostatecznie obwiniony nie przyznał się do zarzucanego mu czynu (k [...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. zawiesił niniejsze postępowanie. W uzasadnieniu wskazano, iż postępowanie w sprawie zostało zawieszone z uwagi na dyspozycję treścią art. 67 ust. 1 ustawy o radcach prawnych tj. do czasu ukończenia postępowania karnego (k [...]).
Pismem z dnia [...] roku Sąd Rejonowy w P., [...] Wydział Karny poinformował, iż postępowanie karne w sprawie obwinionego radcy prawnego zostało warunkowo umorzone, jednakże podkreślono, iż powyższe orzeczenie nie jest prawomocne (k [...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uwzględniając informacje zebrane w sprawie na podstawie art. 313 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku – kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz w zw. z art. 741 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych postanowił przedstawić obwinionemu zarzut nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz braku dbania o godność zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych oraz w życiu prywatnym poprzez to, iż w dniu [...] roku w P. zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze znajdujące się w portfelu pozostawionym na fotelu w poczekalni Sądu Rejonowego w P. w kwocie [...] złotych, czym działał na szkodę P., co doprowadziło do przedstawienia przez Prokuraturę Rejonową w P. zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. i skierowania w dniu [...] roku aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w P., [...] Wydział Karny, a następnie wydania wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania, co stanowi naruszenie art. 6 ust 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637 j.t.), (k [...]).
Obwiniony został wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka na dzień [...] roku, na którym się nie stawił. Nie stawił się również na kolejnym terminie przesłuchania tj. w dniu [...] roku, które to przesłuchanie zostało wyznaczone na wniosek obwinionego z uwagi na wcześniej zaplanowany urlop (k [...],[...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. zamknął dochodzenie prowadzone przeciwko obwinionemu o czyn z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637 j.t.), (k [...]).
W dniu [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. złożył do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko obwinionemu radcy prawnemu K. o to, że to w dniu [...] roku w P. zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze znajdujące się w portfelu pozostawionym na fotelu w poczekalni Sądu Rejonowego w P. w kwocie [...] złotych, czym działał na szkodę P., co doprowadziło do przedstawienia przez Prokuraturę Rejonową w P. zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. i skierowania w dniu [...] roku aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w P., [...] Wydział Karny, a następnie wydania wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania co stanowi naruszenie art. 6 ust 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637 j.t.), (k [...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. na podstawie art. 345 § 1 k.p.k. przekazał niniejszą sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia dochodzenia ze względu na istotne braki formalne tego postępowania oraz fakt, że dokonanie niezbędnych czynności przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny powodowałoby znaczne trudności (k [...]).
W dniu [...] roku (data stempla pocztowego) w odpowiedz na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wpłynął wyrok Sądu Rejonowego w P. o sygn. akt [...] w sprawie obwinionego K. jednocześnie wskazując, iż niniejsze orzeczenie nie jest prawomocne. Wskazanym wyrokiem Sąd uznał obwinionego winnego tego, że w dniu [...] roku, w P., przywłaszczył rzecz znalezioną w postaci pieniędzy w kwocie [...] złotych, należących do P., a znajdujących się w portfelu pozostawionym na fotelu w poczekalni Sądu Rejonowego w P., czym działał na szkodę P. i czyn ten zakwalifikował z art. 284 § 3 k.k. skazując obwinionego i wymierzając karę [...] stawek dziennych grzywny ustalając wysokość 1 stawki dziennej grzywny na kwotę [...] złotych i jednocześnie w pkt 2 wyroku zawiesił obwinionemu warunkowo wykonanie orzeczonej kary grzywny na okres [...] jak również zobowiązując obwinionego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz P. kwoty [...] złotych w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku. Dodatkowo do akt postępowania dyscyplinarnego złożono kserokopię akt wskazanej sprawy prowadzonej przed Sądem Rejonowym w P..
W dniu [...] roku w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych stawił się w charakterze świadka P.. Wyjaśnił, że wie w jakiej sprawie został wezwany i opisał niniejsze zdarzenie wskazując ostatecznie, iż czuje się pokrzywdzony, a skradzionych pieniędzy nie odzyskał do dnia dzisiejszego (k [...]).
Postanowieniem z dnia [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uwzględniając dane zebrane w sprawie na podstawie art. 314 k.p.k. w zw. art. 741 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych zmienił postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia [...] roku obwinionemu radcy prawnemu K. i postawił zarzut o to, że w dniu [...] roku w P. zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze znajdujące się w portfelu pozostawionym na fotelu w poczekalni Sądu Rejonowego w P. w kwocie [...] złotych, czym działał na szkodę P. tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637 j.t.), (k [...]).
W dniu [...] roku w Biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. stawił się obwiniony, który podtrzymał swoje wyjaśnienia. Jednocześnie podkreślił, iż pod koniec [...]roku odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie karnej, jednakże pomimo złożenia wniosku o uzasadnienie nie otrzymał go do tej pory. Ostatecznie wskazał, iż nie czuje się winny w tej sprawie (k [...]).
W dniu [...] roku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wydał postanowienie o zamknięciu dochodzenia i skierował do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko obwinionemu. We wniosku zarzucono obwinionemu, że w dniu [...] roku w P. zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze znajdujące się w portfelu pozostawionym na fotelu w poczekalni Sądu Rejonowego w P. w kwocie [...] złotych, czym działał na szkodę P. tj. o dopuszczenie się przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6 ust 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637 j.t.), (k [...]).
W dniu [...] roku Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na wniosek obwinionego odroczył rozprawę do dnia [...] roku (k [...]).
Wraz z pismem z dnia [...] roku Sąd Rejonowy w P. przesłał wyrok odwoławczego tj. wyrok Sądu Okręgowego w O. (k [...]).
W dniu [...] roku (data prezentaty) obwiniony złożył kolejny wniosek o odroczenie terminu rozprawy przedkładając zwolnienie lekarskie (k [...]).
Na rozprawie w dniu [...] roku przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie stawił się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego oraz świadek P. zaś obwiniony nie stawił się (k [...]).

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił następujący stan faktyczny:
W dniu [...] roku obwiniony udał się do Sądu Rejonowego w P.. W trakcie pobytu w holu wskazanego Sądu obwiniony zajął miejsce na fotelu na którym znajdował się portfel, a w nim pieniądze należące do P.. Obwiniony przywłaszczył rzecz znalezioną w postaci pieniędzy znajdujących się we wskazanym portfelu w kwocie [...] złotych.
Dowód: Przebieg oględzin płyt z nagraniem z monitoringu k [...], kserokopia akt sprawy karnej k [...].
W dniu [...] roku Sąd Rejonowy w P. [...] Wydział Karny uznał radcę prawnego K. winnego tego, że w dniu [...] roku, w P. przywłaszczył rzecz znalezioną w postaci pieniędzy w kwocie [...] złotych, należących do P., znajdujących się w portfelu pozostawionym w poczekalni Sądu Rejonowego w P., czym działał na szkodę P. skazując oskarżonego i wymierzając mu karę [...] stawek dziennych grzywny ustalając wysokość [...] stawki dziennej grzywny na kwotę [...] złotych. Ponadto wykonanie orzeczonej kary grzywny warunkowo zawiesił oskarżonemu na okres [...] próby, a także zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę przez K. na rzecz P. kwotę [...] złotych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku.
Na skutek apelacji oskarżonego Sąd Okręgowy w O. [...] Wydział Karny wyrokiem z dnia [...] roku zmienił zaskarżony wyrok Sądy Rejonowego w P. w ten sposób, że postępowanie karne w zakresie czynu przypisanego oskarżonemu K. w pkt 1 wyroku warunkowo umorzył na okres [...] lat próby i zobowiązał do częściowego naprawienia szkody poprzez wpłatę na rzecz pokrzywdzonego P. kwoty [...] złotych w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku.
Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu akta sprawy o sygn. D 3/2015, a w szczególności o dokumenty zgromadzone w aktach sprawy.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zważył, co następuje:
Zebrany w sprawie materiał dowodowy w ocenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wskazuje, że obwiniony K. dopuścił się, zarzucanego mu we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, czynu.
W myśl art. 6 ust 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 roku radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także w działalności publicznej i w życiu prywatnym.
Zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637 j.t.) radca prawny i aplikant radcowski podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego.
W myśl art. 284. § 1 k.k. kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, iż obwiniony radca prawny dopuścił się czynu sprzecznego z zasadami etyki radcy prawnego. Zdaniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wymierzenie kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego jest karą odpowiednią do charakteru i okoliczności popełnionego przez obwinionego czynu, polegającego na wyrządzeniu szkody P.. Takie zachowanie obwinionego należy uznać za postępowanie niegodne zawodu radcy prawnego, nieuczciwe, sprzeniewierzające się ślubowaniu radcowskiemu oraz naruszające etykę zawodową radcy prawnego. Nie jest to przy tym pierwsze przewinienie dyscyplinarne, jakiego dopuścił się obwiniony. Podkreślić należy, iż orzeczeniem z dnia [...] roku wydanym w sprawie o sygn. akt. [...] Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. uznał radcę prawnego K. winnym tego, że w dniu [...]roku przyjął od W. (1) kwotę [...] złotych tytułem zaliczki na poczet wynagrodzenia za prowadzenie zleconej mu sprawy o rozwiązanie stosunku małżeńskiego pomiędzy W. (2), a W. (1) przed Sądem Okręgowym w P., a następnie zaniechał świadczenia pomocy prawnej w ramach opisanego zlecenia i nie dokonał zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, za co wymierzono mu karę upomnienia. Ponadto uznał radcę prawnego K. za winnego tego, że w okresie od dnia [...] roku nie zwrócił W. (1) otrzymanych od niego dokumentów sprawy o rozwiązanie stosunku małżeńskiego pomiędzy W. (2), a W. (1) przed Sądem Okręgowym w P., pomimo wypowiedzenia mu pełnomocnictwa i orzekł w tym zakresie wobec wskazanego radcy prawnego karę upomnienia. Uznał radcę prawnego K. winnego tego, że w okresie od [...] roku pomimo otrzymania wezwania na piśmie nie wywiązał się z obowiązku złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie w sprawie skargi złożonej na niego przez W. (1) za co wymierzył radcy prawnemu K. karę upomnienia. Dodatkowo w pkt 4 orzeczenia uznał radcę prawnego K. winnego tego, że w dniu 2[...] roku oraz w dniu [...] roku w W. nie stawił się na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego na przesłuchanie w charakterze obwinionego i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa za co również wymierzył mu karę upomnienia. W kolejnej sprawie o sygn. akt [...]prowadzanej przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. orzeczeniem z dnia [...] roku radca prawny K. został uznany winnego tego, że w okresie od dnia [...] roku do dnia [...] roku nie wywiązał się z obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie 14 dni oraz 7 dni pisemnych wyjaśnień pomimo otrzymania wezwań Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie skargi złożonej przez L., za co wymierzono radcy prawnemu K. karę pieniężną w kwocie [...] złotych oraz wymierzono karę zakazu wykonywania patronatu na okres [...] lat. W kolejnym postępowaniu dyscyplinarnym przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w sprawie o sygn. akt D [...], orzeczeniem z dnia [...] roku radca prawny K. został uznany za winnego tego, że przyjąwszy w [...] roku od S. (1) pełnomocnictwo procesowe do prowadzenia sprawy o zachowek po S. (2) oraz przyjąwszy od niej w dniu [...] roku tytułem zaliczki na poczet wynagrodzenia w tej sprawie kwotę [...] złotych, nie złożył do dnia[...] roku pozwu w w/w sprawie o zachowek i za czyn ten skazał radcę prawnego na karę pieniężną w kwocie [...] złotych. Następnym postępowaniem toczącym się również przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w sprawie o sygn. akt [...] radca prawny K. został uznany winnym tego, że w dniu [...] roku nie stawił się na wezwanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego celem przesłuchania w charakterze obwinionego i nie usprawiedliwił swojej nieobecności, który to czyn stanowił przewinienie dyscyplinarne i wymierzono radcy prawnemu K. za wskazany czyn karę pieniężną w wysokości [...] złotych.
W ocenie Sądu Dyscyplinarnego opisane zachowanie radcy prawnego sprzeczne jest z wartościami prezentowanymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego jak i ustawy o radcach prawnych. W takiej sytuacji ważne jest nie tylko wymierzenie kary, lecz przede wszystkim to, by obwiniony przestał pełnić funkcję radcy prawnego, a więc osoby cieszącej się publicznym zaufaniem i do postępowania, której trzeba stosować szczególną miarę sumiennego i rzetelnego działania oraz godnego zaufania.
Popełnione przez obwinionego przestępstwo przywłaszczenia opisane w art. 287 § 1 k.k. wymaga działania w charakterze bezpośrednim kierunkowym, postąpienia z cudzą rzeczą bądź też prawem majątkowym, tak jak jego właściciel. Sprawa tego przestępstwa musi zmierzać do zatrzymania cudzej rzeczy lub innego mienia dla siebie bądź innej osoby bez żadnego tytułu (Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 stycznia 1978 roku, sygn. akt. V KR 197/77, OSNPG 1978, nr 6, poz. 64). Dodatkowo wskazać należy, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 24 września 1997 roku wydanym w sprawie o sygn. akt III SZ 2/97 przywłaszczenie kwoty pieniężnej na szkodę klienta uzasadnia wymierzenie radcy prawnemu kary dyscyplinarnej pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. W uzasadnieniu powyższego orzeczenia jednoznacznie określono, iż takie postępowanie należy uznać za niegodne zawodu radcy prawnego, nieuczciwe, sprzeniewierzające się ślubowaniu radcowskiemu oraz naruszające etykę zawodową radcy prawnego.
W niniejszej sprawie nie doszło, co prawda do wyrządzenia przez obwinionego szkody na rzecz swojego klienta. Jednakże działanie na szkodę osoby trzeciej, co więcej w budynku sądowym, a więc miejscu wykonywania swoich czynności zawodowych nie może mieć miejsca w przypadku nikogo, a już zwłaszcza osoby pełniącej funkcję publiczną. Postępowanie karne przeprowadzone przeciwko obwinionemu zakończyło się wyrokiem skazującym, prawomocnym na dzień wydania orzeczenia w niniejszej sprawie. Co więcej podkreślić należy, iż obwiniony podczas przesłuchania w niniejszej sprawie nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Jak wskazano wyżej obwiniony radca prawny wielokrotnie dopuszczał się licznych przewinień dyscyplinarnych. Podkreślić należy, iż dotychczasowe zachowanie obwinionego nie stanowi rękojmi należytego wykonywania zawodu radcy prawnego, w którym trzeba stosować szczególną miarę sumiennego i rzetelnego działania.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał, że inny rodzaj kary niż orzeczona nie będzie adekwatna do popełnionego czynu, wobec już wcześniej orzeczonych kar dyscyplinarnych.
Jedynie na marginesie należy wskazać, iż w myśl treści art. 683 ustawy o radcach prawnych niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy na rozprawę, posiedzenie lub na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy lub przeprowadzenia czynności, chyba że należycie usprawiedliwią oni swoją nieobecność, jednocześnie wnosząc o odroczenie lub przerwanie rozprawy lub posiedzenia lub o nieprzeprowadzanie czynności przed rzecznikiem, albo sąd dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny z ważnych przyczyn uzna ich obecność za konieczną. Mając na uwadze powyższe Okręgowy Sąd Dyscyplinarny doszedł do przekonania, iż przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność obwinionego jest możliwe, albowiem jego obecność nie była konieczna do ustalenia stanu faktycznego sprawy, a zgromadzony w sprawie materiał dowodowy był wystarczający do wydania orzeczenia.
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.            
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy