25.04.2024

Orzeczenie z dnia 11 stycznia 2019 r. Sygn. akt: D 54/18

opublikowano: 2020-10-02 przez: Więckowska Milena

Orzeczenie z dnia 11 stycznia 2019 r. Sygn. akt: D 54/18
WSD orzeczeniem WO-190/18 z dn. 5 marca 2019 r. uchylił orzeczenie OSD w pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 i przekazał do ponownego rozpoznania.
Orzeczenie prawomocne w zakresie pkt 1.
 
PRZEWODNICZĄCY:  r. pr. Marzena Okła - Anuszewska
CZŁONKOWIE:    r. pr. Tomasz Iwańczuk
r. pr. Bogdan Sanowski
PROTOKOLANT:    Karolina Szymala
           
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu […] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu P., W[…], obwinionemu o to, że:
1) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nieustalenie z klientką Panią S. w bliżej nieustalonym czasie jednak nie później niż w dniu […] r. przed przystąpieniem do czynności zawodowych wysokości honorarium lub sposobu jego wyliczenia,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 43 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
2) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nierzetelne poinformowanie klientki Pani S. w bliżej nieustalonym czasie jednak nie później niż w dniu […] r. o skutkach podejmowanej czynności procesowej w postaci cofnięcia w dniu […] r. przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny w imieniu Pani S. wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości sygn. akt […], w szczególności o upadku zabezpieczenia udzielonego postanowieniem Sądu Rejonowego w S. […] Wydział Cywilny z dnia […] r. (sygn. akt […]) oraz o kosztach zastępstwa procesowego związanych z umorzeniem sprawy,
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
3) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nieinformowanie klientki Pani S. w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż w dniu […] r. o przebiegu sprawy i jej wyniku – sprawy przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny (sygn. akt […]) oraz przed Sądem Okręgowym w S. […] Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt […]),
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
4) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nieinformowanie klientki Pani S. w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż w dniu […] r. i później niż w dniu […] r. o przebiegu sprawy i jej wyniku – sprawy o ochronę posiadania przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny (sygn. akt […])
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz
5) dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez niewykonanie zarządzenia z dnia […] r. wydanego przez Sąd Rejonowy w S. […] Wydział Cywilny do uzupełnienia braków formalnych pozwu, pozostawionego w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia z dniem […] r., co spowodowało zwrot pozwu wniesionego w imieniu klientki Pani S. na mocy zarządzenia Sądu Rejonowego w S. […] Wydział Cywilny z dnia […] r. (sygn. akt […]),
tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, 8 ust. 1 oraz 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
 
orzeka:
 
 1. Uznaje radcę prawnego P. ([…]) winnym zarzucanego w punkcie 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, 12 ust. 1 oraz 43 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
 2. Uznaje radcę prawnego P. ([…]) winnym zarzucanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
 3. Uznaje radcę prawnego P. ([…]) winnym zarzucanego w punkcie 3 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
 4. Uznaje radcę prawnego P. ([…]) winnym zarzucanego w punkcie 4 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, 12 ust. 1 oraz 44 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
 5. Uznaje radcę prawnego P. ([…]) winnym zarzucanego w punkcie 5 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6, 8 oraz 12 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
 6. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w punktach od 1 do 5 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę upomnienia;
 7. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego P. ([…]) na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] ([…]) złotych.
 Uzasadnienie

Wnioskiem o ukaranie z dnia […] r. zmodyfikowanym na rozprawie w dniu […] r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniosła o ukaranie radcy prawnego P. ([…]) zarzucając mu, że:
 1. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nieustalenie z klientką S. w bliżej nieustalonym czasie jednak nie później niż w dniu […] r. przed przystąpieniem do czynności zawodowych wysokości honorarium lub sposobu jego wyliczenia, tj. popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, art. 12 ust. 1 oraz art. 43 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. (dalej także: „KERP”) w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (dalej także: „RadcPrU”);
 2. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nierzetelne poinformowanie klientki S. w bliżej nieustalonym czasie jednak nie później niż w dniu […] r. o skutkach podejmowanej czynności procesowej w postaci cofnięcia w dniu […] r. przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny w imieniu S. wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości sygn. akt […], w szczególności o upadku zabezpieczenia udzielonego postanowieniem Sądu Rejonowego w S. […] Wydział Cywilny z dnia […] r. (sygn. akt […]) oraz o kosztach zastępstwa procesowego związanych z umorzeniem sprawy, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, art. 12 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1 KERP w zw. z art. 64 ust. 1 RadcPrU;
 3. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nieinformowanie klientki S. w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż w dniu […] r. o przebiegu sprawy i jej wyniku – sprawy przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny (sygn. akt […]) oraz przed Sądem Okręgowym w S. […] Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt […]), tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, art. 12 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1 KERP w zw. z art. 64 ust. 1 RadcPrU;
 4. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez nieinformowanie klientki S. w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie wcześniej niż w dniu […] r. i nie później niż w dniu […] r. o przebiegu sprawy i jej wyniku – sprawy o ochronę posiadania przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny (sygn. akt […]), tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, art. 12 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1 KERP w zw. z art. 64 ust. 1 RadcPrU;
 5. dopuścił się nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego przez niewykonanie zarządzenia z dnia […] r. wydanego przez Sąd Rejonowy w S. […] Wydział Cywilny do uzupełnienia braków formalnych pozwu, pozostawionego w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia z dniem […] r., co spowodowało zwrot pozwu wniesionego w imieniu klientki S. na mocy zarządzenia Sądu Rejonowego w S. […] Wydział Cywilny z dnia […] r. (sygn. akt […]), tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stypizowanego w art. 6, art. 8 oraz art. 12 ust. 1 KERP w zw. z art. 64 ust. 1 RadcPrU.
 
W dniu […] r. Obwiniony wniósł odpowiedź na wniosek o ukaranie, w której stwierdził, ze zarzuty są nieuzasadnione i wniósł o przekazanie sprawy rzecznikowi celem uzupełnienia zarzutów.
 
Sąd rozpoznał wniosek o ukaranie na rozprawie w dniu […] r.
 
Obwiniony poddał się dobrowolnie karze na podstawie art. 387 kodeksu postępowania karnego, czemu nie sprzeciwiła się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego i Pokrzywdzona.
 
Dowody z dokumentów, włączone postanowieniem na rozprawie, po ich analizie Sąd uznał za potwierdzające dokonane ustalenia.
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zgodził się z wnioskiem Obwinionego i wydał orzeczenia z nim zgodne, zważył także, co następuje:
 
Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może nastąpić, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie zawinionego nienależytego wykonywania zawodu radcy prawnego, za czyny sprzeczne ze ślubowaniem radcowskim lub z zasadami etyki radcy prawnego - art. 64 ust. 1 RadcPrU.
 
Zgromadzone w aktach sprawy dowody w postaci dokumentów pozwoliły Sądowi na jednoznaczny wniosek, że zarówno okoliczności popełnienia przewinień dyscyplinarnych są oczywiste, tj. niewłaściwej relacji z Pokrzywdzoną w zakresie nieustalenia warunków finansowych świadczenia pomocy prawnej przed jej rozpoczęciem, niepowiadomienia Pokrzywdzonej o skutkach czynności procesowej polegającej na cofnięciu wniosku o zniesienie współwłasności w sprawie […], w szczególności w zakresie upadku zabezpieczenia, jak również nieinformowania Pokrzywdzonej o przebiegu spraw: […] prowadzonej przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny i […] prowadzonej przed Sądem Okręgowym w S., a także […] prowadzonej przed Sądem Rejonowym w S. […] Wydział Cywilny. Przewinienie dyscyplinarne Obwinionego polegało także na niewykonaniu zarządzenia Sądu Rejonowego w S. […] Wydział Cywilny z […] r. do uzupełnienia braków formalnych pozwu w sprawie […]. Odpowiedzialność Obwinionego z tytułu popełnienia tych przewinień nie budzi wątpliwości.
 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 KERP radca prawny jest zobowiązany wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania, a zgodnie z 43 ust. 2 KERP ma obowiązek przed przystąpieniem do czynności zawodowych ustalić z klientem honorarium. Obwiniony tego nie uczynił.
 
Obowiązek wynikający z art. 44 ust. 1 KERP polegający na informowaniu klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku, w szczególności skutkach podejmowanych czynności procesowych także został przez Obwinionego naruszony. Niezależnie bowiem od tego, czy postępowanie o zniesienie współwłasności przyniosłoby korzystne rozstrzygnięcie dla klientki, a to miało być przyczyną cofnięcia pozwu, to utraciła ona w jego wyniku zabezpieczenie pozwalające jej na korzystanie z nieruchomości. Nie można uznać, by znając skutek takiego działania, Pokrzywdzona zaaprobowała podjętą przez Obwinionego decyzję procesową. Niewykonania zarządzenia Sądu do uzupełnienia braków formalnych pozwu w sprawie […] Obwiniony nie uzgodnił z Pokrzywdzoną, czego starannie wykonujący zawód radca prawny, zgodnie z art. 6, art. 8 i art. 12 ust. 1 KERP, nie powinien się dopuścić.
 
Zważywszy na fakt, że Obwiniony poddał się dobrowolnie karze, a Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego i Pokrzywdzona się temu nie sprzeciwiły, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, uznając, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości a zawnioskowana przez Obwinionego kara jest adekwatna do zarzucanych czynów, działając w oparciu o przepisy art. 387 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 741 ustawy o radcach prawnych, orzekł wobec Obwinionego karę upomnienia, zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 1 RadcPrU.
 
Wymierzona kara pozwala w ocenie Sądu dobrze spełnić funkcje prewencyjne kary – zapobiegać popełnianiu tego typu przewinień w przyszłości, jest adekwatna do stopnia winy radcy prawnego P. i odpowiada dotychczasowej postawie Obwinionego jako radcy prawnego – niepopełnianiu deliktów dyscyplinarnych.
 
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.
 
Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak w sentencji.
 
(WK)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy