25.04.2024

Orzeczenie z dnia 12 marca 2019 r. Sygn. akt: D 209/18

opublikowano: 2021-03-05 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 12 marca 2019 r. Sygn. akt: D 209/18
Orzeczenie prawomocne
 
PRZEWODNICZĄCY:    r. pr. Igor Bąkowski
CZŁONKOWIE:           r. pr. Gerard Madejski
r. pr. Agnieszka Świstak
PROTOKOLANT:         Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P., […], obwinionej o to, że:
nie wypełniła obowiązku doskonalenia zawodowego i nie uzyskała […] z wymaganych co najmniej […] punktów szkoleniowych w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r. – czym naruszył obowiązek dbania o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne a także obowiązek stosowania się do uchwał organów samorządu radców prawnych,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu zasad etyki radcy prawnego, określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych w związku z art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w związku z § 7 i § 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (t. j. uchwała Nr 124/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku).
 
orzeka:
 
  1. Uniewinnia radcę prawnego P., […], od zarzucanego jej we wniosku o ukaranie czynu;
  2. Koszty postępowania ponosi Okręgowa Izba Radców Prawnych w W.
 
Uzasadnienie
 
Pismem z […] r. skierowanym do Rzecznika Dyscyplinarnego Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. przekazał wykaz radców prawnych którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r.
 
Jak wynika z wykazu, obwiniona radca prawny P. nie uzyskała […] z […] wymaganych punktów w cyklu szkoleniowym, który trwał od […] r. do […] r.
 
Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. („Regulamin”) – obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimalną liczbę […] punktów szkoleniowych. Zgodnie z § 11 Regulaminu nieuzyskanie przez radcę prawnego wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku szkoleniowego.
 
W ramach czynności sprawdzających ustalono, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. („OIRP”), w celu umożliwienia spełnienia przez wszystkich radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego, na bieżąco przekazywała informacje dotyczące organizacji szkoleń. Na stronie OIRP znajdowała się i znajduje zakładka doskonalenia zawodowego, dzięki której radcowie prawni mieli i mają dostęp do informacji o organizacji wszystkich szkoleń zawodowych. Znajdują się tam również uchwały, na podstawie których radcowie prawni są zobowiązani do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Ponadto w wysyłanym regularnie co 2 tygodnie Newsletterze OIRP radcowie prawni informowani są na bieżąco o aktualnej ofercie szkoleniowej, a same szkolenia były organizowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, co umożliwiło aby radcowie prawni w sposób dla siebie dogodny mogli wybrać zarówno termin jak i temat wykładu.
 
Organizowane przez OIRP wykłady prowadzone w ramach poniedziałków i wtorków radcowskich były organizowane cyklicznie – w każdy poniedziałek i wtorek, a szkolenia te były nieodpłatne. Przygotowano także […] wykładów e-learningowych, które są udostępniane wszystkim radcom prawnym za pośrednictwem Internetu. Tą drogą można było uzyskać […] punktów szkoleniowych, naliczanych w sposób automatyczny. OIRP organizowała także szkolenia jednodniowe i wyjazdowe.
 
Powyższe jednoznacznie wskazuje, że OIRP przedsięwzięła szeroko zakrojone działania aby umożliwić radcom prawnym realizację obowiązku szkoleniowego.
 
Obowiązek doskonalenia zawodowego, poza uczestnictwem w różnego rodzaju wykładach i szkoleniach, mógł być też realizowany w innych formach (np. poprzez publikacje, udział w konferencjach i seminariach, prowadzenie szkoleń).
 
Oznacza to, że każdy radca prawny miał możliwość zrealizować obowiązek doskonalenia zawodowego i to w sposób przez siebie wybrany.
 
Do wszystkich radców prawnych, którzy nie spełniali obowiązku szkoleniowego w dniu […] r. została wysłana wiadomość e-mail, a w dniu […] r. pismo – informujące o aktualnym stanie punktowym. Umożliwiało to spełnienie obowiązku szkoleniowego nawet w końcowym okresie cyklu szkoleniowego. Trzeba podkreślić, że OIRP umożliwiała radcom prawnym, którzy na dzień […] r. nie mieli potwierdzonego wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego - przedstawienie zaległych zaświadczeń w późniejszym czasie tj. w terminie […] dni od otrzymania pisma z dnia […] r.
 
Stan faktyczny sprawy został ustalony w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie w tym dowody z dokumentów wskazanych we wniosku o ukaranie.
 
Na podstawie dowodów zgromadzonych w toku przewodu sądowego Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ustalił i zważył, co następuje:
 
Obwiniona stawiła się na rozprawę przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym i złożyła wyjaśnienia.
 
Wskazała, że ze względu na jej stan zdrowia od połowy […] r. praktycznie zaprzestała prowadzenia działalności.
 
Wskazała, że pooddawała wszystkie sprawy i w związku z problemami zdrowotnymi musiała zrezygnować z działalności. Miała także problemy finansowe. Wskazała, że pomimo iż ma w domu komputer to miała problemy z percepcją i koncentracją dlatego musiała zrezygnować z prowadzenia spraw. Wskazała iż nie wykreśliła się z listy radców prawnych i nie zamknęła działalności gospodarczej tylko dlatego że musi zakończyć okres amortyzacji lokalu.
 
Złożyła obszerną dokumentację medyczną i inne dokumenty dotyczące jej stanu zdrowia i sytuacji zawodowej i finansowej. Przedłożyła m.in. kopie e-maili oraz pism z […] r. w których obwiniona rezygnuje z obsługi prowadzonych spraw czy obsługi prawnej uzasadniając to pogarszającym się stanem zdrowia oraz stanem zdrowia psychicznego. Wykazała że co najmniej od połowy […] r. ma problemy ze zdrowiem psychicznym i jest leczona psychiatrycznie. Dokumenty te znajdują się w aktach sprawy na k. […] do […].
 
Po przeprowadzeniu rozprawy, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał iż okoliczności sprawy oraz dowody zgromadzone w sprawie uzasadniają uniewinnienie obwinionej od zarzucanego jej we wniosku o ukaranie czynu.
 
Obwiniona jest osobą w średnim wieku której stan zdrowia stale się pogarszał w toku trwającego cyklu szkoleniowego. W roku […] obwiniona była osobą u której postępowała choroba psychiatryczna i wycofywała się z prowadzenia spraw i obsługi prawnej świadoma iż nie podoła obowiązkom zawodowym w sposób należyty. Jednocześnie obwiniona uzyskała w cyklu szkoleniowym […] z wymaganych […] punktów co ocenić należy pozytywnie. Obwiniona przez część cyklu szkoleniowego była jeszcze w lepszym stanie zdrowotnym i starała się w tym okresie wykonywać obowiązek szkoleniowy. W okresie pogarszającego się stanu zdrowia obwiniona rezygnowała z obsługi spraw sądowych i obsługi prawnej i nie wykonywała obowiązku szkoleniowego. W ocenie Sądu zachodzą w tym stanie przesłanki dla uniewinnienia obwinionej od zarzucanego jej czynu.
 
O kosztach postępowania OSD orzekł na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy