17.05.2022

MS: wykonywanie w Polsce orzeczeń z państw członkowskich UE

opublikowano: 2014-10-14 przez: Mika Ewelina

- MS informuje:

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (14 października 2014 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wedle projektowanych regulacji orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody sądowe i dokumenty urzędowe pochodzące z tych państw będą mogły być egzekwowane w Polsce bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności, co ułatwi wierzycielom egzekwowanie ich należności.

Analogiczne zasady będą dotyczyć wykonywania polskich orzeczeń sądowych, ugód sądowych i dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dzięki proponowanym rozwiązaniom będzie łatwiejsze dla wierzycieli (szybsze i tańsze) wykonywanie w Polsce pochodzących z innych państw członkowskich UE orzeczeń i innych tytułów w sprawach cywilnych i handlowych, do których zastosowanie mają instrumenty prawne UE przewidujące tzw. automatyczną wykonalność, przy jednoczesnym zapewnieniu dłużnikom odpowiedniej możliwości ochrony ich praw.

Projektowane przepisy ułatwią również uprawnionym (poszkodowanym) uznawanie i wykonywanie w Polsce, orzeczonych w sprawach cywilnych za granicą, tzw. środków ochrony. Chodzi o takie środki, jak np.: zakaz zbliżania się do poszkodowanego czy zakaz przebywania w miejscu jego zamieszkania.

Celem projektu jest wprowadzenie do prawa polskiego, w tym głównie do Kodeksu postępowania cywilnego, przepisów mających uzupełniać regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych.

Rozporządzenie nr 1215/2012 z dniem 10 stycznia 2015 r. zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, zwane dalej „rozporządzeniem nr 44/2001”, stanowiące podstawowy akt prawny w dziedzinie europejskiego prawa procesowego cywilnego. Rozporządzenie nr 606/2013 jest całkowicie nowym aktem prawnym mającym na celu zapewnienie wzajemnego uznawania i w razie potrzeby wykonywania środków ochrony osób w sprawach cywilnych orzekanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.

W zakresie zmian Kodeksu postepowania cywilnego projektowane rozwiązania wprowadzają w części czwartej kodeksu nową księgę czwartą, w całości poświęconą uznawaniu i wykonaniu w Polsce orzeczeń sądowych, ugód i dokumentów urzędowych z innych państw członkowskich, objętych systemem automatycznej wykonalności. Będzie to wspólna regulacja dla orzeczeń sądowych, ugód i dokumentów urzędowych objętych działaniem systemu automatycznej wykonalności, uwzględniająca jednak w odniesieniu do niektórych z nich odrębności wynikające z przepisów poszczególnych rozporządzeń unijnych.

Zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ograniczają się do wprowadzenia przepisów przewidujących odpowiednie opłaty od wniosków o odmowę wykonania, odmowę uznania lub o stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, składanych na podstawie poszczególnych rozporządzeń.

Zakłada się, że projektowane przepisy powinny wejść w życie od 10 stycznia 2015 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy