17.01.2022

Projekt ustawy o tzw. re-use wpisano do wykazu prac rządu

opublikowano: 2015-08-17 przez:

Umożliwienie ponownego wykorzystania i przetwarzania zbiorów muzeów, archiwów i bibliotek przez biznes i obywateli – to cel projektu ustawy o re-use, który wpisano do wykazu prac rządu. Ustawę ma przygotować RCL. Szanse na uchwalenie jej w tej kadencji wydają się jednak nikłe.

Wnioskodawcą projektu noweli jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Nowe prawo ma implementować unijne przepisy. Ma zastąpić część obecnej ustawy o dostępie do informacji publicznej, regulującej dziś udostępnianie danych m.in. przez urzędy. Ma też określić wzajemne relacje pomiędzy dostępem do informacji publicznych a ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego.
Projekt ma zakładać m.in. ustalenie powszechnego prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Ma się to wiązać z nałożeniem na określone instytucje obowiązku przekazywania informacji w celu ponownego wykorzystywania. Wprowadzi też definicję informacji sektora publicznego (przy zachowaniu definicji ponownego wykorzystania) i określi zakres podmiotowy ponownego wykorzystywania, włączając w krąg podmiotów zobowiązanych archiwa, muzea i biblioteki, których zbiory nie podlegają obecnie ponownemu wykorzystaniu.
Celem noweli jest także określenie wyłączeń i ograniczeń stosowania projektowanej ustawy, a także sposobów pozyskiwania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. Przewiduje ona zarówno tzw. tryby bezwnioskowe, czyli udostępnienie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej i pod pewnymi warunkami inny sposób niż wskazane powyżej oraz tryb „na wniosek” wraz z procedurą i wzorem wniosku.
Nowe przepisy mają także wprowadzić podstawową zasadę bezwarunkowego i nieodpłatnego przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, z wyjątkami określonymi w ustawie, w szczególności dla informacji sektora publicznego będących w posiadaniu bibliotek, muzeów i archiwów. W zakresie opłat minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostanie upoważniony do wydania rozporządzenia określającego maksymalne stawki opłat za komercyjne ponowne wykorzystywanie możliwe do określania przez muzea.
Projekt ma przewidywać również wprowadzenie możliwości zapewnienia przez podmiot zobowiązany ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym na podstawie raz złożonego wniosku w ciągu 12 miesięcy.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy